Replikk

Et felles krafttak

Brodtkorb slår inn åpne dører når hun etterlyser private krefter i vann- og avløpstjenestene.

Tette avløp i Trondheim

For å kunne levere gode og billige vann- og avløpstjenester, er det nødvendig å satse på kvalitet og effektivitet i alle ledd, skriver replikkforfatteren. Bildet viser tette avløp i Trondheim.

Foto: Arnulf Gresseth / NRK

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) setter med sin Ytring fokus på de viktige vann- og avløpstjenestene. Hun peker på det store vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpsnettet, som vi er helt enige om.

Norsk Vanns tall viser at kommuner og kommunalt eide selskaper må investere 280 milliarder kroner i vann- og avløpsanlegg i perioden 2016 til 2040, for å sikre fortsatt rent vann i springen og i naturen. Men dette beløpet er ikke alene knyttet til vedlikeholdsetterslepet, slik det dels er presentert i kronikken. 280 milliarder inkluderer også tiltak for å innfri myndighetenes krav til kvalitet og sikkerhet, for å bygge ut anleggene i takt med befolkningsveksten og for å tilpasse anleggene til et endret klima.

Julie Brodtkorb oppfordrer kommunene til å ta de «private kreftene i bruk» og sette jobbene med vann- og avløpsnettet ut på anbud. Dette skjer allerede i stor grad. Tall fra SSB og bedreVANN viser at kommunene bruker markedet for å produsere tjenestene mest mulig kostnadseffektivt. I 2017 ble 72 prosent av det innkrevde vann- og avløpsgebyret benyttet til kjøp av varer og tjenester i markedet.

Kommunene bruker markedet for å produsere tjenestene kostnadseffektivt.

De aller fleste jobbene med vann- og avløpsnettet utføres av private entreprenører etter konkurranse. Valg av konkurranseform tas av kommunene ut fra hva som er mest hensiktsmessig for ulike typer oppdrag. Eksempelvis benyttes ofte rammeavtaler for reparasjon av vannledningsbrudd, da det er viktig å få vannet raskt tilbake i kranene. Vi drøfter gjerne erfaringene med ulike konkurranseformer med MEF, for å stimulere til en mest mulig kostnadseffektiv tjenesteproduksjon til innbyggerne.

Det dyreste for innbyggerne vil være om vi ikke gjør en god nok jobb med ledninger som legges i dag, slik at de må fornyes etter for kort tid. Vi er avhengige av at vann- og avløpsledningene holder i minst 100 år. For å få til dette, må vi satse på utvikling av teknologi, kompetanse og kvalitet i alle ledd, både hos kommunene, entreprenørene, rådgiverne og teknologileverandørene.

Vi drøfter gjerne erfaringene med ulike konkurranseformer med MEF.

En rekke aktører i vannbransjen, herunder MEF og Norsk Vann, samarbeider om å etablere et «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur», knyttet til NMBU på Ås. Regjeringen har allerede bevilget 20 millioner kroner. Senteret vil være viktig for å heve kompetansen i bransjen, for å utdanne flere og for å utvikle smartere løsninger.

Norsk Vann ser frem til et fortsatt godt samarbeid med MEF og andre aktører i verdikjeden for å sikre et krafttak for de viktige vann- og avløpstjenestene.

Og la oss håpe at mediedekningen bidrar til at vann og avløp blir et prioritert tema i Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 og i den kommende kommunevalgkampen!