Replikk

Forskningsetikk må tas på største alvor

Beskyldninger om uredelighet i forskning kan ha bakgrunn i sterke personlige motsetninger.

Forskning i Boston

Forskning er en utpreget konkurransearena, og vi har arbeidet mye med å bedre forskningskulturen, skriver forfatterne i sin replikk.

Foto: arne sørenes / nrk

Når Jan Helge Solbakk og Peter Kierulf påstår at ikke alle forskere følger spillereglene når det gjelder medforfatterskap og rettigheter til forskningsfunn, er det viktig for oss å understreke at det å skape et sunt samarbeidsklima som er så fritt for konflikter som mulig, er et ledelsesansvar som vi tar på ytterste alvor.

Forskning er en utpreget konkurransearena, og vi har arbeidet mye med å bedre forskningskultur og fremme diskusjoner om forskningsetikk. Mye av dette gjennomføres i nært samarbeid med Universitetet i Oslo og vårt forskningsombud.

Vi har etablert et sett av styrende dokumenter for forskningsvirksomheten og vi har etablert en omfattende kursportefølje. Det jobbes kontinuerlig med etterutdanning for etablerte forskningsledere og forskningsveiledere. I tillegg tilstreber vi å integrere forskningsetikk i alle faser av et forskningsprosjekt gjennom organisering av forskningsgrupper og opplæring av ledere, veiledere og stipendiater.

Avvikssaker

Diskusjon av avvikssaker blir gjennomført regelmessig i ulike lederfora og retningslinjer revideres kontinuerlig i tråd med erfaringer og diskusjoner. Med ny forskningsetikklov på trappene vil dette arbeide intensiveres.

Vi må imidlertid sikre alle de involverte parters rettssikkerhet og derigjennom sørge for gode rutiner for håndtering av konfliktsaker. Her er det viktig at systemet sikrer uhildet vurdering av både stipendiater og etablerte forskere ved beskyldninger om uredelighet.

Erfaring viser blant annet av en del saker er svært komplekse, og der beskyldninger om uredelighet i forskning kan ha bakgrunn i sterke personlige motsetninger

Felles forståelse

Det kan også være at enkeltes engasjement i sakskomplekset langt på vei er basert på den saksfremstilling som er gitt av personer som har vært eller er involvert i konflikter med kolleger.

I de mest komplekse sakene er det etablert tett dialog mellom sykehuset og UiO, der HR- og juridisk kompetanse er involvert, for på den måten å sikre en mest mulig faglig og rettferdig håndtering av alle partene.

Arbeidet med å skape felles forståelse for anerkjente forskningsetiske normer er en kontinuerlig prosess. Det eksisterer fremdeles ulike kulturer mellom forskningsmiljøer og institusjoner. Dette er også utfordrende i relasjon til internasjonalt forskningssamarbeid og utveksling av forskere.

FØLG DEBATTEN PÅ Facebook OG Twitter