Hopp til innhold
Kommentar

Et betydelig eksperiment

Når det nå blir en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommuner er det et betydelig interessant eksperiment. Det bør forskes på av flere grunner.

Søgne skilt langs E39

48 prosent av Søgnes innbyggere vil fortsatt være en del av Kristiansand kommune, mens 45 prosent vil splitte opp, viser dagens meningsmåling gjennomført for Fædrelandsvennen og NRK. For to år siden var 59 prosent for en deling, mens kun 31 prosent ville bli værende i Kristiansand

Foto: Hans Erik Weiby

Glem valgkamp hvor politikere banker på døren og gir deg fargerike flyers. Her kan pressgrupper komme med en lenke til selve «stemmeavlukke» og en iPad på døra.

Dagens måling som Respons har utført for Fædrelandsvennen og NRK viser to interessante trender som har vært der over tid:

  • Oppslutningen om å dele opp storkommunen er fallende.
    • I Songdalen er det flertall for storkommune. I Søgne er det flest som vil beholde storkommunen, og flertall om man tar vekk vet ikke-gruppen.
  • Vet ikke-gruppen blir stadig mindre begge steder.

I sum viser dette at valgdeltakelsen og mobiliseringsevnen til de ulike sidene vil avgjøre utfallet.

Les også Jubler for flertall for folkeavstemning: – Vi har kjempet lenge

Morten Mosberg og Sigurd Berg Aasen i aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

Svært lav valgdeltakelse er godt nok

Fra før vet vi at ved de mange folkeavstemningene som ledd i Solberg-regjeringens kommunereform, varierte oppslutningen fra 10 prosent til 74 prosent, med 47,9 prosent som snitt-deltakelse.

Den gang da var deltakelsen 51,8 prosent i Søgne og 46,7 prosent i Songdalen.

Da Innlandets befolkning stemte over fylkesskilsmisse var det også rett under 50 prosent som deltok. Da Haram ville skilles ut av Ålesund deltok 65,6 prosent av de stemmeberettigede. Da spørsmålet om deling av Kinn kommune i fjor deltok 52,9 prosent.

  • Rettelse: Kommentaren ble først publisert med uriktig oppmøteprosent i Haram. Det riktige tallet er 65,6 prosent.

Ved de fem siste kommunestyrevalgene har mer enn 60 prosent avgitt sin stemme, i høst 62,4 prosent.

Det er med andre ord ikke uvanlig om under halvparten av velgerne møter opp ved kommunale folkeavstemninger.

Kommunaldepartementet viser selv til en internasjonal valgkommisjon som anbefaler at det ikke settes regler om krav til deltakelsesprosent. Departementet skriver videre at alt over en (såpass lav) deltakelse som 25 prosent må sies å være god. Det vil være svært merkelig dersom departementet som nå «eier» avstemningen, ser bort fra sitt eget råd for avstemninger.

Forskjellen i oppslutning mellom en ja- og nei-side kan bli knapt, særlig i Søgne. Så hva er da verdien av rådet?

Valglokalet i lomma

Innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen kommuner skal bli hørt digitalt eller i brevs form. Dette har aldri blitt gjort før og er et valgeksperiment det bør forskes på effektene av.

Bidrar det til mer eller mindre mobilisering? Blir resultatet mer eller mindre representativt?

Det nærmeste vi kommer en relevant sammenligning er folkeavstemningen om deling av Innlandet fylke. Av frykt for omfattende koronatiltak og smittevernregime, ble avstemningen digital. Fylkeskommunen brukte en kommersiell, digital løsning. Velgerne logget seg inn med BankID eller MinID. Alle over 16 år fikk stemme. Valget varte i én uke. Dersom du ikke hadde nettilgang eller utstyr hjemme, kunne du oppsøke et offentlig kontor. Hadde du ikke elektronisk ID, fikk du ikke stemt.

I Søgne og Songdalen er det altså departementet som eier innbyggerhøringen. Valgdirektoratet står for det tekniske, en løsning skal være på plass før nyttår. Det kreves BankID. Alle over 18 skal få stemme. Valgtidspunkt og varighet er foreløpig usikkert. Dersom du ikke er digital kompetent, kan du stemme pr. brev.

Innlandet-avstemningen ble aldri evaluert ordentlig eller er forsket på. Deltakelsen ble på 46,7 prosent. Av dem som stemte, ville 48,1 prosent beholde Innlandet fylkeskommune, mens 50,7 prosent ville splitte. Etter en dramatisk politisk behandling ble det med knapp margin bestemt IKKE å følge flertallet i den rådgivende folkeavstemningen.

Vil ikke ha elektronisk valg

I Norge har vi ikke elektroniske valg. Selv om NAV-skjemaer, skattmeldingen og lånesøknader kan leveres elektronisk, er det ikke sikkert nok med stemmegivning ved stortings-, kommune- og fylkestingsvalg.

Årsaken er todelt, argumenterer flertallet i Valglovutvalget senest i 2020. De vil at velgerne fortsatt skal oppsøke et godt, gammeldags valgavlukke. Bare der vet man at velgeren er helt alene når hen tar sitt valg. Hemmelig valg uten utilbørlig press, er et hellig prinsipp.

I Søgne kan altså aktivister i den ene eller andre retningen ringe på døren den uken folkeavstemningen er og be velgerne stemme. De kan stå der med et nettbrett eller en QR-kode og be velgerne logge seg inn mens de venter. En sjef kan be alle ansatte stemme i lunsjen. Om folk stemmer på nachspill på søndagsmorgenen eller alene en tirsdag ettermiddag, er like gyldig.

Dette åpner for en valgkamp vi aldri før har sett.

Trygve Slagsvold Vedum i Søgne

Trygve Slagsvold Vedum lovet innbyggerne i Søgne å få splittet opp storkommunen Kristiansand i stortingsvalgkampen i 2021. Det har nok blitt mer krevende å innfri enn Vedum så for seg.

Foto: Lars Nehru Sand / Lars Nehru Sand

Effekten av at folk løper rundt med valglokalet i lomma blir spennende å se. Spesielt fordi vi nå vet at hvor mange som møter opp vil ha svært mye å si.

En sikkerhetsventil i Innlandet-avstemningen var at du kunne logge deg inn å stemme en gang til. Ditt siste kryss før siste frist ville gjelde. Sett at ektefellen kikket over skuldra for å kontrollere, eller at noen tilbød penger for å stemme mot din overbevisning, kunne du i ro og fred alene omgjøre valget. Det gjør jo trusler eller press mindre aktuelt, siden effekten ikke er garantert for den som vil utøve press.

Men hvis faktisk sikkerhet og mer teoretiske sikkerhetsventiler er godt nok for lokale folkeavstemninger, kan vel debatten om elektronisk valg blusse opp? Lite tyder på at det vil skje så kort tid etter at valgloven er gjennomgått.

Men avstemningen på Sørlandet er så unik at den bør gjennomgås grundig, også i et demokrati og valgteori-perspektiv.

Les også Søgne-suppa

teamsmøte

Dilemmaene er også åpenbare:

Vil elektronisk og enkelt tilgjengelig valg mobilisere særlig yngre velgere som ellers ikke ville oppsøkt et valglokale? Vil et primært digitalt valg passivisere eldre velgere som ikke er like digitale? Vil et ukevalg digitalt gjøre pressgruppers mobilisering viktigere, eller vil den gjøre det enklere også for dem som ofte omtales som en taus majoritet å faktisk si sitt, uten å måtte ta med paraplyen og gå til et valglokale på gitte klokkeslett?

Uavklarte spørsmål

Den 28. november fremmer Stortinget formelt vedtaket om å endre loven slik at regjeringen er helt sikre på å ha hjemmel til å kunne avvikle en innbyggerhøring i gamle Søgne og Songdalen kommuner, uten dagens Kristiansand kommunes samtykke.

Vi vet altså ikke når, eller over hvor lang tid. Sannsynligvis blir det én uke med åpne nettsider en gang før påske i 2024.

Les også Den kostbare skilsmissen

Gina Lund på talerstolen.

Et mer sentralt spørsmål som krever avklaring før den tid, er når delingen eventuelt skal skje fra.

Statsforvalteren legger til grunn at det tidligst kan skje med virkning fra 1. januar 2026 og at kommunestyret i de/n nye kommunen/e velges samtidig med stortingsvalget i 2025, med valgperiode fra 1. januar 2026 til ordinært kommunestyrevalg i september 2027. Alternativet er ytterligere utsettelser til 1. januar 2028.

Velgerne har krav på å vite årstallet for deling før de logger seg inn for å stemme. Det må kommunalministeren avklare i god tid.

Les også Spissrotgang og slitsom signingsferd

Statsministeren besøker Kristiansand

Det er uavklart om også innbyggerne i gamle Kristiansand skal få stemme til et nytt kommunestyre. Dagens ordfører kan miste jobben etter to år, slik Fædrelandsvennen problematiserer.

Så langt har denne saken knapt skapt noen vinnere, bare tapere.

Seieren er at folket i de to gamle kommunene blir hørt. Så gjenstår det å se hvor mange av dem som vil svare.