Replikk

Haltende om biler og båter

Det går ikke an å sammenligne svovelutslipp fra cruiseskip med biler. Ingen er mer opptatt av rent hav og ren luft enn oss i cruisenæringen.

Cruiseskip

Sammenligningen mellom svovelutslipp fra cruiseskip og biler holder ikke mål, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Arild Nydegger/Øvre Eide gård

NRK publiserte 8. juni en artikkel om utslipp fra cruiseskip. Artikkelen baserer seg på en rapport fra organisasjonen Transport and Environment (T & E). Når rapporten fremhever at cruiseskipene slipper ut mer svovel enn 260 millioner biler, er det fordi biler ikke har svovelkomponenter i drivstoffet og således ikke slipper ut svovel.

Sammenligningen mellom cruiseskip og biler er tabloid og medietilpasset. Den reflekterer ikke relevante, forskningsbaserte sannheter om drivstoff og utslipp fra transportmidler.

Ingen er mer opptatt av rent hav og ren luft enn cruisenæringen.

Gammelt nytt om svovel

Denne sammenligningen mellom svovelutslipp fra skip og biler er gammelt nytt og har vært fremme med ujevne mellomrom de siste 10 årene. Den har blitt tilbakevist ved flere anledninger, fordi drivstoff til biler og skip har forskjellige komponenter.

Når det er sagt, hører det med til historien at skipsfarten erkjenner at svovelutslipp er en utfordring. Skipsfarten har av den grunn pålagt seg å redusere svovelinnholdet i bunkers fra 3,5 til 0,5 prosent fra 1. januar 2020.

Cruisenæringen stiller seg også bak målet om en utslippsfri fremtid. Ingen er mer opptatt av rent hav og ren luft enn cruisenæringen, fordi det er hele grunnlaget for den virksomheten vi driver. De færreste av våre turister vil velge et cruise som ikke er bærekraftig.

Nettopp derfor investerer næringen systematisk i utstyr som reduserer utslipp av svovel, NOx og partikler i bynære, befolkningstette områder og har forpliktet seg til å redusere sine klimautslipp med 40 prosent innen 2030.

Cruiseskipene blir ofte bildet på problemet med lite bærekraftig, veldig konsentrert og uønsket masseturisme, luftforurensning og forsøpling.

Er teknologioptimister

Selv om cruisenæringens 314 skip representerer mindre enn én prosent av verdensflåten, så investerer vi mest i alle typer miljøvennlig teknologi. Vi er i front innenfor utslippsreduksjoner i skipsfarten.

Ikke alle skip kan på kort sikt tilfredsstille alle samfunnets ønskede krav til utslippsreduksjoner til enhver tid. Rett og slett fordi det ikke finnes tilgjengelig teknologi som kan levere dette til store, havgående cruiseskip.

Men vi er teknologioptimister, og tror og forventer at forskning og utvikling på lav- og nullutslippsløsninger skal føre oss dit.

Vi må vente på løsningene, mens T & E kritiserer oss for at vi ikke er der allerede. Det er usaklig, uredelig og lite konstruktivt. Vi har alle samme mål, men noen har begrensninger og noen har forskjellige måter å nå målene på.

Hvis man vil, kan man se klare tegn på en ambisiøs og miljøfokusert næring, som er sitt ansvar bevisst.

Er opptatt av miljøet

Rapporten fra Transport and Environment (T & E), som NRK viser til i sin omtale, tar i liten grad innover seg at det foregår en kraftig satsing på å kutte utslipp i cruisenæringen. Dette innebærer både utvikling av ny teknologi, bedre og strengere reguleringer, samt tunge investeringer fra næringen selv.

Gjennom mottak av landstrøm, og anlegg om bord for eksosrensing (Exhaust Gas Cleaning Systems – EGCS) har cruisenæringen langt på vei oppfylt internasjonale reguleringer for utslipp av svovel. Vi vil gjøre mer de neste årene.

Eksosrensing er allerede installert i omkring 40 prosent av dagens cruiseskip, og vil bli installert i alle skip som er under bygging. I tillegg vil cirka 25 prosent av nybyggene benytte naturgass (LNG) som drivstoff og ikke ha utslipp av svovel, NOx og partikler, samtidig som skipene vil senke sine klimautslipp med 29 prosent.

Hvis man vil, kan man se klare tegn på en ambisiøs og miljøfokusert næring, som er sitt ansvar bevisst, men som foreløpig bremses noe av mangel på teknologi.

Cruisenæringen heier både på batterier og hydrogen som fremtidige fremdriftsløsninger for cruiseskip, det som ivrige miljø- og teknologientusiaster snakker mye om i Norge. Realiteten er at dette foreløpig er ønsketenkning og trolig et godt stykke frem i tid. Verken innføringen av EGCS-teknologi, LNG-drivstoff eller status på batterier og hydrogenløsninger er godt nok belyst i T & Es rapport.

Kan virke konkurransevridende

Mange av utfordringene rapporten peker på vil kunne løses gjennom nye og bedre globale reguleringer. Rapporten fra T & E peker spesielt på utslippene av svoveldioksid som et problem, uten å ta inn over seg viktigheten av de nye reguleringene nevnt fra 2020 og at flere reguleringer er på trappene for å redusere klimagassutslippene.

CLIA ønsker de nye reguleringene velkommen, så lenge de er like for alle hvor du enn befinner deg. Rene nasjonale reguleringer kan være hensiktsmessig i spesielle områder, men også virke konkurransevridende og urettferdig når de diskriminerer enkelte skipstyper foran andre.

Et hensiktsmessig reguleringsregime er nøkkelen for lavere utslipp i skipsfarten.

Utdaterte tall

CLIA registrerer synspunktene som fremmes i rapporten, men vil samtidig understreke at rapporten unnlater å gjøre fagfellevurdering. CLIA stiller seg skeptisk til metodebruken. Dette gjør rapporten mindre nyttig i den videre debatten om utslippskutt i skipsfarten.

Rapporten benytter seg også av utdaterte tall og beregninger, basert på en såkalt «best guess»-metode. Når vi samtidig vet at rapporten hopper bukk over næringens satsing på ny teknologi, og at rapporten heller ikke tar innover seg viktige endringer i reguleringsregimet, konstaterer vi at rapporten ikke skaper et korrekt bilde av cruisenæringen.

Symbolet på uønsket masseturisme

Cruiseindustrien er liten i global maritim sammenheng, men vi er svært synlige med våre store dimensjoner når det gjelder skip og passasjerer. Skipene er veldig tydelige i bybildet, ved et stort antall turistdestinasjoner i Europa.

Derfor blir vi ofte bildet og symbolet på problemet med lite bærekraftig, veldig konsentrert og uønsket masseturisme, luftforurensning og forsøpling.

Vi skal frakte opp mot 30 millioner cruiseturister i 2020, men gjøre vårt med skip og anløpsfrekvens for å redusere våre belastninger på folk og miljø. For cruisenæringen er den raskest voksende turistnæringen i verden i dag og den er kommet for å bli – la oss samarbeide om å finne de gode bærekraftige løsningene vi alle kan dra nytte av.