Kronikk

Evaluer Norges innsats i Afghanistan

Vi skylder våre soldater en tilbakemelding på hva deres oppdrag i Afghanistan har betydd. Derfor ber vi Stortinget om en uavhengig evaluering av den norske innsatsen.

Afghanistan

Norske soldater på oppdrag i Afghanistan. De fortjener å få vite hva oppdraget deres har betydd, skriver Ola Elvestuen (V).

Foto: Lars Kroken/Forsvaret

Alle som har vært i Afghanistan, både militære og sivile, sitter på viktig erfaring man må ta med seg videre. Det er viktig å ha åpenhet rundt hva som har fungert, og å være ydmyke på hva som burde vært gjort annerledes. Derfor mener jeg at det er på sin plass med en uavhengig evaluering av den samlede norske innsatsen i Afghanistan. I morgen behandler Stortinget et forslag fra Venstre om en uavhengig og helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan.

Flertallet på Stortinget avviser en slik evaluering nå. Ap, Frp, H, KrF, Sp og SV skriver i sin merknad til forslaget at «når transisjonsprosessen med avviklingen av ISAF er sluttført i 2014, vil det være naturlig å komme tilbake til spørsmålet om en gjennomgang av hele innsatsen i Afghanistan».

Forberedt på fremtiden

Jeg er spesielt overrasket over at ikke SV og KrF er mer utålmodige etter å komme i gang med evalueringen av norsk innsats i Afghanistan.

Det er avgjørende at det gjøres opp status for Norges innsats så langt, for eventuelt å justere innsatsen fremover.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre

Til tross for at det langvarige norske engasjementet i Afghanistan allerede har strukket seg over et tiår, samt den brede politiske enigheten omkring dette, er det så langt ikke tatt noe initiativ til en helhetlig og systematisk gjennomgang av engasjementet. Venstre mener det er behov for en slik uavhengig gjennomgang. For det første skylder vi de over 8.000 norske soldatene og andre som har bidratt i Afghanistan en ordentlig og offentlig tilbakemelding om hva deres bidrag har betydd. For det andre er det avgjørende at det gjøres opp status for Norges innsats så langt, for eventuelt å justere innsatsen fremover. Også for å være bedre forberedt til liknende operasjoner, dersom Norge skulle bli bedt om å bidra med styrker utenfor NATOs tradisjonelle kjerneområde i fremtiden.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Veteranoppfølging

En slik uavhengig gjennomgang bør blant annet ha som mandat å evaluere det opprinnelige oppdraget Norge forpliktet seg til – strategisk og operasjonelt, samarbeidet og samordningen mellom sivilt og militært engasjement, sikkerhetssituasjonen for norsk personell og oppfølging av personell etter endt oppdrag. Evalueringen bør også omfatte veteranoppfølging. De fleste som kommer hjem fra oppdrag i Afghanistan klarer seg fint. Man må likevel ikke glemme at et slikt oppdrag er av en natur som innebærer risiko for både fysiske og psykiske skader. Det påhviler den norske stat et moralsk ansvar for å sørge for at de som får slike skader, får den hjelpen og oppfølgingen de trenger.

LES OGSÅ: – Vi nådde målene våre i Faryab

Jeg mener det er et selvstendig mål at evalueringen som gjøres er helhetlig, det vil si at man ser på alle aspekter knyttet til Norges engasjement i Afghanistan, samt at man fra regjeringens side sikrer uavhengighet i en slik gjennomgang.

Det påhviler den norske stat et moralsk ansvar for å sørge for at de som får slike skader, får den hjelpen og oppfølgingen de trenger.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre

Bistanden fortsetter

Tilbaketrekningen av soldater fra Afghanistan er i full gang. Etter mer enn sju år med norsk base i Faryab-provinsen markerte Forsvaret 11. september 2012 overføringen av leiren og sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter. Med dette går Norges engasjement i Afghanistan mot en avslutning, selv om det fortsatt vil være norsk militær tilstedeværelse i landet i årene som kommer, blant annet i form av transportfly og personell engasjert i opplæring og trening.

Uttrekningen av de norske styrkene fra Faryab-provinsen er en del av NATOs strategi fram mot avslutning av ISAF-operasjonen i 2014. Beslutningen inngår i ISAFs arbeid med å konsentrere innsatsen på færre steder i Afghanistan som et skritt på veien mot at ISAF-operasjonen avsluttes i 2014. Etter 2014 vil Norge bistå i visse rådgivnings- og opplæringsfunksjoner – etter planen på et betydelig lavere nivå enn i dag – samt støtte driften av de afghanske sikkerhetsstyrkene. I tillegg vil den sivile bistanden fortsette på et høyt nivå.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Soldatene blir hørt

Jeg merker meg at det har vært reist innvendinger om at en slik gjennomgang vil være «for tidlig» dersom Norge fortsatt vil ha et visst militært engasjement i Afghanistan, samt at Norges sivile bistandsengasjement vil fortsette på et høyt nivå. Det er slett ikke noe hinder for å evaluere Norges innsats så langt, da dette kan gi verdifull innsikt i hvordan man kan forbedre Norges engasjement i tiden som kommer. Den sivile delen av Norges tilstedeværelse, som vil utgjøre hoveddelen av Norges engasjement i Afghanistan i tiden framover, vil åpenbart kunne nyte godt av dette.

Vi vil understreke at forslaget om å evaluere innsatsen i Afghanistan blant annet ble fremmet på grunn av alle innspillene som har kommet fra dem som «har gjort jobben» i Afghanistan.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre

Videre har det blitt anført som argument mot en slik gjennomgang at dette vil kunne innebære å gi et feil signal overfor de menn og kvinner som tjenestegjør og har tjenestegjort.

Venstre deler ikke en slik oppfatning – snarere tvert imot. Vi vil understreke at forslaget om å evaluere innsatsen i Afghanistan blant annet ble fremmet på grunn av alle innspillene som har kommet fra dem som «har gjort jobben» i Afghanistan, enten militært eller sivilt, og som har sagt at det er viktig at man får en ordentlig gjennomgang av det oppdraget de har utført. Det skylder vi dem.

SE: Førpremiere på «Exit Afghanistan» her