Motstandarne mot vindkraft meiner ein bør opppgradere eksisterande vasskraftverk - i staden for å bygge vindturbinar. Men NVE seier meir kraftproduksjon vil krevje inngrep i naturen.

Meir vasskraft krev fleire naturinngrep

Motstandarne mot vindkraft meiner ein bør opppgradere eksisterande vasskraftverk - i staden for å bygge vindturbinar. Men NVE seier meir kraftproduksjon vil krevje inngrep i naturen.