NRK Meny
Kronikk

Gode grunner for Islam Net ved UiO

Islam Nets søknad til Universitetet i Oslo ble avslått. Den burde inspirert til en bredere debatt om verdier og akademiske prinsipper, skriver professor Ulrika Mårtensson.

Ole Petter Ottersen

Rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen (bildet) bør gå i dialog med Islam Net mener professor Ulrika Mårtensson.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Universitetet i Oslo (UiO) avslo nylig Islam Nets søknad om å få registrere seg som studentforening. Begrunnelsen var Islam Nets holdninger til kjønnssegregering, homoseksualitet og andres religiøse standpunkter bryter mot UiOs verdier: likestilling, inkludering og toleranse.

LES OGSÅ: Islam Net og tele-evangelismen

Islam Nets talsmann Fahad Qureshi har varslet at han vil klage på vedtaket, og mener at UiO burde ha innledet en dialog i stedet for blankt å avslå søknaden. Da kunne mange av misforståelsene som kommer til uttrykk i begrunnelsen for avslaget vært unngått, hevder han.

Gode grunner

Det finnes flere gode grunner til at UiO og Islam Net burde diskutere offentlig hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for opprettelse av studentforeninger ved lærestedet. Siden mange av Islam Nets medlemmer er studenter ved universitetet, er det også gode grunner for at de burde være representert gjennom en studentforening.

Siden mange av Islam Nets medlemmer er studenter ved universitetet, er det gode grunner for at de burde være representert gjennom en studentforening.

Ulrika Mårtensson, professor NTNU

Ifølge Islam Nets vedtekter er organisasjonens formål å fremme kunnskap og avklare misoppfatninger om islam; skape kontakt og samhandling mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen ved blant annet å arrangere seminarer; renvaske islams navn og vise at islam er en fredelig religion som tar sterk avstand fra terror; rekruttere flere til å bli mer engasjert i frivillig arbeid for islam; motvirke rasisme og skape tillit mellom ulike grupper av befolkningen; skape et sant bilde av islam ved hjelp av riktig kunnskap fra Koran og Sunnah; være partipolitisk nøytralt; representere alle medlemmer av organisasjonen og motvirke splittelse blant muslimer. Organisasjonen er også åpen for alle som har tro på at det ikke finnes noen gud utenom Allah, at Muhammed er hans siste sendebud, at Koranen er Allahs ord og at profeten Muhammeds Sunnah er den mest autoritative kilden til islam etter Koranen.

UiO opptrer inkonsekvent

I UiOs begrunnelse for å avslå Islam Nets søknad heter det at en slik studentforening vil bli for tett knyttet til organisasjonen Islam Net. Her opptrer UiO inkonsekvent.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Ahmadiyya-muslimsk studentforening er nemlig registrert ved UiO og er direkte knyttet til Ahmadiyya som religiøs forsamling. Deres formål er også å skape økt engasjement blant Ahmadiyya-muslimske studenter, presentere religionen islam og dets lære i dens rette form og derigjennom øke interessen for, og forståelsen, av islam blant studenter og allmennheten gjennom å holde seminarer, foredrag og andre arrangement ved universitetet. Ahmadiyya-studentene hevder blant annet at Ahmadiyya er den sanne islam og og at Ahmadiyyas grundlegger Hadrat Mirza Ghulam Ahmad var den Messias som Profeten Muhammad forutsa.

Greit å be om tydelige svar

Først og fremst motiverer UiO sitt avslag med at Islam Net fremmer verdier som, slik de kommer til syne i offentlige arrangementer og uttalelser, virker diskriminerende. Islam Nets medlemmer mener for eksempel at islam forbyr homoseksualitet. Dette må de som enkeltindivider selvsagt stå fritt til å tro, men når budskapet fremmes offentlig, oppfattes det som en oppfordring til å bekjempe homoseksualitet, og dermed som en trussel mot homoseksuelle personer.

I UiOs begrunnelse for å avslå Islam Nets søknad heter det at en slik studentforening vil bli for tett knyttet til organisasjonen Islam Net. Her opptrer UiO inkonsekvent.

Ulrika Mårtensson, professor NTNU

Det samme gjelder Islam Nets syn på Ahmadiyya-muslimene. De ansees som frafalne. Dette har Islam Nets medlemmer rett til å tro at er tilfellet, men når de kommuniserer offentlig oppfattes standpunktet som truende overfor Ahmadiyya-muslimer.

Religionsfriheten forutsetter et prinsipp om at alle respekterer andres rett til selv å bestemme om de vil tro, hva de vil tro, og hvilken religion de vil tilhøre. På de to nevte punktene finnes det altså et grunnlag for UiO-ledelsens krav om en tydeligere stillingstagning fra Islam Nets side.

Ikke kjønnsdiskriminerende

Når det gjelder argumentet om «kjønnssegregering», derimot, stiller saken seg annerledes. I UiOs begrunnelse for å avslå Islam Nets søknad likestilles «kjønnssegregering», ifølge Universites, med «kjønnsdiskriminering», med henvisning til to arrangementer der Islam Net hadde ulike innganger for menn og kvinner, og plasserte menn og kvinner på hver sin side av lokalet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Det finnes ingenting i seg selv diskriminerende med at menn og kvinner sitter på hver sin side av et lokale, eller går inn i lokalet gjennom ulike dører. Det er ingen som tvinger Islam Nets medlemmer til dette. De er fullt bevisste om, og setter pris på at organisasjonen praktiserer, denne ordningen. Medlemmene ønsker ikke å sitte sammen med det motsatte kjønnet, enten det er menn eller kvinner.

Det er problematisk å ikke akseptere en studentforening der kvinner som vil slippe å sitte ved siden av fremmede menn, kan føle seg bekvemme, med den begrunnelse at det er kjønnsdiskriminerende.

Ulrika Mårtensson, professor NTNU

Kjønnssegregerte arrangementer er heller ikke knyttet til noen åpenbar kjønnsdiskriminering innenfor organisasjonen. I Islam Net stiller kvinner opp på ulike typer oppdrag i like stor grad som menn. Ved et foredrag Islam Net arrangerte i Trondheim i juni 2012 oppfordret også predikanten Shaykh Shady Suleiman menn og kvinner til å engasjere seg i offentligheten og gjøre karriere i alle slags yrker, og slik være forbilledlige muslimer.

Ikke mer problematisk enn en avholdsforening

Det finnes medlemmer i Islam Net med mer konservative verdier, men det finnes ingen grunn til å diskriminere Islam Net som organisasjon på grunn av deres påståtte kjønns-diskriminering. At menn og kvinner frivillig sitter adskilt i et rom, bør ikke være mer problematisk for UiO enn at en forening for avholdssaken ikke aksepterer at medlemmer drikker, eller at berusete ikke-medlemmer slipper inn under møtene deres.

Demokrati, likestilling, inkludering, toleranse og et åpent, akademisk debattklima ved UiO kan kun tjene på at dialog innledes mellom universitetets ledelse og Islam Nets medlemmer

Ulrika Mårtensson, professor NTNU

Det er problematisk å ikke akseptere en studentforening der kvinner som vil slippe å sitte ved siden av, eller håndhilse på fremmede menn, kan føle seg bekvemme, med den begrunnelse at det er kjønnsdiskriminerende.

Mye å tjene på dialog

Demokrati, likestilling, inkludering, toleranse og et åpent, akademisk debattklima ved UiO kan kun tjene på at dialog innledes mellom universitetets ledelse og Islam Nets medlemmer om hvilke prinsipper som det kan forhandles om.

En slik dialog forutsetter at alle innblandete er villige til å kritisk reflektere over rimeligheten i sine egne standpunkter og lytte til motparten.