Hopp til innhold
Kommentar

Årets valg er samisk

Selv om det ikke er sametingsvalg i år, er årets kommune- og fylkestingsvalg i aller høyeste grad et viktig samisk valg.

Mona Solbakk

Hva gjør kommunepolitikerene i din kommunene for å sørge for en god samisk språkopplæring for dine barn? Det er kommunene som avgjør hva slags samisk hverdag vi har, skriver Mona Solbakk.

Foto: Piera Balto / NRK

Loga sámegillii

Lokalpolitikere og velgere over hele landet bør stille seg noen spørsmål: Er det et samisk barnehagetilbud i min kommune? Er det et godt tilbud? Kan kommunens helsesykepleier samisk og har vedkommende samisk kulturkompetanse? Kan våre eldre gjøre seg forstått i møte med eldreomsorgen? Har våre unge muligheter til å lære seg samisk på grunnskolen eller i videregående?

Disse spørsmålene gjør kommune- og fylkestingsvalgene til viktige samiske valg! Det er kommunene som avgjør hva slags samisk hverdag vi har. De som blir valgt inn i kommunestyrene bestemmer den samiske framtida i kommunen.

Vi ser nå en enorm økning av barn som ønsker samisk undervisning

Kommunene avgjør

Det er i kommuner og fylker de daglige og viktige tjenestene til befolkningen i Norge tilbys, fra vugge til grav. Alle samer bor i en kommune, og alle kommuner med samiske innbyggere har et samisk ansvar. Er de rundt 400 ordførerne i landet klar over ansvaret?

Dersom ordfører Marianne Borgen får fornyet tillit i Oslo og ordfører Monica Nielsen får det i Alta, så er de begge ansvarlige for de samiske tjenestene i deres kommuner. Dette ansvaret har alle andre ordførere, fra Nordkapp i nord til Mandal i sør.

Oppvekst på samisk

Framtiden til de samiske språkene er nå helt avhengig av utviklingen av bykommuner som Oslo, Tromsø og Alta. Tromsø og Alta er de kommunene der flere og flere barn får samisk språkopplæring, enten i barnehage eller grunnskole. Og med flyttestrøm og økt fokus og tilbud på samiske behov i byer og sentra, vil etterspørselen vokse her. Av de totalt 2400 som lærer samisk i grunnskolen i Norge, er 200 i Tromsø.

Samtidig viser NRK Sápmis undersøkelse at samer er minst tilfreds med den samiske språkopplæringa i bykommuner som Alta, Tromsø, Bodø og Oslo.

Svakere lovbeskyttelse i byer

Stadig flere samer bor i byer. Paradoksalt nok bor det altså stadig flere samer i kommuner der man per i dag ikke har rett til kommunale tjenester på samisk, for eksempel flerspråklig skilting, rettigheter for barn og unge på skoler og barnehager.

Årets valg er en anledning til å stille spørsmål om ikke også bykommuner og sentra bør omfattes av slike rettigheter, slik kommunene innenfor samisk språkforvaltningsområde er.

I dag er det tolv kommuner i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark hvor samisk skal være likestilt med norsk, og disse gis ekstra ressurser til det. Men å være en av de tolv samiske kommunene gir ingen garanti for at samisk er i fokus og i høysetet.

Derfor er kommune- og fylkestingsvalgene viktige samiske valg!

I denne valgkampen har vi hørt kritiske samiske røster mot språkopplæringen i de samiske kommunene som Røyrvik og Kåfjord.

I Kåfjord har kommunestyre beslutta å slå sammen den samiske barnehagen med den norskspråklige barnehagen i bygda Manndalen. Bjørg (84 år) er bekymret for at kommunen nå kveler det samiske språket. De få samisktalende barna blir i mindretall og det samiske språket taper igjen. Mens Inger og familien tok det drastiske skrittet å flytte fra Røyrvik kommune for å få tilfredsstillende samisk språkopplæring til barna.

Få barn lærer samisk

Hvorfor er det så få barn som lærer samisk på skolen i Norge i dag? Kun 2400 barn. Alle foreldre som ber om samisk undervisning til egne barn utenfor Indre-Finnmark vet hvor vanskelig det kan være.

Nylig fortalte vi om Kaija som måtte reise 200 km for å lære samisk og om Linda som kjempet for å få samisk undervisning til datteren Leah på seks år. Disse historiene er dessverre ikke unike. Altfor ofte forteller foreldre at det er en lang kamp mot skolen og kommune for å at samisk undervisningen kommer i gang, holdes igang og holder en kvalitet.

Hva gjør kommunepolitikerene i din kommunene for å sørge for en god samisk språkopplæring for dine barn?

Gir feil råd

NRK Sápmi har fortalt historier om samiske foreldres møte med helsesykepleiere. Noen helsesøstre råder foreldrene til å snakke norsk fremfor samisk til barna, fordi barna skårer for lavt på den norske språktesten for femåringene. Denne alderen er en avgjørende tid i barnas språklæring.

Er det et samisk barnehagetilbud i min kommune?

Hva gjør kommunepolitikerne for å rette på dette? Det er avgjørende at politikere har forståelse og kompetanse om hva som skal til for å styrke samisk språk i egen kommune.

Samisk eldreomsorg

Hvordan har våre samiske eldre det? Hvor skal våre eldre tilbringe hverdagen i alderdommen eller bo når de ikke lenger kan bo hjemme?

Vi ser nå en enorm økning av barn som ønsker samisk undervisning, spesielt i byene, men vi har da også en eldrebølge. Derfor må tilbudet til samiske eldre utenfor indre Finnmark styrkes, for det er i byene flere og flere bor.

Ta et samisk valg

Så er det opp til velgerne å gjøre seg opp et valg ved stemmeurnene. Kommunene og fylkene har en lang rekke oppgaver, og det er mange saker velgerne skal veie opp mot hverandre.

Jeg oppfordrer deg som velger og deg som politiker til å sette samiske temaer og samisk språk på dagsorden.

Snakk med dem som stiller til valg, og ta det med i vurderingen. Men det trenger ikke stoppe der. Når nye kommune- og fylkesting er på plass kan vi fortsette å utfordre ordførere og andre folkevalgte til å bedre levekårene for samiske innbyggere.

Godt valg!

Sámegillii:

Dán jagi válggat leat sámi válggat

Vaikke vel eai leatge sámediggeválggat dán jagi, de leat gieldda- ja fylkkadiggeválggat erenoamáš dehálaččat sámevuhtii ja min árgabeaivái.

Báikkálaš politihkkárat ja jienasteaddjit miehtá riikka berrejit jearrat alddiineaset muhtun gažaldagaid: Leago min gielddas sámi mánáidgárdefálaldat? Leago buorre fálaldat? Máhttágo gieldda dearvvasvuođadivššár sámegiela ja leago sus sámi kulturgelbbolašvuohta? Gulahalletgo min boarrásat boarrásiiddivššuin? Leago min nuorain vejolašvuohta oahppat sámegiela vuođđoskuvllas dahje joatkkaskuvllas?

Danne leat gieldda- ja fylkkadiggeválggat dehálaš sámi válggat! Gielddat dat mearridit makkárin sámi árgabeaivi šaddá. Dat, geat gielddastivrraide válljejuvvojit, mearridit sámi boahtteáiggi du gielddas.

Gielddat mearridit

Gielddat ja fylkkat dat Norggas addet beaivválaš ja dehálaš bálvalusaid olbmuide, gietkamis gitta hávdái. Juohke sápmelaš ássá man nu gielddas, ja buot gielddain, gos sápmelaččat ásset, lea sámi ovddasvástádus. Dihtet go sullii 400 Norgga sátnejođiheaddji dan ovddasvástádusa, mii sis lea? Jos sátnejođiheadji Marianne Borgenii ođasmahtto luohttámuš Oslos ja sátnejođiheaddjái Monica Nielsenii gis Álttás, de lea sudnos goappašagain ovddasvástádus, goabbáge gielddaska beales, fállat sámi bálvalusaid. Dát ovddavástádus lea buot sátnejođiheaddjiin, dávágeažes Davvenjárggas gitta máttageahčái Mandalii.

Bajásšaddan sámegillii

Sámegielaid boahtteáigi lea dál dan duohken mo gávpotgielddat nugo Oslo, Romsa ja Áltá ovdánit. Romsa ja Áltá leat dat gielddat, gos eanet dat eanet mánát ožžot sámi giellaoahpahusa, jogo mánáidgárddis dahje vuođđoskuvllas. Go olbmot fárredaddet gávpogiidda ja stuorát čoahkkebáikkiide, de stuorru maiddái dárbu ja fuomášupmi sámi fálaldagaide. Dál ohppet oppalohkái 2400:s sámegiela Norgga vuođđoskuvllain, ja 200:s sis leat Romssas.

Seamma áigge čájeha NRK Sámi ja Ávvira guorahallan ahte sápmelaččat leat unnimus duhtavaččat sámi giellaoahpahusain, maid gávpotgielddat Áltá, Romsa, Bådåddjo ja Oslo fállet.

Heajut láhkasuddjen gávpogiin

Eanet ahte eanet sápmelaččat ásaiduvvet gávpogiidda. Ja dat mii lea imaš ártet lea ahte sápmelaččat lassánit daidda gielddaide, gos sis ii leat vuoigatvuohta oažžut gielddalaš bálvalusaid sámegillii, omd. galbema máŋgga gillii eaige skuvlaoahppiide ja mánáidgárdemánáide sámegiel vuoigatvuođaid.

Dán jagi válggain livččii de liiba jearrat eaigo gávpotgielddat ja guovddážatge berre geatnegahttot dákkár vuoigatvuođaid hárrái, nugo sámi giellahálddašanguovllu gielddatge leat.

Dál leat Trøndelágas, Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus gielddat, guoktenuppelohkái oktiibuot, main sámegiella lea seamma dásis go dárogiella, ja dan nammii addojit maiddái lassiresurssat. Ahte gullat dán guoktenuppelot gieldda searvái, dat ii dáhkit mange láhkai ahte sámegiella lea guovddážis ja vuoruhuvvon.

Dán válgagiččus leat mii gullan sápmelaččaid moaitimin giellaoahpahusfálaldaga sámi gielddain nugo Raarvihkes ja Gáivuonas. Gáivuonas lea gielddastivra mearridan ovttastahttit sámi mánáidgárddi ja dáru mánáidgárddi Olmmáivákkis. Bjørg (84) ballá gieldda dál hávkadeamen sámegiela. Sámegielat mánát šaddet unnitlohkui ja sámegiella vuot vuoittáhallá. Muhto Inger gal fárrestii bearrašiinnis eret Raarvihke gielddas vai mánát ožžot dohkálaš sámi giellaoahpahusa.

Unnán mánát ohppet sámegiela

Manne leat nu unnán mánát, geat ohppet sámegiela skuvllas Norggas dál? Dušše 2400 máná. Buot váhnemat, geat dáhttot sámegiel oahpahusa mánáidasaset olggobealde Sis-Finnmárkku, dihtet man váttis dat sáhttá leat. Gieskat muitaleimmet Linda birra, guhte gaccaid bániid oččodii sámegiel oahpahusa guđajahkásaš nieidasis Leah:ii. Dát muitalus ii leat dađibahábut erenoamáš. Menddo dávjá muitalit váhnemat ahte šaddet guhká dáistalit skuvllain ja gielddain álggahit sámi giellaoahpahusa, bisuhit dan ja doalahit kvalitehta. Maid dahket gielddapolitihkkárat du gielddas vai du mánáide fállo buorre sámi giellaoahpahus?

Boastut rávvejit

NRK Sápmi lea muitalan sámi váhnemiid deaivvadeami dearvvašvuođadivššáriiguin. Muhtun dearvvašvuođadivššárat rávvejit váhnemiid hállat dárogiela dan sadjái go sámegiela mánáideasetguin, dannego mánát eai ceavzze nu bures viđajahkásaččaid dáru giellateasttas. Dát ahki lea dehálaš mánáid giellaoahppamis. Maid gielddapolitihkkárat dahket njulget dan? Lea viehka dehálaš ahte politihkkárat áddejit ja dihtet mii dárbbašuvvo vai sámegiella nannejuvvo sin gielddas.

Sámi boarrásiiddikšu

Mo min boarrásiid dilli lea? Ii gávdno makkárge oppalašgovva guđiin boarrásiidsiiddain lea sámegiel fálaldat. Gos min boarrásat galget golladit boarásnunbeivviid dahje orrut go eai birge šat ruovttus? Mii oaidnit dál ahte eanet ahte eanet mánát háliidit sámi oahpahusa, erenoamážit gávpogiin, muhto mis maid leat olu boaresolbmot dál. Danne ferte sámi boarrásiid fálaldat olggobealde Sis-Finnmárkku nannejuvvot go gávpogiidda sii han dál leatge lassáneamen.

Daga sámi válljejumi

Nu ahte lea jienasteddjiid duohken dahkat mearrádusa jienastanlihti luhtte. Gielddain ja fylkkain leat vaikko man olu barggut, ja leat olu gažaldagat maid jienasteaddjit fertejit vihkkedaddat ja bálddastahttit. Mun hásttuhan du, jienasteaddjin, ja du, politihkkárin, bidjat sámi fáttáid ja sámegiela beaiveortnegii. Háleš singuin, geat leat vuolgán evttohassan ja muitte árvvoštaladettiin sin vástádusaid. Ii dat dárbbaš diesa nohkat. Go ođđa gieldda- ja fylkkadiggi lea vuođđuduvvon, de sáhtát ain hásttuhit sátnejođiheddjiid ja eará álbmotválljen áirasiid buoridit sámi ássiid eallindili.

Buorit válggat!