Milliarder rammes av klimaendringer

Ekstremvær og mangel på mat og rent vann vil ramme milliarder av mennesker i årene som kommer, spår FNs klimapanel.       

 

Rajendra Pachauri
Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

FNs klimapanel la langfredag fram sin rapport om hvilke følger klimaendringene på jorda vil få for oss mennesker. Ifølge rapporten vil mange av oss, og da særlig folk fra de aller fattigste landene i Afrika og Asia, gå en dyster framtid i møte. Og land med store elvedelta og små øystater er i spesielt stor fare. 

Her er noen av konklusjonene i stikkordsform:

 

* 20 - 30 prosent av alle planter og dyr i verden står i fare for å bli utryddet hvis temperaturen på jorda øker mer enn 1,5 - 2,5 °C. Isbjørnen i Arktis er blant artene som er i fare.

* Økt innhold av karbondioksid i atmosfæren gir også en forsuring av havet. Forskerne mener dette vil true en rekke arter.  

* Jordbruksavlingene i sør vil minske som følge av tørke dersom temperaturen stiger med 1 - 2 °C. Dette øker faren for hungersnød. 

* Avlinger i nord og i høyereliggende strøk vil øke som følge av forlenget vekstsesong. Men dersom temperaturen stiger med mer enn 1- 3 °C, vil effekten flate ut.

* Havnivået i verden stiger. Små øyer og kyststrøk vil oppleve flere oversvømmelser og enkelte områder kan bli ubeboelige. Antallet mennesker som blir rammet av oversvømmelser, vil øke med flere millioner innen 2080.

* Flere vil dø som følge av oversvømmelser, tørke, stormer og branner. Feilernæring og sult vil også ta flere liv. I tillegg vil flere få hjertetrøbbel som følge av økte konsentrasjoner av bakkenært ozon, og sykdommer som malaria spres til nye områder.

* 75 - 250 millioner mennesker i Afrika vil få vansker med å skaffe seg rent vann innen år 2020.

* Jordbruksproduksjonen i enkelte afrikanske land vil falle med 50 prosent som følge av mangelen på regn. 

* Snøen og isbreen i Asia smelter. Det vil i sin tur føre til at de store elvene sør i Asia vil tørke inn. I kombinasjon med befolkningsveksten i området vil det bety at mer enn en milliard mennesker vil få problemer med å skaffe seg nok ferskvann.   

* Sør-Europa vil oppleve mer tørke og mangelen på ferskvann vil bli et problem i enkelte områder. Klimapanelet spår også at flere vil dø av heteslag og som følge av branner.

* Nord-Europa vil få et mildere klima i årene som kommer. Men klimaendringene vil også føre til flere flommer vinterstid, større fare for ras og vil sette hele økosystem, særlig i høyereliggende strøk, i fare. Enkelte beregningsmodeller viser at 60 prosent av artene i sårbare områder kan dø ut.  

Les klimapanelets rapport her