Hopp til innhold
Kronikk

Brudd på god presseskikk

Brudd på god presseskikk og grove faktafeil i NRK Dagsrevyen sin reportasje om menneskehandel, skriver Eirik Stolt Nielsen, førstestatsadvokat i Hordaland og konstituert statsadvokat Rudolf Christoffersen.

NRK

Vi forventer at NRK følger opp saken, skriver Eirik Stolt Nielsen og Rudolf Christoffersen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

NRK Dagsrevyen hadde 12. januar en reportasje i Dagsrevyen som skulle beskrive utfallet av en straffesak om grov menneskehandel i Bergen.

For dem som hadde lest dommen, var saken ikke til å kjenne igjen slik den ble fremstilt i Lørdagsrevyen.

En TV-seer uten bakgrunnskunnskap vil ikke vite at dommen var langt mer omfattende enn reportasjen gir inntrykk av.

Den 38 år gammel romkvinnen ble innledningsvis intervjuet gråtende på en celle i Bergen fengsel mens hun bedyret sin uskyld i forhold til dommen og ga uttrykk for å se frem til å bli renvasket i ankesaken.

Omfattende dom

I forkant har journalisten i sin introduksjon beskrevet at hun i Bergen tingrett er dømt for grov menneskehandel med eget barn. Det beskrives at hun har reist rundt i Norge med sine barn og solgt smykker.

En TV-seer uten bakgrunnskunnskap vil ikke vite at dommen var langt mer omfattende enn reportasjen gir inntrykk av.

De vil ikke ha forutsetninger for å vite at 38-åringen i samme dom også er dømt for medvirkning til tvangsekteskap og voldtekt av egen datter.

At omfanget av menneskehandel strekker seg ut over egne barn og at aktiviteten i Norge og andre land gjelder utnyttelse av flere barn, eget og andres. Til bedragerier ved salg av falske gullgjenstander og omfattende tyverier samt å fungere som «lokkeduer» for sexkunder.

Fremstilles som det kun er et utslag av en kultur

I reportasjen intervjues 38-åringens svigerdatter, som befinner seg i Romania med sin ektemann, den fengslede kvinnens sønn på 22 år.

Svigerdatteren er 17 år på tidspunktet for intervjuet. Hun var 12 år da hun ble gift med 38-åringens sønn og gravid med hans barn da hun var 14 år.

38-åringen og hennes sønn er i Bergen tingrett begge dømt for medvirkning til utnyttelse av denne jenta da hun var 13 år. Journalisten lar i intervjuet sønnen stille spørsmålene til sin kone.

Jenta uttaler da at hun ikke føler seg som et offer og at hun savner svigermoren. Blant opplysningene seeren mangler er at jenta er mindreårig og at hun intervjues av en mann som er dømt for overgrep mot henne om en medskyldigs rolle i overgrepene mot henne. Svarene hun gir får en annen verdi i en slik kontekst.

Det fremstilles i reportasjen som de forhold 38-åringen er dømt for kun er utslag av en kultur. En seer får inntrykk av et fattig reisefølge med hele familien som driver ambulerende kremmervirksomhet med smykker.

Seksuelle overgrep

«Seerne burde fått vite at 38-åringen også er dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter»

Eirik Stolt Nielsen/Rudolf Christoffersen

Dommen reportasjen oppgis å handle om, beskriver derimot salg av barn til ekteskap, voldtekt av barn, barn som tvinges til systematiske bedragerier og tyverier, barn og spedbarn som ble tatt hånd om av politiet fordi de sov på offentlige toaletter og i bagasjerom på biler. Og et barn som blir etterlatt i Sverige etter pågripelse der, mens 38-åringen reiser videre.

Det finnes film av henne når hun laster tyvgods i lommer under barnas skjørt. Intet av dette finner NRK grunn til å nevne.

At de domfelte til sammen hadde sendt over 800.000 kroner (tilsvarende 22 gjennomsnittlige årslønninger) fra sin straffbare virksomhet i Norge til familien i Romania, sier mye om omfanget i saken. Dette står i dommen, men ble ikke nevnt av NRK. Vi mener det ville gitt et viktig perspektiv til fremstillingen av et fattig følge på reise.

38-åringens egen datter er som nevnt også blant ofrene i saken. Hun er under svensk barnevernsomsorg, lever i fosterhjem på hemmelig adresse og vil ikke tilbake til sin mor av frykt for seksuelle overgrep, tvangsekteskap og utnytting. Dette fremgår også i dommen, men journalisten finner ikke grunn til å nevne dette heller.

«Reportasjen er så full av feil og utelatelser at det er grunn til å spørre hva NRK har tenkt til å foreta seg»

Eirik Stolt Nielsen/Rudolf Christoffersen

Mot slutten av reportasjen fremkommer det at 38-åringen og to medskyldige har valgt å trekke anken over Bergen tingretts dom. Dermed er dommen rettskraftig for alle de seks som ble dømt i Bergen tingrett.

Avslutningen på reportasjen gir inntrykk av at det er noe uavklart ved denne dommen. 38-åringens forsvarer Vibeke Hein Bæra intervjues og uttrykker bekymring for at dommen blir stående. Påtalemyndigheten blir betegnende nok ikke bedt om å kommentere dette.

Seerne burde fått vite

Journalisten forteller så seerne at romkvinnen vil reise hjem til sine barn og legge ut på veien med dem igjen for å tjene til livets opphold: «fordi det er slik de lever der.»

Dette er ikke en dom over romfolkets kultur og det er intet uavklart ved dommen. Seerne burde fått vite at 38-åringen også er dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter, tvangsekteskap og at dommen mot alle seks for øvrig gjaldt tyverier og bedragerier foruten grov menneskehandel.

At også et av de andre barna i saken ble voldtatt på reisen til Norge ble også fortiet av NRK. At de domfelte aksepterte dommen sier noe om styrken i bevisene i saken.

At det sås tvil om dommens riktighet og så kun gis åpning for forsvarers kommentar er ytterligere en grov skjevhet i reportasjen. Det er symptomatisk i en reportasje som bruker alle virkemidler for å bagatellisere dommen og vinkle saken at ikke engang straffeutmålingen blir korrekt gjengitt: 38-åringen fikk tre år og seks måneders fengsel. I reportasjen nevnes kun den del som må sones: to år og fire måneder.

Forventer at NRK følger opp

Reportasjen er så full av feil og utelatelser at det er grunn til å spørre hva NRK har tenkt til å foreta seg for å rette opp igjen inntrykket av at norsk politi, påtalemyndighet og rettsvesen har etterforsket, iretteført og pådømt en kultur – og ikke grove straffbare forhold.

Vi registrerer at redaksjonsleder i Dagsrevyen har beklaget at de alvorligste forhold i dommen ble utelatt i reportasjen. En slik uttalelse i Nettavisen en søndag uken etter bidrar dessverre bare i liten grad til å rette opp det gale inntrykk som ble skapt over åtte minutter i beste sendetid lørdagen før.

Vi forventer at NRK følger opp dette. Menneskehandel er en av de alvorligste, mest omfattende og hurtigst voksende former for grenseoverskridende kriminalitet i dag.

Det tar mange former både innen prostitusjon, vinningskriminalitet og tvangsarbeid for å nevne noe. Det er en kriminell aktivitet med høy lønnsomhet og lav risiko som ødelegger livskvaliteten og noen ganger selve livet til ofrene. Det er ikke en overdrivelse å fastslå at dette er en forbrytelse som kan likestilles med moderne slaveri.

Barn av romfolket har krav på samme beskyttelse

Arbeidet mot en slik omfattende og dynamisk form for straffbar virksomhet er krevende. Et viktig element i dette arbeidet er å nå ut med opplysning om at denne type kriminalitet pågår her og at det reageres mot den.

Det er viktig for å styrke folks årvåkenhet mot utslag av menneskehandel og få dem til å varsle politiet. Det er også viktig å få formidlet ut i samfunnet at denne type adferd medfører streng straff uavhengig av kulturell tilhørighet.

Barn av romfolket har krav på samme beskyttelse som alle andre barn. Noe annet ville vært diskriminering.

NRK, vår statskanal, har ved sin reportasje bidratt til det motsatte.

NRK har noe lavmælt beklaget at de begikk en feil. Hva nå?

Skal deres beklagelse bety noe så må en kunne forvente at NRK i relativt nær fremtid følger opp med nye reportasjer der realitetene i saken kommer frem og at journalisten er villig til å stille kritiske spørsmål til de domfelte om han på ny får dem i tale.