Hopp til innhold
Replikk

Fremtidens kontorløsninger lages nå

Man kan ikke konkludere med at åpne kontorlandskap er et problem for alle. Om én åpen løsning ikke fungerer, betyr ikke det at alle åpne løsninger er dårlige.

Kontorlandskap

Det er mange variabler som påvirker hvordan en åpen kontorløsning fungerer, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Mike Beltzner / Flickr, Creative Commons

En av de viktigste oppgavene Statsbygg har, er å gi råd når staten har behov for nye arealer, enten virksomheten skal leie i markedet eller bygge nytt.

For alle statlige virksomheter er det satt en arealnorm på 23 kvadratmeter pr hode.

Les også: Brunsnegl i akademia

En rekke vurderinger og utredninger blir gjort i tett samarbeid med brukerne av de nye lokalene. Virksomhetens behov for fremtiden spiller en viktig rolle, og mange spørsmål må besvares: Skal universitetet ta imot mange flere studenter? Skal høyskolen legge vekt på større samhandling mellom avdelingene? Hva slags arbeidsmetoder vil virksomheten bruke når bygget står ferdig? Hvor fleksibelt skal bygget være for å møte en fremtid vi ikke helt kjenner?

I arbeidet med å finne den beste løsningen er det opplagt nyttig at virksomheten trekker veksler på sine medarbeideres kompetanse og innspill. Samtidig stilles det krav til ledelsen som skal manøvrere virksomheten inn i fremtidens arbeidsplass.

Alle muligheter

For alle statlige virksomheter er det satt en arealnorm på 23 kvadratmeter pr. hode. Arealnormen er beskrevet i Kommunal- og moderniseringsdepartementets instrukser. 23 kvadratmeter åpner for alle muligheter: cellekontorer, åpne løsninger, fellesrom, stillerom, møterom, multirom, med mer – alt kunden trenger for å gjøre jobben best mulig. Moderne aktivitetsbaserte arbeidsplasser har alle disse løsningene. Det gjør det mulig å velge rom eller plass ut fra dagens oppgaver.

Det er smart å vurdere hva som er hensiktsmessige kontorløsninger for oppgavene som skal løses.

Arealnormen krever ikke at vi må velge enten cellekontor eller åpen kontorløsning. Men det er smart å vurdere hva som er hensiktsmessige kontorløsninger for oppgavene som skal løses i fremtiden. Hva som er hensiktsmessig handler om totalarealet, hva institusjonen kan betale, energiforbruk, klimafotavtrykk, arbeidsmetoder, kunnskapsdeling, bruk av teknologi og hva kunden ønsker at institusjonen skal få til når bygget er ferdig og fremtiden er her. Dette er vurderinger ledelsen og medarbeiderne må gjøre sammen med oss i Statsbygg.

Høyere arealnorm i Norge

Hvorfor 23 kvadratmeter? Arealnormen er basert på løsninger i EU-land, erfaringer og løsninger i privat sektor, forskning, Statsbyggs faglige vurderinger og erfaringer fra egne bygg. Med andre ord, et variert kunnskapsgrunnlag. Arealnormen er satt høyere i Norge enn i EU.

Ledelse, kultur og endringsvilje betyr mye for hvordan en løsning fungerer.

Det er ikke nytt at det tenkes arealeffektivitet og det har lenge vært praktisert ulike former for åpne kontorløsninger både i privat og offentlig sektor. I Statsbygg praktiserer vi nå arealnormen, med ulike løsninger. Erfaringene våre er svært positive. Vi ser hvor viktig det er med teknologi som fungerer, nok møterom og stillesoner og enkle spilleregler for arbeidsområdene. Vi ser også at samhandling og kunnskapsdeling på tvers av faggrupper øker og dette stimulerer til nye og fruktbare arbeidsformer.

Mange variabler

Forskningen på dette området er på ingen måte entydig, men viser at det er mange variabler som påvirker hvordan en åpen kontorløsning fungerer. God gjennomføring av et kontorkonsept handler om å forstå brukernes reelle behov slik at de kan utføre arbeidsoppgavene sine på en god måte. Vi vet også at ledelse, kultur og endringsvilje betyr mye for hvordan en løsning fungerer.

Løsningene må understøtte virksomhetens oppgaver og bidra til at medarbeiderne leverer sitt beste.

Det kan ikke konkluderes med at åpne løsninger bare skaper problemer. Om én åpen løsning ikke fungerer er det likevel ikke slik at alle åpne løsninger er dårlige. Når vår kunde velger å utvikle moderne aktivitetsbaserte arbeidsplasser, må løsningene understøtte virksomhetens oppgaver og bidra til at medarbeiderne leverer sitt beste. Da skaper vi gode kontorløsninger for fremtiden.

Følg oss på Facebook