Kronikk

Alt annet enn ferie

Jeg trodde det var en ferie, men nå får jeg ikke komme hjem.

Omar foran porten til koranskolen. Fra NMRKs reportasje

Ungdommer som frykter for å bli sendt ut, må få hjelp før det skjer. Det er langt vanskeligere for norske myndigheter å hjelpe dem når de først er utenlands, skriver kronikkforfatterne. NRK har hatt flere saker om ungdommer som er sendt på koranskoler i utlandet mot sin vilje. «Omar» er en av dem, og slik beskrev han inngangen til koranskolen i Mogadishu, Somalia.

Foto: Esther Bjørneboe / NRK

Barn og unge som blir forlatt i utlandet, har liten mulighet til å få hjelp av norske myndigheter hvis det ikke er registrert noen bekymring hos hjelpeapparatet i Norge før de forlot landet. Alene i et fremmed land, uten pass og mobil, er det nesten umulig for dem å få varslet noen som kan hjelpe.

Røde Kors-telefonen

«Hei, hjelper dere ungdommer som blir lurt ut av landet? Jeg trodde dette bare skulle være en ferie, men nå får jeg ikke reise tilbake igjen til Norge!»

«Jeg ble hentet hit, isolert og mishandlet. Jeg har vært stengt inne i flere dager. Jeg er veldig redd!»

«Jeg blir holdt innesperret, og familien min har dratt tilbake til Norge. De sier at jeg ikke får komme tilbake til Norge før jeg er gift».

Dette er noen av meldingene Røde Kors-telefonen har fått fra barn og unge som tar kontakt med tjenesten. NRK og andre medier har det siste året hatt flere saker om norske ungdommer som har blitt forlatt i Somalia.

Ofte er de forlatt i land hvor barn og unges rettigheter står svakt.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har siden 2014 mottatt i overkant av 60 henvendelser om barn og unge som enten er i utlandet mot sin vilje, eller frykter at de kan bli sendt dit.

Slike saker er sammensatte og vanskelige. Det handler om barn fra forskjellige religioner, med opprinnelse fra forskjellige land.

Vanskelig å be om hjelp

Det er ikke lett for dem å be om hjelp. Flere av dem det gjelder er under 18 år, og utsatt for omsorgssvikt. De er forlatt i et fremmed land uten ansvarlige voksne rundt seg. Mange er forlatt i land hvor det er utrygt, og hvor barn og unges rettigheter står svakt.

Mange er blitt lurt til å bli med på noe de trodde var en kort ferie. Andre i familien har allerede planlagt at de skal bli igjen i det som ofte er foreldrenes hjemland, og ikke tilbake til Norge ved feriens slutt. Og de som bli fratatt pass og mobil har så å si ingen mulighet til å få varslet norske myndigheter eller andre som kan hjelpe.

Flere av dem som tar kontakt med Røde Kors-telefonen er fortvilte ungdommer som ringer fordi de ikke har fått vennene sine hjem igjen etter ferien.

Problematisk å hjelpe

Vi ser at terskelen for å be om hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet er høy. De unge ønsker å være lojale mot familien sin, og de frykter at foreldrene kan bli straffet. Barna står overfor vanskelige dilemmaer. Dersom de ber norske myndigheter om hjelp til å komme tilbake til Norge uten foreldrenes samtykke, frykter mange også at de vil bli utstøtt fra familien.

Barn og unge skal ikke alene bære ansvaret for å måtte si ifra.

Røde Kors-telefonen erfarer i flere saker at unge i forkant av feriereise har blitt gitt urealistiske forventninger til hvilken hjelp de kan få i utlandet. Men i realiteten er det store utfordringer knyttet til hvilken bistand norsk utenrikstjeneste kan gi til unge som befinner seg i utlandet mot sin vilje.

Ofte er de i land hvor norske myndigheter fraråder opphold, og hvor det mangler norsk konsulær tilstedeværelse. Til tross for at de unge har norsk pass, er det i mange land vanskelig for norske myndigheter å bistå.

Hva kan du som hjelper gjøre?

Barn og unge i faresonen, og som er redde for hva som kan skje med dem, skal ikke bære ansvaret alene for å måtte si ifra. De er avhengige av å bli sett og fulgt opp av lærere, helsesøstre, naboer, familie og venner før de eventuelt blir utsatt for et ufrivillig utenlandsopphold.

Vårt råd er: Ta barn og unge på alvor dersom de opplever ett eller flere av de følgende punktene:

  • viser bekymring i forkant av ferien
  • opplevd ufrivillige utenlandsopphold tidligere
  • har søsken som oppholder seg eller har oppholdt seg i utlandet mot sin vilje
  • har søsken som har blitt tvangsgiftet
  • er utsatt for negativ sosial kontroll av familie

Barn har medbestemmelsesrett

For å sikre barns medbestemmelsesrett ved utenlandsopphold ble barneloven nylig endret. Barneloven §40 og 41 slår nå fast at barn og unge over 12 år må samtykke når det kommer til flytting eller opphold i utlandet dersom minst én med foreldreansvar ikke er med. Dette er en rettighet barn og unge har. Vår erfaring er dessverre at denne rettigheten er lite kjent.

Ofte har de unge blitt lurt til å bli med på det de tror er en feriereise.

I tillegg ønsker Røde Kors-telefonen å minne om at FNs barnekonvensjon artikkel 9 fastsetter at medlemsstater skal sikre at barn "shall not be separated from his or her parents against their will".

Det nærmer seg ferietid og vår oppfordring til relevante instanser er: Snakk om det! Det er enklere å finne gode løsninger og gi bistand før barn og unge reiser ut av Norge.

Følg NRK Debatt på Facebook