Replikk

Helse-Norge er på vei – uten taxi

Debatten om IKT i helsevesenet etterlater et feilaktig inntrykk av et Helse-Norge som befinner seg på steinaldernivå.

taxi sykehus

Inntrykket av at kommunikasjonen i Helse-Norge i dag foregår ved hjelp av taxi, og at det er bare de mest moderne helseregionene som har mulighet til å benytte seg av faks, er feil, mener Gerd Ersdal og Eirin Rødseth. Her fra taxiholdeplassen ved det gamle RIT-bygget på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Denne replikken er et svar «Helse-Norge søker akutt IKT-hjelp» av overlegene Oluf D. Røe, Anna S. Westvik og Stein H. Sundstrøm ved Sykehuset Levanger – samt andre innlegg i debatten.

De som har fulgt med i debatten som har pågått i vår og sommer om IKT i helsevesenet sitter gjerne igjen med et inntrykk av at kommunikasjonen i Helse-Norge i dag foregår ved hjelp av taxi, og at det er bare er de mest moderne helseregionene som har mulighet til å benytte seg av faks. For selv om dette er en karikatur, skapes det et inntrykk av at datasystemet i Helse-Norge har havarert og at vi befinner oss på steinaldernivå. Det gjør vi ikke.

Tvert imot jobbes det aktivt over hele landet for at alle nivåene i helse- og omsorgssektoren skal kunne kommunisere elektronisk med hverandre. Elektronisk kommunikasjon skal være, og har mange steder lenge vært, den naturlige måten å kommunisere på i helsetjenesten.

Sikkert nettverk

Tradisjonell post, faks, taxi og telefon erstattes av standardiserte elektroniske meldinger mellom pleie- og omsorgssektoren i kommunene, sykehus og fastlegen. Henvisninger, epikriser, laboratoriesvar og utskrivningsnotat er eksempel på slike standardmeldinger som i dag sendes elektronisk.

Henvisninger, epikriser, laboratoriesvar og utskrivningsnotat er eksempel på slike standardmeldinger som i dag sendes elektronisk.

I tillegg kan for eksempel hjemmetjenesten og fastlegen drøfte pasienters helse på e-post. Og all kommunikasjon foregår i et sikkert nettverk.

Helsedirektoratet har gitt Norsk Helsenett ansvaret for å etablere elektronisk meldingsutveksling mellom alle kommuner, sykehus og fastleger innen 2015. Norsk Helsenett driver det sikre nettverket for elektronisk samhandling i helsetjenesten hvor alle elektroniske meldinger sendes.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Pleie- og omsorgssektoren

I Nord-Norge har Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ansvaret for å rulle ut den elektroniske meldingsutvekslingen gjennom det såkalte FUNNKe, et storskala implementeringsprosjekt. NST skal sørge for at pleie- og omsorgssektoren i alle de 87 kommunene i Helse-Nord, alle fastlegene og fire helseforetak kommuniserer elektronisk med hverandre.

Tall fra Norsk Helsenett viser at det mellom sykehusene i Helse Nord RHF og kommunene det siste året har blitt sendt og mottatt nesten to millioner elektroniske meldinger.

Tall fra Norsk Helsenett viser at det mellom sykehusene i Helse Nord RHF og kommunene det siste året (fra juni 2012 til juni 2013) har blitt sendt 975.000 og mottatt 981.000 meldinger. Dette betyr at det fra sykehusene i Nord-Norge ble sendt og mottatt 2,1 meldinger per innbygger det siste året. Tall fra de andre helseregionene viser fra 0,1 til 0,5 meldinger per innbygger i samme periode.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Vi er på vei

Pleie- og omsorgstjenesten i om lag halvparten av nordnorske kommuner utveksler nå helseopplysninger elektronisk med fastleger, og i løpet av høsten skal mange nye kommuner gå i gang. Kommunene skal samtidig etablere elektronisk kontakt med sykehusene.

Det er nok en stund til elektroniske meldinger kan utveksles mellom alle regioner, men vi er på rett vei – uten taxi.

Det jobbes parallelt med mange type IKT-prosjekter innen helsetjenesten. De nasjonale innsatsområdene for de kommende årene er implementering av e-resept, videreutvikling av den nasjonale helseportalen Helsenorge.no, implementering av nasjonal kjernejournal, utvikling av helseregistre og velferdsteknologi.

Det er nok en stund til elektroniske meldinger kan utveksles mellom alle regioner, men vi er på rett vei – uten taxi.