Kronikk

Flere eldre må inn på Stortinget

Dersom Stortingets sammensetning hadde speilet befolkningen, burde det blitt valgt inn 25 representanter over 65 år ved siste valg. Istedet ble det kun tre.

Stortingssalen

Ved stortingsvalget i 2009 ble det kun valgt inn tre personer på over 65 år på Stortinget. Senere har flere representanter rundet 65 år.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Eldrebølgen – den truende tsunamien av omsorgstrengende gamle som skal legge land og folk øde, kommer ikke for fullt før om en ti års tid. Finansministeren sa forleden at den første bølgen av pensjonister er i anmarsj – de som ble født i 1945 fyller 67 år i år. Har han ikke lagt merke til at de fleste av dem allerede har vært pensjonister i fem år?

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

På tross av pensjonsreformen går mange fortsatt ut av arbeidslivet når de er 62. En evaluering av pensjonsreformen som er gjennomført i privat sektor, viser riktignok at færre arbeidstagere i alderen 62 – 66 år nå pensjoneres. Resultatene fra privat sektor viser at de økonomiske incentivene i reformen virker og tydeliggjør behovet for at også offentlig sektor må reformere sitt pensjonssystem og ta sin del av ansvaret for arbeidslinja. En pensjonist på 62 år kan regne med å leve i nesten 25 år til. Det er på tide at vi går gjennom alle aldersgrenser i lovverket for å tilpasse dem til pensjonsreformen.

En pensjonist på 62 år kan regne med å leve i nesten 25 år til. Det er på tide at vi går gjennom alle aldersgrenser i lovverket for å tilpasse dem til pensjonsreformen.

Kristin Vinje, finansbyråd i Oslo (H) og Astrid Nøklebye Heiberg, professor em.

Staten har påtatt seg forpliktelser på 7800 milliarder kroner i ulike pensjoner. Det betyr at statens pensjonsgjeld til befolkningen er adskillig større enn de oppsparte oljeinntektene på 4280 milliarder kroner. Når vi vet at utgiftene til eldre vil øke kraftig fremover, er det god grunn til å tenke nytt. Pensjonskostnadene utgjør en økende andel av kommunenes samlede driftsbudsjetter. I budsjettforslaget for Oslo kommune går det frem at de samlede pensjonskostnadene regnet i andel av de frie inntektene har økt fra et nivå på 7,6 prosent i 2006 til 11,6 prosent i 2016.

Mange eldre vil gjerne være med lenger dersom arbeidsforholdene legges til rette med mer fleksibilitet – og særlig dersom man føler seg ønsket. Skal slike endringer bli en virkelighet, må det skje store forandringer i organiseringen av arbeidslivet.

Helse

De fleste av oss er opptatt av helse. Det er en subjektiv tilstand som av Verdens helseorganisasjon er definert som fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velbefinnende. Det er vanskelig å måle. Men vi kan måle livslengde. Én faktor slår ut mer enn noen annen; det er aktivitet – både fysisk og psykisk aktivitet.

Eldre mennesker har mye erfaring, noen er til og med blitt klokere. Det er en nyttig ballast å ha med i politikken. Har vi råd til å gi avkall på denne kompetansen?

Kristin Vinje, finansbyråd i Oslo (H) og Astrid Nøklebye Heiberg, professor em.

Når folk på førti år faller ut av arbeidslivet, leser vi at de blir deprimerte, syke, føler seg isolerte og utenfor. Arbeidsplassen er vanligvis den beste og mest varierte sosiale møteplassen der folk har ulik alder, ulike meninger og ulik erfaring. Pensjonistene møter nesten bare andre pensjonister på møter, konferanser og reiser. Det forsterker følelsen av å være gått ut på dato.

Kompetanse

Politikere skal treffe valg på vegne av andre, de skal gi retning. For å kunne gi retning, er det kjekt å vite hvor vi er og hvordan vi er kommet hit, å ha erfaring. Eldre mennesker har mye erfaring, noen er til og med blitt klokere. Det er en nyttig ballast å ha med i politikken. Har vi råd til å gi avkall på denne kompetansen?

Tradisjonelt er Stortinget sammensatt slik at hele landet bør være representert. I en tid da kommunikasjon betydde lange og kostbare reiser var det vanskelig å bli hørt fra alle kanter av vårt langstrakte land.

Pensjonistene møter nesten bare andre pensjonister på møter, konferanser og reiser. Det forsterker følelsen av å være gått ut på dato.

Kristin Vinje, finansbyråd i Oslo (H) og Astrid Nøklebye Heiberg, professor em.

De senere årene har man i tillegg begynt å se på andelen av kvinner, innvandrere, unge og gamle. I Norge i dag er 15 prosent av befolkningen over 65 år. Da dagens storting ble valgt, var en person 70 år, to var 65. Skulle det ha vært en forholdsmessig representasjon, burde det ha vært 25 representanter over 65 år.

Nå er det ikke slik at representantene skal arbeide for sin egen gruppe, men vi trenger flere som har et videre perspektiv for en stadig økende del av befolkningen som dreier seg om mer enn tradisjonell eldreomsorg. På få år er det skjedd enorme endringer i eldrebefolkningen når det gjelder helse, engasjement, økonomi, utdanning, tydeligst vist i en betydelig høyere levealder.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Aktiv aldring

2012 er året for aktiv aldring. I NOU 2011, Innovasjon i omsorg, står det " En aktiv seniorpolitikk bygger bro mellom generasjonene, og motarbeider segregering og aldersdiskriminering".

I disse dager setter partiene opp sine lister over mulige Stortingskandidater. Målet er å finne kandidater som representerer befolkningen bredt. Da er det grunn til å tenke langs flere akser. Med den demografiske utviklingen vi ser i dag er flere gode grunner til at flere av dem bør være godt voksne mennesker.