Hopp til innhold

Vedfyring verre enn olje på kort sikt

Fyrer du med ved, fører det til høyere global oppvarming i vår levetid. Fortsetter vi med olje, gass og kull, sender vi problemene videre til etterkommerne våre, ifølge flere rapporter.

Vedfyring

Det er verre å fyre med ved enn med kull for klimaet det nærmeste århundret. Men en gang på 21-tallet kan det bli bedre fordi vi gikk over til bio i dag, ifølge flere rapporter.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Stortinget har vedtatt å forby oljefyring fra 2020 av klimahensyn. Men flere forskningsrapporter viser at å hogge skog for å produsere varme eller biodrivstoff, vil gjøre klimaendringene større for oss som lever i dag.

Kenneth Sandberg, miljørådgiver i COWI

Kenneth Sandberg har gjort livsløpsanalyser av skogbruk for NVE

Foto: Hans Einar Råber, COWI

– Den positive klimaeffekten kommer først kanskje en gang i neste århundre, sier miljørådgiver Kenneth Sandberg i COWI.

Klimaeffekt fra bio

Klimaeffekten de nærmeste 90 årene fra å hogge skog for å bruke bioenergi (svarte streker på fargede søyler) er høyere enn fra fossil energi (grå søyler). Kilde NVE/COWI/Nibio

Sammen med skogforskere ved nåværende NIBIO, laget COWI en rapport som viser at det kan være flere ganger så høyklimabelastning de neste 90 årene fra å hogge skog i stedet for å bruke fossil energi og la skogen stå som karbonlager.

– Å bruke skog er ikke klimanøytralt. Den CO₂-en som frigjøres når vi bruker bioenergi har akkurat samme påvirkning på klimaet som CO₂ fra fossile kilder, sier Sandberg.

Skogbransjen advarer

Konklusjonene til forskerne får Norsk skogeierforbund til å reagere.

Erik Lahnsten_2014_2

Skogeierforbundet mener det er absurd å slutte med vedfyring av hensyn til klimaet.

Foto: Åsmund Lang, Magasinet Skog.

– Det er mulig å resonnere seg fram til at fyring med kull er bedre enn ved, men det er et absurd budskap, sier adm.dir. Erik Lahnstein i Norsk Skogeierforbund.

– Man risikerer at man blir nyttige idioter for dem som først og fremst ønsker fortsatt høye utslipp fra fossilt brensel.

Årsaken til at skog kommer verre ut enn fossilt brensel, er at i tillegg til utslippet fra vedovnen, er det et betydelig utslipp fra hogstfeltet. Beregningen sammenfaller med tidligere rapporter fra Miljødirektoratet og SSB-forsker Bjart Holtsmark.

Karbolagring i skog

Ifølge prinsippskissen tar det flere generasjoner med hogst før brukt skog (rød) binder like mye CO₂ som vernet skog (grønn). For granskog er hvert generasjon typisk 80-100 år, mens bjørk har en rotasjonstid på 50-60 år.

Foto: Miljodirektoratet

– Når du brenner trevirke gir det litt mer CO₂-utslipp per energienhet enn når du brenner kull, på grunn av fuktigheten i treet. Men i tillegg får du utslipp fra hogstfeltet, som fort utgjør like mye, sier Holtsmark.

Etterlyser etisk debatt

Forskerne mener politikerne må ta en etisk debatt om hvorvidt vi skal begrense klimaendringene i vår levetid, eller senere.

– Dersom økt CO₂-mengde i atmosfæren er årsak til en nært forestående klimakrise, vil det være dumt å satse på tiltak som øker CO₂-mengden. Hvis energien vi skal bruke i stedet kommer fra andre fornybare kilder som sol og vind, kan skogen benyttes til karbonfangst og -lagring, sier Sandberg.

Skogeierforbundet vil gjerne diskutere om de skal la skogen stå lenger, men avviser permanent vern for å begrense klimaendringene nå.

– Det er uetisk å skyve en udetonert klimabombe videre til fremtidige generasjoner, sier Lahnstein.

Miljødirektoratet konkluderte nylig med at det er viktigere å forhindre klimaendringer på lang sikt.

– Det er umulig å se for seg en verden med negative utslipp der man ikke bruker skogen, sier avdelingsdirektør Audun Rosland i Miljødirektoratet.