Kronikk

Dugnad for en tryggere by

Byrådet i Oslo setter inn nye, ekstraordinære tiltak for å få gjort byen trygg for ran. Utviklingen på ungdomskriminalitet går i riktig retning og Oslo har alle forutsetninger for å lykkes.

Politi Borggata ran Oslo

Politiet på plass i Borggata i Oslo der en person ble ranet av ukjente gjerningsmenn torsdag forrige uke.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Å bli utsatt for ran er forferdelig for den som rammes. Oslo har denne høsten fått en økning i antall ran og det er nå mange som opplever økt utrygghet. Byrådet i Oslo er svært bekymret, og vil understreke at dette ikke aksepteres. Derfor har vi nå lansert ulike tiltak som bidrag til felles dugnad for en tryggere by.

Oslo er normalt en by med lite kriminalitet, og skal være trygg både for innbyggere og besøkende. Vi har også tidligere opplevd oppblomstring av ulik type kriminell aktivitet, men har gjennom et godt samarbeid med statlige og private aktører alltid klart å slå slike bølger tilbake. Det skal vi også klare denne gangen.

Nedgang i ungdomskriminalitet

Byrådet i Oslo har gjennom lang tid arbeidet for å styrke forebyggende arbeid, særlig blant barn og unge. Dette har gitt gode resultater. Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten har hatt en nedgang på 20–25 prosent fra 2006 til 2012. Dette gjelder både for antall unge lovbrytere og antall straffbare forhold. Nedgangen skjer til tross for relativt stor vekst i barne- og ungdomsbefolkningen i byen. Kommunen kommer nå til å gå gjennom våre virkemidler for å styrke dette arbeidet ytterligere.

Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten har hatt en nedgang på 20–25 prosent fra 2006 til 2012.

Stian Berger Røsland og Øystein Eriksen Søreide

I 2006 ble det opprettet et samarbeid mellom kommunen og politiet. Sammen Lager vi et Tryggere Oslo (SaLTo) ble startet fordi vi ville at byen skulle ha en samordnet oppfølging av ungdom i faresonen. Dette har prosjektet lykkes med.

Ungdommer står i dag for 5,2 prosent av alle registrerte straffbare forhold i Oslo mot 6,7 prosent i 2006. Ungdommene som registreres for flere lovbrudd forsvinner ut av statistikken med tett oppfølging. Samtidig som barne- og ungdomskullene øker så synker den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. Andelen har sunket hvert år siden SaLTo ble etablert i 2006. I samarbeidet er det også rutiner som sikrer at utøvere og ofre får god oppfølging.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

En trygg oppvekst

Familien er det viktigste utgangspunktet for en trygg oppvekst. Men for dem med utfordrende familieforhold har Oslo kommune har et særskilt ansvar. Vi bidrar til gode og trygge oppvekstvilkår, å sikre barn og unge en god skole, samt legge til rette for kvalifisering og språkopplæring slik at flest mulig kommer i arbeid. Å sette inn tiltak når ungdommer er på vei til å skli ut er ikke nok. Kommunen må også ta et ekstra ansvar for forebygging av ungdomskriminalitet.

For å sikre alle gode oppvekstvilkår er det også viktig med en satsning på barnevernet. Barn og unge med utfordringer trenger bistand fra barnevernet på et tidlig nok tidspunkt slik at problemer ikke får utvikle seg til å bli enda større, og til slutt uhåndterlige. Barnevernet må gi den nødvendige hjelpen tidlig nok.

Oslo har alle forutsetninger for å lykkes, vi har slått slike kriminalitetsbølger tilbake tidligere, og vi har over syv år redusert kriminaliteten blant barn og unge.

Stian Berger Røsland og Øystein Eriksen Søreide

For å komme nærmere dette målet har vi i år utarbeidet Oslostandarden for samarbeidsavtaler mellom barnevern og skolene, og barnevernet og barnehagene. Oslostandarden gir tydelige retningslinjer for oppfølgingen av barn og familier, som har behov for hjelp og støtte fra barnevernet.

En god skole er et av de viktigste tiltakene vi har som samfunn, for å forsøke å gi alle elever de samme muligheter i livet, uavhengig av bakgrunn. En god skole og å hindre frafall i videregående skole er derfor noen av hovedprioriteringene til byrådet. Byrådet har blant annet satt av betydelige midler til sosial mobilitet i skolen. De neste fire årene setter byrådet av 50 mill. kroner til en rekke tiltak for å bidra til økt sosial mobilitet i Oslo-skolen. Tiltakene inkluderer blant annet et intensivt språkprogram for elever på 1–4. trinn, som vil prøves ut på utvalgte skoler fra 2014.

Tiltak for økt trygghet

I tillegg til det langsiktige arbeidet som Byrådet lenge har arbeidet med, er det flere tiltak som nå skal settes i gang for å forebygge nye ran i tiden fremover. Politiet har oppgaven med å opprettholde lov og orden i Oslo, men kommunens arbeid skal støtte opp under politiets ekstra innsats i perioden fremover.

Oslo kommune vil forsterke andelen synlige ansatte ute i gatebildet og utvide Oslovaktordningen. For å komme ungdomsran til livs også på lengre sikt, vil politiet og kommunen gå sammen om et forskningsprosjekt for å forsøke å finne svar på hvorfor noen ungdommer velger å begå ran, hvordan de rekrutteres og hva som motiverer dem. Slik kan vi forhåpentligvis målrette de forebyggende tiltakene enda mer.

Familien er det viktigste utgangspunktet for en trygg oppvekst. Men for dem med utfordrende familieforhold har Oslo kommune har et særskilt ansvar.

Stian Berger Røsland og Øystein Eriksen Søreide

Frem mot jul øker Byrådet bymiljøvaktenes mulighet til å være til stede i bybildet og der folk ferdes. Doblingen av vaktene innebærer at man på dagtid har tre doble patruljer og på kveld- og nattestid vil seks doble patruljer være til stede i byen. Kommunens ansatte som er på jobb på kveldstid, det være seg skjenkekontrollører eller utekontaktene, skal også synliggjøres. Kapasiteten på kollektivtilbudet på kveldstid skal også økes for å gi trygge transportmuligheter for de som skal hjem fra byen.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Systematisk oppfølging virker

Kommunen har som høyeste prioritet at byen skal være trygg. Derfor var gårsdagens møte i Politirådet viktig, fordi vi ble enige om en felles dugnad for en tryggere by. Derfor setter vi inn ekstraordinære tiltak, samtidig som vi også skal forbedre de forebyggende tiltakene.

Oslo har alle forutsetninger for å lykkes, vi har slått slike kriminalitetsbølger tilbake tidligere, og vi har over syv år redusert kriminaliteten blant barn og unge. Systematisk arbeid med forebygging og tett samarbeid mellom kommune og politi nytter. Vi skal fortsette dugnaden for å sikre at Oslo er en trygg by – og en god by å vokse opp i.