Replikk

Billige poeng og gjentakelser

Anette Trettebergstuen leter etter retoriske poeng for å kritisere regjeringens likestillingspolitikk. Men innholdet er ikke mye å skryte av.

Anette trettebergstuen

Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen har ingen nye ideer å komme med når hun kritiserer regjeringens likestillingspolitikk. Det blir det samme om igjen, hevder Likestillingsminister Solveig Horne.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Anette Trettebergstuen drar inn både komiske Ali og Winston Churchill for å gjøre sin kronikk interessant. Bak de billige poengene ser jeg bare gjentakelser om fedrekvote og kontantstøtte. Jeg ønsker en debatt om likestilling velkommen, men basert på fakta.

Tall fra SSB viser at forskjellene mellom menn og kvinner blir mindre og at kjønnsforskjellene i lederstillinger, inntekt og deltidsarbeid er de laveste siden 2008.

Etter flere tiår med likestillingspolitikk har Norge fortsatt utfordringer. Kvinner og menn har like rettigheter, men ulike muligheter. For meg handler likestilling om mer enn fire uker i fedrekvote og en tusenlapp ekstra i kontantstøtte.

Nye tiltak kommer

I likestillingsmeldingen retter regjeringen innsatsen mot fem områder der det ennå er betydelige utfordringer: vold og overgrep, oppvekst og utdanning, arbeidsliv, helse, næringsliv og entreprenørskap. Meldingen inneholder flere tiltak. Noen er satt i gang og andre vil settes i verk i årene fremover.

For meg handler likestilling om mer enn fire uker i fedrekvote og en tusenlapp ekstra i kontantstøtte.

Jeg vil minne Trettebergstuen på at Norge har noen av verdens beste ordninger for å kombinere familie- og arbeidsliv. Flertallet av fedre tar ut akkurat samme antall uker som gjeldende fedrekvote. Samtidig tar flere fedre ut mer enn kvoten på 14 uker. Dette er en positiv utvikling.

Regjeringens familiepolitikk bygger på valgfrihet og fleksibilitet og på at familiene selv er nærmest til å vurdere hvilke løsninger som passer best i deres hverdag.

Arbeiderpartiet kritiserer kontantstøtten, en ordning regjeringen Stoltenberg i åtte år mente ikke var en likestillingsutfordring. Aftenpostens gjennomgang av likestillingssaker viser at antallet barn i barnehage har økt. Vi har redusert brukerbetalingen i barnehagen for familier med lav inntekt og fra høsten blir det gratis nasjonal kjernetid i barnehagen for 3–5 åringer.

Prosjekter mot kjønnsdelt arbeidsliv

Vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked. Vi trenger flere kvinnelige ingeniører og ledere og flere menn som sykepleiere og lærere. Regjeringen støtter prosjekter som Jenter og teknologi og Menn i helse. Likestilling skapes ikke av det offentlige alene. Derfor er det viktig å støtte opp om de gode prosjektene og forbildene.

Likestilling skapes ikke av det offentlige alene. Derfor er det viktig å støtte opp om de gode prosjektene og forbildene.

Vold er fremdeles en av våre største likestillingsutfordringer. Det er satt av 50 millioner kroner til forskning over de fem neste årene, og vi videreutvikler politiets arbeid mot vold i nære relasjoner.

Regjeringen har også lansert veiviseren dinutvei.no der man kan finne hjelpetilbud og informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuelle overgrep.

Følg debatten: Ytring på Facebook og Twitter

Ny likestillingslov

Regjeringen bygger videre på de nåværende likestillingsstrukturene. Det er viktig med et effektivt og styrket håndhevingsapparat som skiller klarere mellom håndhevingsrollen og den uavhengige pådriverrollen.

Familiene selv er nærmest til å vurdere hvilke løsninger som passer best i deres hverdag.

Jeg har derfor fått utredet håndhevings- og virkemiddelapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet, og kommer tilbake til hvordan dette skal følges opp. Vi har nylig hatt på høring en felles likestillings- og diskrimineringslov, der vi foreslår å styrke kvinners rettigheter på flere områder.

Gjennom regjeringens arbeid og forslagene i meldingen legger vi til rette for like muligheter mellom kvinner og menn.

For oss er dette likestilling i praksis. Jeg ser fram til å debattere likestillingsmeldingen i Stortinget på torsdag.