Replikk

Et barnevern til beste for alle

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge, uavhengig av barnets statsborgerskap, oppholdsstatus eller bakgrunn. Barn med innvandrerbakgrunn har de samme rettighetene som alle andre barn.

barnevern

Barneministeren ønsker å gjøre noe med at mange med innvandrerbakgrunn ikke kjenner barnevernets mandat og rolle. Illustrasjonsbilde.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

NRK Brennpunkt tok i dokumentaren «Barnediplomatiet» tirsdag 8. april opp hvordan mange med innvandrerbakgrunn ikke kjenner barnevernets mandat og rolle.

Barnevernet er først og fremst til for å hjelpe familier som sliter, og de aller fleste av barnevernets hjelpetiltak er i hjemmet. Å overta omsorgen for et barn er svært inngripende både for barnet og foreldrene, og det er strenge vilkår som må være oppfylt for å frata foreldrene omsorgen.

Forebyggende tiltak

Ikke alle land har et velfungerende barnevern. Det er viktig at de som kommer for å bo i Norge blir informert om barns rettigheter og om barnevernets oppgaver. Som myndighet er det vårt ansvar å nå ut med god informasjon til alle deler av befolkningen.

Det er viktig at de som kommer for å bo i Norge blir informert om barns rettigheter.

Solveig Horne

Mange av landets kommuner informerer om barnevernet gjennom introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Jeg vil vurdere om informasjon om barnevernet burde være en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.

LES OGSÅ: «Den vanskelige barnevernloven»
av Wanja Brattli (8. april)

LES OGSÅ: «Når barnevernet blir en fiende» av Elvis Chi Nwosu (8. april)

Vellykket veiledning

Sammen med Justisdepartementet og Utenriksdepartementet jobber mitt departement med flere konkrete tiltak for å forebygge slike hendelser som ble belyst i Brennpunkt.

Regjeringen jobber med flere konkrete tiltak for å forebygge slike hendelser som ble belyst i Brennpunkt.

Solveig Horne

Mange kommuner har tatt i bruk et foreldreveiledningsprogram som skal bidra til å styrke foreldres omsorgskompetanse, og på den måten bedre barn og unges oppvekst og omsorg. Dette har vist seg å være vellykket i familier med innvandrerbakgrunn.

Det pågår også flere prosjekter på regionalt og kommunalt plan som skal forbedre informasjonsflyt, dialog og kompetanse.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Utdanning og rekruttering

Barnevernsarbeidere må få bedre kulturforståelse. Ved Universitetet i Tromsø og høgskolene i Lillehammer, Telemark og Oslo/Akershus tilbys videreutdanningen «Barnevern i et minoritetsperspektiv».

Vi ønsker flere ansatte med innvandrerbakgrunn i barnevernet.

Solveig Horne

Mentorordningen «Nattergalen» er et annet prosjekt hvor studenter ved barnevern- eller sosialfagsutdanningene er mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.

Vi ønsker flere ansatte med innvandrerbakgrunn i barnevernet. Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt et pilotprosjekt for å øke rekrutteringen av studenter med minoritetsbakgrunn til barnevernspedagogutdanningen.

Informasjon og dialog

Dialog er utgangspunktet for god forståelse og det er gjennomført flere dialogmøter med representanter for ulike innvandrermiljøer. Dette har vært et nyttig og lærerikt arbeid som fortsetter i 2014.

Barnevernets oppgave er å hjelpe barn som har det vanskelig. For å kunne klare dette på en best mulig måte, må vi ha en felles forståelse av barnevernets oppgaver. Gjennom kompetanse, rekruttering, informasjon og dialog håper jeg at barnevernet blir en ressurs og ikke en fiende.