Fremleggelse av statsbudsjettet for 2022
Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

Statsbudsjettet for 2022 i Vestland

Oppsummert

12. oktober legg regjeringa fram forslag til statsbudsjett for 2022. Slik blir det for Vestland.

  • Rehabilitere Lærdalstunnelen

    Regjeringa melder at dei vil prioritere rehabilitering av Lærdalstunnelen. Det skal mellom anna bli bygga fleire ny tekniske bygg med tilhøyrande bergrom og ventilasjon. I tillegg inneber prosjektet ei utskifting av lysanlegg, etablering av naudstasjonar og installering av leielys og overvakingssystem.

    Anleggsstart er lagt opp til 2022, der utbetringa er venta å vere ferdig i 2027.

  • Avgift på landbasert vindkraft

    Det blir føreslått ei avgift på landbasert vindkraft med eitt øre per kWh produsert elektrisk kraft.

    På grunn av behov for EØS-rettslege avklaringar blir det føreslått at avgifta trer i kraft frå den tid departementet bestemmer. Det er lagt opp til at avgifta skjer i 2023. Inntekta går til til staten, men blir fordelt til vertskommunar.