Kronikk

Voksne i skolen må ta barna på alvor

Barn går omkring og har det vondt inni seg mens de later som om alt er greit. Det blir lettere for de voksne på den måten.

Mobbing barn alene

Barn må ha en forventning om at voksne tar tak i problemene, dersom barna sier fra, skriver Anne Lindboe i denne kronikken.

Foto: Flickr / usfotografie (CC BY-ND 2.0)

I Ekko på NRK P2 forteller Villemo Hatland (14) sin historie om mobbing. Hun tok saken i egne hender og stanset mobbingen ved å skrive om hva som hadde skjedd på Facebook. I innlegget på Facebook skriver Hatland blant annet: «skolen mener at jeg ikke må ta alt så tungt, og at det var ikke sånn ment eller slik ment, det var jo bare en spøk, eller den andre personen var visst litt irritert den dagen.»

Elisabeth Hatland, Villemo Hatlands mor, forklarer i samme radioprogram at hun måtte komme med et omfattende bevismateriale med konkrete navn og beskrivelser av episoder. Før skolen ville foreta seg noe. Til tross for at det ble fremlagt omfattende dokumentasjon og at det ble gjennomført mange møter, opplevde fremdeles verken mor eller datter at de ble tatt på alvor.

Villemo Hatlands opplevelse er dessverre ikke et unikt tilfelle. Mange andre barn går igjennom det samme hver dag. Barneombudet får stadig henvendelser fra barn og familier som ikke opplever å bli tatt på alvor av skolen. Voksne på skolen tror ikke på barna, eller de bagatelliserer problemene deres. Skolene informerer heller ikke godt nok om hva de faktisk gjør med saken. Barn og foreldre opplever at meldinger om alvorlig plaging ikke blir fulgt opp.

Barn har rett til å bli tatt på alvor

Regelverket er klart. Barn har rett til å si sin mening i saker som angår dem. Retten til deltakelse er nedfelt i artikkel 12 i FNs barnekonvensjon. Barnekonvensjonen er norsk lov. § 9a-3 i opplæringsloven slår fast at skolen har plikt til å iverksette nødvendige tiltak når en elev ikke har det bra på skolen. Det er elevens egen opplevelse av hva som har skjedd som skal være utgangspunktet.

Verken mor eller datter opplevde at de ble tatt på alvor.

Anne Lindboe, barneombud

Når en elev ber skolen om å stanse mobbing eller annen plaging, skal skolen straks ta tak i saken. Loven pålegger skolen å undersøke saken og iverksette tiltak for å bedre situasjonen til eleven. I dette ligger det en plikt til å høre eleven (og andre involverte elever). Eleven og foreldrene skal få uttale seg om hvilke tiltak de mener kan hjelpe. De skal få være med på å evaluere tiltakene skolen setter inn.

Loven pålegger skolen å fatte et skriftlig vedtak. Det betyr at elever og foreldre skal få en skriftlig tilbakemelding om hva skolen akter å gjøre med problemet. Dette skjer i altfor liten grad i dag. Det er et stort problem for barn som sliter med mobbing og andre krenkelser i skolen.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Hva skjer når barn ikke blir tatt på alvor?

Villemo Hatland skriver at hun har vegret seg for å si fra til foreldrene om nye hendelser. Hun har kjent på morens avmakt. Andre barn vi har vært i kontakt med forteller det samme: Å bli møtt med bagatellisering og vage svar som «dette skal vi ta opp», gjør at avmaktsfølelsen vokser. Til slutt gidder man ikke si fra mer, det nytter ikke uansett. I stedet går barn omkring og har det vondt inni seg mens de later som om alt er greit. Det blir lettere for de voksne på den måten.

Til slutt gidder man ikke si fra mer, det nytter ikke uansett.

Anne Lindboe, barneombud

En slik utvikling er svært farlig. Det er naivt å tro at voksne på en skole har full oversikt over alt som skjer barna imellom. Sosiale medier og mobiltelefoner gjør det kanskje enda enklere å holde plaging skjult for voksne. Da er det helt avgjørende at elever og foreldre vet at de blir tatt på alvor når de sier fra. Det skal holde å si fra en gang.

Barns stemmer inn til kunnskapsministeren

Barn har rett til å bli hørt – også på systemnivå. Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen nedsatte et utvalg ledet av Øystein Djupedal som skal komme med forslag for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen.

Det skal holde å si fra en gang.

Anne Lindboe, barneombud

Nåværende statsråd Torbjørn Røe Isaksen viderefører arbeidet. I Barneombudet jobber vi nå for å sikre at barns erfaringer blir en del av dette arbeidet. Vi snakker med barn som har opplevd mobbing og andre krenkelser i skolen for å høre hvilke erfaringer de har og hva som hjelper.

Arbeidet med å samle barns erfaringer er langt fra fullført. Utfra de samtalene vi har hatt til nå, kan vi allerede si at en av barnas klare anbefalinger til Djupedalutvalget blir nettopp å foreslå tiltak som gjør at voksne på skolen tar barn på alvor. De ønsker også klare tilbakemeldinger på hva skolen gjør når barn eller foreldre sier fra om mobbing og krenkelser.