Replikk

Feil fra UiO-rektor

Når rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen beskylder NRK for faktafeil, bruker han selv feilaktige tall. Han takker nei til å delta i debatt i NRK om utenlandske studenter i studentboliger, og velger i stedet å kalle NRKs dekning «trist og skremmende».

UiO-rektor Ole Petter Ottersen

FEIL PÅ FEIL: Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo mener NRK brukte «skremmende retorikk og kom med faktiske feil» i sin dekning av studentboliger til internasjonale studenter. NRKs reportasjesjef, Anders Børringbo mener rektor selv bruker feilaktige tall.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, skriver i en replikk på NRK Ytring at overskriftene i NRKs dekning av studentboliger til internasjonale studenter «minner mer om uttalelser man kunne forvente å finne i kommentarfeltene hos tabloidene – ikke i Norges største nyhetskanal». Han skriver også at saken inneholder faktafeil.

I forbindelse med studiestart i høst ville NRK undersøke effekten utenlandske studenter har på boligmarkedet akkurat nå. Derfor spurte vi studentsamskipnadene om hvor stor andel av de ledige boligene som gikk til utenlandske studenter ved siste tildeling (andelen varierer gjennom året). For Oslo og Akershus (SiO) var andelen 70 prosent, for Bergen (SiB) 64.

Som redegjort for i artikkelen oppga flere studentsamskipnader i stedet andelen utenlandske studenter av total boligmasse. Slik ble det umulig å samle tallene og gi et komplett nasjonalt bilde. Da la vi tallene for utenlandske studenter oppå antallet hybelenheter og understreket at det var en teoretisk øvelse. Vi var helt åpne om hva vi gjorde.

39 prosent svarer ikke på det NRK ville finne ut

Rektor Ottersen viser til at 39 prosent av den totale boligmassen ved SiO en gitt dato, 20. oktober 2016, bebos av internasjonale studenter med boliggaranti og andre utenlandske studenter.

Hvilke boalternativer har norske studenter ved studiestart nå?, og hvordan er mulighetene deres for å få seg studentbolig?

Tallet 39 er korrekt, men det sier lite eller ingenting om det saken skulle kaste lys over: Hvilke boalternativer har norske studenter ved studiestart nå?, og hvordan er mulighetene deres for å få seg studentbolig? Dessuten forteller det heller ingenting om situasjonen gjennom året, slik Ottersen gir inntrykk av.

NRK tar selvkritikk

I introen til debatten i Dagsnytt 18, som Ottersen var invitert til, sier programleder at de utenlandske studentene i Norge har boliggaranti. Det er en overdrivelse, det har rektor Ottersen rett i og NRK tar selvkritikk på det.

Rektors tall forteller ikke alt

Rektor presenterer et tall på internasjonale studenter ved UiO som ikke finnes i noen offentlige statistikker: Av 4276 utenlandske studenter var 1742 dekket av boliggarantien, ifølge Ottersen. Dette er et tall som kun handler om Universitetet i Oslo. Ser man på tildelingsreglementet for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er det flere internasjonale studenter enn dem lærestedene reserverer bolig for, som har prioritet.

Tallene finnes ikke

Hvis NRK skulle funnet nøyaktig antall internasjonale studenter med boliggaranti, måtte vi ha henvendt oss til om lag 70 universiteter og høyskoler. Vi måtte også fått tall fra studentsamskipnadene på internasjonale studenter som til enhver tid bor i studentbolig, og regnet ut et snitt.

Dette lå ikke innenfor tidsrammen NRK hadde, og det ble helt urealistisk med tanke på hvor vanskelig det var å få ett enkelt sammenlignbart tall fra alle samskipnadene.

Ren gjetning

Ottersen skriver:

«Antallet internasjonale studenter er stabilt. Altså vil de nye studentboligene som bygges i årene som kommer, tilfalle norske studenter. NRK kommer dermed med grovt uriktige påstander når saken har tittelen «Utlendingene tar studentboligene», og videre påstår at utenlandske studenter skyver norske studenter ut av studentboligene.»

NRK kjente til at «tallet på utenlandske studenter er høyere enn antall innreisende studenter (studenter som reiser til Norge med det formål å studere)» (NIFU, 2013, s. 11), men hvor stort dette spriket er på landsbasis er ren gjetning fra Ottersen.

For det første finnes det ingen statistikk på internasjonale studenter til Norge.

For det første finnes det ingen statistikk på internasjonale studenter til Norge. Statistikken viser at antallet utenlandske studenter øker kraftig (her og her). For det andre: At antallet internasjonale studenter ved UiO har ligget stabilt, betyr ikke at antallet eller andelen utenlandske studenter som får bolig ved SiO er stabilt.

Kraftig økning i utenlandske studenter er relevant

For det tredje viser tallene at om lag halvparten av de utenlandske studentene kommer fra land utenfor EØS.

For diskusjonen om boligpress er det irrelevant om det studerer 1042 kinesere i Norge uten boliggaranti. Men for diskusjonen om internasjonalisering og nytteeffekten av å tilby gratis studier, betyr det noe at antallet utenlandske studenter har vokst med 268 prosent siden år 2000.

Nei, man kan ikke sammenligne Norge med Frankrike

I bloggen sin peker Ottersen på én fransk studie som viser at Frankrike kommer ut med netto fortjeneste av å motta internasjonal studenter.

Programleder og NRK påpekte at det ikke finnes noen forsøk på regne på kostnaden opp mot nytteeffekten av internasjonalisering i Norge. Å trekke inn en enkeltstudie fra Frankrike med alle dets eliteuniversiteter og tiltrekningskraft for å gjøre funnene gyldige for Norge, er akkurat så ufaglig og irrelevant som redaktør i Minerva Nils August Andresen skriver her.

NRK tar ikke stilling til politikken

Rektor Ottersen hevder i NRK Ytring-kronikken og i sin blogg, som også ble publisert i Khrono, at NRK skaper konflikt der det ikke er grunnlag for det.

NRK mener fortsatt det var viktig å lage disse sakene.

NRK mener fortsatt det var viktig å lage disse sakene. De belyser hva samfunnet bruker penger på og er et nyttig grunnlag når debatten om flere studentboliger går videre.

Følg debatten: Facebook og Twitter