Hopp til innhold

Overraskande vending: Dommen i fjordsøksmålet vert utsett

Dommen i søksmålet om Førdefjorden kjem ikkje før 10. januar. Avgjerda skulle eigentleg kome denne veka.

Agnes Mathilde Lægreid og Håvard Brændeland venter på at arbeiderne skal forlate anleggsmaskinene og stoppe arbeidet.

PROTEST: Agnes Mathilde Lægreid og Håvard Brændeland venter på at arbeiderne skal forlate anleggsmaskinene og stoppe arbeidet.

Foto: AMANDA IVERSEN ORLICH / Natur og ungdom

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Tidlegare har det vore antyda at dommen ville komme tysdag 21. november.

Men dette er no utsett, stadfestar kommunikasjonsrådgivar hos Oslo tingrett, Markus Iestra.

– Utsetjinga kjem av kombinasjonen av kompleksiteten og varigheita i Engebø-saka, og dessutan kjende dagsetjingar og atskillege uberammede dommaroppgåver i andre saker som ikkje kunne vente.

Regjeringsadvokaten har ført saka på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi ser fram til dommen, men har ingen ytterlegare kommentarar no under domskrivinga, seier Henrik Vaaler hos Regjeringsadvokaten.

Leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, seier til NRK at han er overraska.

Vi kjenner ikkje fleire detaljar om grunngivinga, men kan jo håpe at det er eit teikn på at retten vil gjere ein grundig jobb, og då bør vi vinne saka, ettersom vi presenterte dei beste argumenta.

Spørsmålet retten skal ta stilling til er om løyvet til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden er i samsvar med EU-retten, som Noreg er forplikta av gjennom EØS-avtalen.

Gulowsen og Gylver

Truls Gulowsen var optimistisk då miljørettssaka starta i september. – Eg er trygg på at vi skal vinne. Vi har kjempa i 15 år, og har juridisk sett ei sterk sak.

Foto: Rasmus Berg

Klare saksbehandlingsfeil

Utgangspunktet til saksøkjarane er det dei karakteriserer som «klare saksbehandlingsfeil».

Staten avviser dette, og skriv i sluttinnlegget sitt at dei positive samfunnsverknadene ved Engebø-prosjektet veg tyngre enn ulempene.

Dei legg til:

– Staten er likevel samd med (saksøkarane) om at dei miljømessige konsekvensane av sjødeponiet på det marine livet bør minimerast.

Striden om fjorddeponiet i Førdefjorden har gått føre seg i ei årrekkje og politisk sett var tida for omkampar forbi då Næringsdepartementet 12. mai i fjor stadfesta at Nordic Mining får behalde lisensen.

Dette er striden Det politiske slaget om sjødeponi i Førdefjorden er over. No startar den siste omkampen – i retten.

Oppdatert om Førdefjorden

– Departementet har gått grundig gjennom saka, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han varsla samtidig at han ville skjerpe miljøkrava i driftskonsesjonen med tre tilleggsvilkår.

Førdefjorden ved Vevring

I juni fekk striden om fjorddeponiet i Førdefjorden ny politisk dynamikk (om enn ikkje juridisk) då Havforskingsinstituttet (HI) oppdaga fleire sårbare og truga artar i Førdefjorden enn det som var kjent.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Nytt klimasøksmål mot staten 28. november

I juni varsla miljøorganisasjonane Greenpeace og Natur og Ungdom eit nytt klimasøksmål mot staten.

Behandlinga av søksmålet startar i Oslo tingrett denne månaden, med første rettsdag 28. november.

Saksøkjarane meiner staten har brote norske lover og Høgsteretts krav ved ikkje å greie ut klimakonsekvensane ved godkjenning av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen, og dessutan at barns beste ikkje er teke omsyn til.

I desember 2020 avsa Høgsterett sin dom i det første klimasøksmålet som gjekk tre rundar for retten i åra 2017–2020. Miljøorganisasjonane vann ikkje fram med påstanden om at tildelinga av nye oljefelt i Barentshavet var i strid med Grunnlovas miljøparagraf.

NRK forklarer

Kva vil Nordic Mining i Førdefjorden?

Kva vil Nordic Mining i Førdefjorden?

Gruveselskapet Nordic Mining vil utvinne rutil og granat frå Engebøfjellet i Sunnfjord kommune.

Kva vil Nordic Mining i Førdefjorden?

Rutil blir brukt til kvitningsmiddel og som metall i fly og sportsutstyr. Granat blir brukt mellom anna til sliping.

Kva vil Nordic Mining i Førdefjorden?

I sjøkanten ved Engebøfjellet skal eit prosessanlegg knuse stein. Herifrå vert rutil og granat sendt ut i verda med skip.

Kva vil Nordic Mining i Førdefjorden?

Medan gruveavfallet vert deponert på botn av fjorden. Selskapet anslår mengda til 1,2 - 1,3 millionar tonn årleg.

Kva vil Nordic Mining i Førdefjorden?

Gruveplanane har vore omstridde. Då anleggsarbeidet starta opp, var aksjonistar til stades for å stogge arbeidet.

Kva vil Nordic Mining i Førdefjorden?

6. mai blei det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet held fast ved driftsløyvet.

Gruvedrift i Vevring