Hopp til innhold

Ber om KS-exit etter lærarstreiken: – Dei har sendt elevane ut i manglande skulegang

Elevar i Bergen er blant dei hardast råka av lærarstreiken. – Vestland fylkeskommune bør melda seg ut av KS, meiner SV-politikar.

Marthe Hammer

LEI AV KS: Marthe Hammer i Vestland SV meiner KS har ansvaret for lærarstreiken og meiner fylkeskommunen bør melda seg ut av arbeidsgjevarorganisasjonen.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Den lengste lærarstreiken nokosinne har lenge verka heilt fastlåst.

I Bergen gjekk lærarar ut i streik allereie før sommaren. Også i haust har mange av opptrappingane råka byen hardt. Derfor er elevane her blant dei hardast råka i landet.

Nå går fylkespolitikar Marthe Hammer (SV) i Vestland hardt ut mot arbeidsgjevarorganisasjonen KS.

Ho meiner dei ikkje har gjort jobben sin, når elevar i Vestland har blitt så hardt ramma av lærarstreiken.

– Er me eigentleg tente med å ha KS som arbeidsgjevarorganisasjon når det fører til at så mange av våre elevar endar opp med å ikkje få skulegang denne hausten? seier ho.

– Bør forhandla utanfor KS

KS leiar kvart år lønnsforhandlingane på vegner av alle kommunar og fylkeskommunar i landet, bortsett frå Oslo.

– I Oslo klarte dei jo å bli einige. Me bør ta ein diskusjon på om me bør halda fram som medlem i KS, eller forhandla utanfor KS slik Oslo gjer, meiner Hammer.

Vestland fylkeskommune betalar årleg 19,6 millionar kroner i kontingent til KS.

Hammer meiner årets lærarstreik viser at gevinsten er dårleg.

– Får me igjen for kontingentpengane, eller er det ikkje verd det? KS har sendt landets elevar ut i manglande skulegang. Dette er ikkje ein organisasjon som klarer å finna gode løysingar, meiner ho.

– Er det KS eller lærarorganisasjonane som har «sendt elevane heim»?

– Oslo kommune klarte å komma til semje. Der går elevane på skule. Her i Bergen har elevane vore veldig hardt råka i fleire månadar. Då er spørsmålet om KS faktisk er det beste for Bergen og Vestland, når me ser at me er hardast ramma i denne streiken.

Lærerstreik Gimleoppvektsttun

Gimle oppveksttun skole er blant de skolane som er aller hardast råka under den pågåande lærarstreiken. Der gjekk 40 lærarar ut i streik allereie i juni.

Foto: Charlotte Harrvik Sanden / NRK

Følgde kommunanes ynskje

KS meiner derimot at dei har god politisk støtte for at dei har prioritert helse- og omsorgssektoren i årets lønsoppgjer.

Styreleiar Gunn Marit Helgesen (H) i KS sa denne veka til NRK at dei i årets lønnsoppgjer mellom anna prioriterte helse- og omsorgssektoren, fordi politikarane i dei fleste kommunane melde inn ønske om å auka natt- og helgetillegga i den sektoren.

Samstundes seier KS at dei i år også har følgt opp kommunanes ønske om å prioritera rekruttering av høgt utdanna unge, inkludert lærarar.

Hammer seier at innspela frå Vestland om å også prioritera lærarane spesielt, ikkje vart tatt omsyn til av KS.

– Vi er ikkje blitt høyrde. Innspela våre kunne gitt KS eit handlingsrom til å finne ei løysing med lærarane. Me bør diskutera om me er tente med å la KS forhandla for oss, når våre innspel ikkje blir tatt til følge.

KS-leder Gunn Marit Helgesen

Styreleiar Gunn Marit Helgesen (H) seier at KS har prioritert helse- og omsorgssektoren i årets lønnsoppgjer, fordi dei fleste kommunane melde inn ønske om auka natt- og helgetillegg.

Foto: Lise Åserud / NTB

Feil tidspunkt

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) i Vestland støtter ikkje utspelet. Han trur heller ikkje det er fleirtal for utmelding i fylkestinget.

– Det er ikkje tida for å gå til angrep mot sine egne, når partane står i ein lovleg streik, seier han.

Sjølv om Oslo har valt å forhandle utanfor KS, trur han ikkje at det er løysinga her.

– Oslo er meir enn dobbelt så stort. Det er eit fylke og ein kommune. Det går ikkje an å samanlikne, meiner han.

9evvZeKC2t

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) synest det er feil å gå til angrep mot ein av partane midt under ein lovleg streik.

Foto: Gorm Kallestad

Revurderer medlemskap

Vestland fylkeskommune brukar årleg 25 millionar kroner til medlemskap i eit hundretals ulike organisasjonar.

Uavhengig av lærarstreiken har fylkestinget sett i gong ein gjennomgang av kriteria for kva organisasjonar dei skal vera medlem i.

– Me skal mellom anna ha ein diskusjon om KS-kontingenten er med på å støtta opp under det samfunnsoppdraget Vestland fylkeskommune skal ha. Det er trass alt slik at det går heilt fint for Oslo som ikkje er med i KS, seier Hammer.


– Tydeleg signal

Dagleg leiar Frode Kyrkjebø i KS Vestland kommenterer ikkje utspelet om at fylkeskommunen bør melda seg ut av organisasjonen.

– Det er vanskeleg å kommentera utspelet frå ein enkelt politikar. Men KS sitt forhandlingsmandat har grunnlag i politiske innspel frå heile Kommune-Noreg. Det var eit tydeleg signal frå dei folkevalde at tillegga for å jobba natt og helg måtte aukast sterkt.

– Bør signal frå landets nest største by vega tyngre når KS skal prioritera i lønsforhandlingane?

– I praksis veg dei tyngre, fordi høge innbyggjartal gir større representasjon i dei fylkesvise møta som gir innspel til KS.

– Kva ville ei utmelding av Vestland bety for KS?

– Eg vil ikkje forskottera det. KS skal i alle fall bidra til ei opplyst saksutgreiing for fylkespolitikarane, seier Kyrkjebø.