Hopp til innhold

Sjømat-verdier opp 36 prosent

Verdiane som vart skapte på sjømat i fjor, auka med 36 prosent frå året før og var på 71 milliardar kroner, viser ein ny rapport frå matforskingsinstituttet Nofima.

Reknar ein med ringverknader, var den totale verdiskapinga på 109 milliardar kroner.

– Betydninga av sjømatnæringa for økonomien i desse fem fylka er stor. Brytar vi tala ned på kommunar er næringa særs viktig i nokre av kommunane, seier forskar Audun Iversen, som har vore prosjektleiar for arbeidet.