Kronikk

En takk til frivilligheten

Å kritisere regjeringen for å demontere frivillighets-Norge faller på sin egen urimelighet. Vi våger å prioritere.

Skolekorps spiller i barnetoget 17. mai

På kulturfeltet er det aldri gjort mer for den organiserte frivilligheten, skriver forfatteren.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Frode Aleksander Rismyhr bruker sterke ord når han på NRK Ytring kritiserer regjeringens frivillighetspolitikk. Vi utfører en «seigpining», skriver han, og har «ikke peiling på frivillighet.» Hans tese er at politikerne i regjeringen umulig kan ha «deltatt på noe som helst vis i det frivillige kulturlivet der de har vokst opp eller bor.»

Jeg velger å tilskrive kraftsalvene hans til hans brennende engasjement for frivilligheten, og håper han bruker det mer der det trengs fremover. Som kritikk mot regjeringens tiltak faller argumentasjonen på sin egen urimelighet. Det samme gjelder hans tese om at politikere på borgerlig side ikke har deltatt i frivillig arbeid. Hadde ikke plasshensynene her forhindret meg skulle jeg gjerne ha lagt ved min egen CV for frivillige verv.

På kulturfeltet er det aldri gjort mer for den organiserte frivilligheten.

Svein Harberg (H)


I Rismyhrs kritikk blandes en rekke forhold sammen til et bilde av at regjeringen kutter i frivillighet. Det stemmer ikke. På kulturfeltet er det aldri gjort mer for den organiserte frivilligheten.


Ikke kutt, men nytenkning

I forslag til statsbudsjett for 2015 foreligger det en rekke tiltak som vil virke støttende til idretten, lokalsamfunnet, arbeidet med kunst og veldedige organisasjoner. Det regjeringen ønsker er at den tiden som legges ned i frivillige organisasjoner skal brukes til formålet organisasjonen jobber med, og i minst mulig grad skal gå med til byråkrati og skjemaer.

Det er en økning i tilskudd til frivillighetssentraler på 6,9 millioner opp til et samlet tilskudd på 125,4 millioner kroner. Økningen vil bidra til etablering og drift av nye frivillighetssentraler, fortrinnsvis i kommuner uten et slikt tilbud i dag. I forlengelsen av dette arbeidet er det satt av 2 millioner til fjerning av innmeldingsavgift til frivillighetsregisteret.

Videre stimulerer vi til bedre og bredere finansiering av frivilligheten. Momskompensasjon er spesielt viktig for lokallag og frivillige organisasjoner, og det foreslås satt av 1,3 milliarder til dette i 2015. Minstegrensen for å søke er også redusert og det er gitt lettelse i bruken av statsautorisert eller registrert revisor og krav til oppbevaring av dokumentasjon.

Videre stimulerer vi til bedre og bredere finansiering av frivilligheten.

Svein Harberg (H)

I 2014 innførte regjeringen en ny ordning for gaveforsterkning for museene for å stimulere til økt privat finansiering. I vår tankegang favner frivillighet bredt og god politikk innebærer å involvere flere aktører, også på finansieringssiden.

Det ble gitt et tillegg på 25 prosent av gavebeløpet ved private pengegaver til innkjøp av kunst til nasjonale og regionale kunstmuseer og pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Ordningen har vært en suksess og foreslås styrket med hele 20 millioner kroner i 2015, til over 30 millioner kroner totalt sett.

Til sist vil jeg nevne økningen regjeringen foreslås for tilskudd til prosjekt- og utviklingsmidler til folkebibliotekene. Forslaget er å gi 48,6 millioner kroner til dette, en økning på over 70 prosent sammenlignet med i år.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Våge å prioritere

Der det foreligger kutt er det snakk om å omprioritere midler. Rismyhr har rett i at det er varslet enkelte kutt i statsbudsjettet, men han glemmer å se på helheten. Slik Høyre og regjeringen ser det er satsing på frivillighet et spørsmål om å våge å prioritere.

På landbruks- og matdepartementets budsjetter deler vi ut nesten 21 millioner kroner til frivillige organisasjoner. Det er noe mindre enn i fjor og vi gjør dette fordi vi ønsker å stramme inn bruken av offentlige penger over denne ordningen.

Satsing på frivillighet er et spørsmål om å våge å prioritere.

Svein harberg (H)

Det samme gjelder kuttene i tilskuddene til studieforbund og voksensopplæringsorganisasjoner. Igjen er det spørsmål om prioriteringer. Regjeringen ønsker er å prioritere styrking til det ordinære utdanningssystemet og en styrking av ordningene for Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF).

Staten skal ikke stå i veien

Satt på spissen sender vi ut et signal om at normalt fungerende voksne mennesker i større grad må betale for sine aktiviteter selv. Samtidig gjør vi vårt beste for at staten ikke skal komme i veien for den frivillige innsatsen, og vi retter heller pengestrømmen mot barn og unge.

Pengene styres litt bedre, papirveldet blir litt mindre.

Svein Harberg, (H)

Jeg ber Rismyhr spørre seg selv: Hva er den best for frivilligheten, å gjøre det billigere for dem som er i stand til å utføre en innsats på egen hånd, eller å investere i et langsiktig engasjement hos de unge?

Frivilligheten skaper mangfold, styrker lokalsamfunn og legger grunnlag for den øvrige samfunnsdeltagelsen og for folkehelsen. Det er viktig for oss i Høyre og regjeringen å tilrettelegge for frivilligheten på best mulig måte. Jeg har ingen tro på at Rismyhrs dystre spådommer for frivilligheten blir virkeliggjort gjennom at pengene styres litt bedre, papirveldet blir litt mindre, og finansieringen kommer fra litt flere kilder.