Hopp til innhold

Snart vert det kamp om kraft-milliardane

Alle vil ha, men ingen veit enno om nokon får. Til neste år kan det bli debatt om korleis verdiar for milliardar av kroner skal fordelast på kommunane i Sogn og Fjordane.

Sogn og Fjordane Energi

STORE VERDIAR: Vedtaket om å gi kraftaksjane til kommunane i Sogn og Fjordane har vekt sterke reaksjonar i Hordaland.

Foto: Eikeseth Nygjerd Fotografi

Førre veke gjorde fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane eit prinsippvedtak om at dei vil gi bort store deler av eigarposten i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommunane.

Vedtaket om å gi kraftaksjane til kommunane har vekt sterke reaksjonar i Hordaland.

Ein føresetnad for at dette kan skje, er at fylkeskommunen vinn fram i ankesaka om forkjøpsrett mot kraftselskapet BKK.

– Alle skal få

NRK har spurt ordførarane i Sogn og Fjordane om korleis dei meiner ei eventuell fordeling bør skje. Blant dei som har svart, meiner fleirtalet at alle kommunane bør få av SFE-aksjane. Dette gjeld ordførarane i Stryn, Jølster, Solund, Vågsøy, Gaular, Sogndal, Leikanger, Hyllestad, Årdal, Gulen, Lærdal, Vik og Askvoll.

Dette er eige til vårt felles fylke og då skal det eige delast likt mellom innbyggarane i Sogn og Fjordane.

Jølster-ordførar Oddmund Klakegg (Sp)

Bremanger-ordførar Audun-Åge Røys (H) er av ei anna oppfatning. Bremanger er ein av dei sju eigarkommunane i SFE.

– Aksjane bør fordelast til dei kommunane som allereie er aksjeeigarar i SFE, og i høve deira eigardel i dag, meiner han.

Audun Åge Røys

VIL HA PENGANE SJØLVE: Bremanger-ordførar Audun-Åge Røys (H) meiner det er eigarkommunane i SFE som bør få aksjar.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Desse kommunane har vore langsiktige eigarar og dermed bidrege til stabilitet og verdiauke i SFE. Samstundes må ein hugse på at det ikkje er utan risiko å vere aksjeeigar, men så lenge ein har eit langsiktig perspektiv vil det som regel løne seg.

«Look to Trøndelag»

I Gloppen meiner Sp-ordførar Leidulf Gloppestad ein bør vende blikket til Trøndelag for inspirasjon.

Leidulf Gloppestad

TRØNDELAGSMODELLEN: Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad (Sp) har tru på ein delt modell, der eigarkommunane skal ha nokre fordelar.

Foto: Silje Guddal / NRK

– Vi bør sjå mot ein modell som liknar den dei brukte i Trøndelag, med ein del som blir delt ut til kommunane etter folketal og ein del som går til eigarkommunane.

I Selje meiner også ordførar Stein Robert Osdal (KrF) det bør skiljast litt på kommunane.

– Eg meiner alle kommunane i Sogn og Fjordane må få desse aksjane minus Hornindal som går ut av dagens Sogn og Fjordane og inn i Møre og Romsdal, skriv Osdal.

Dette synet deler Askvoll-ordførar Ole Andre Klausen (H).

Alle kommunane bør få aksjar. Kommunar som har bidrege til fylkeskommunal økonomi med konsesjonskraft, bør få meir enn dei andre.

Vik-ordførar Olav Turvoll (Sp)

– Bruk folketal

Gunn Åmdal Mongstad

FOLKETALSFORDELING: Sp-ordførar i Solund, Gunn Åmdal Mongstad meiner folketal kan vere ein faktor i ei eventuell fordeling.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Blant dei som meiner «alle skal få» synest nokre ordførarar fordelinga bør vere lik, mens andre tek til orde for at folketal kan vere ein fordelingsnøkkel.

Solund-ordførar Gunn Åmdal Mongstad (Sp):

– Modellane må ta inn i seg at kommunane er ulike. Men på same tid har vi lang tradisjon på å fordele kostnader som går på eit fast beløp per kommune, resten ut frå innbyggjartal. Det kan vere ein måte å gjere det på, seier ho.

Mest rettferdig er at det vert delt etter tal innbyggarar i kvar kommune

Gaular-ordførar Mathias Råheim (H)

– Ingen debatt

Jenny Følling. Møte i fellesnemda for Vestland fylke, Scandic hotel på Kokstad i Bergen

VIL IKKJE DEBATTERE: Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) seier det er for tidleg å ta debatten om fordelinga av aksjane.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp), understrekar at dei ikkje har starta ein fordelingsdebatt.

– Fylkestinget har ikkje sagt noko om korleis aksjane eventuelt skal fordelast til kommunane. Fylkestinget har berre gjort eit prinsippvedtak.