Nordmenn trives i Norge

Folket har talt. Vi er fornøyde med utdannings- og jobbmulighetene. Mindre fornøyde er vi med landets veinett og kollektivtilbud.

Holmenkollen
Foto: Sandra Noer / NRK

Befolkning er generelt fornøyde med å bo i Norge og med landets offentlige tjenester, viser Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i sin ferske innbyggerundersøkelse.

– Dette bekrefter det inntrykket vi har fra egne undersøkelser, sier Sigrun Vågeng, i Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon ( KS ).

Utdannings og jobbmulighetene i landet er blant tingene vi er mest fornøyde med, mens veinettet og kollektivtilbudet er blant tingene vi er mindre fornøyde med.

Gode jobbmuligheter

83 prosent av innbyggerne vurderer mulighetene for å få arbeid i Norge som god, mens muligheten til å etablere egen næringsvirksomhet i kommunen får mer blandet tilbakemelding. Ni av ti mener muligheten for å få høyere utdanning i Norge er god. Over halvparten av innbyggerne mener at nærheten til grunnskole er svært god, mens en av tre mener muligheten for å få videregående opplæring i kommunen er svært god.

Misfornøyde med veinett

Veinett er vi derimot lite fornøyde med. 48 prosent av innbyggerne er misfornøyd med standarden på veinettet, både fylkes-, riks- og europaveier, og 44 prosent er ikke fornøyd med standarden på veier og gater i kommunen. Tilrettelegging av fortau og sykkelstier har også et klart forbedringspotensial.

Syv av ti byboere vurderer også muligheten for å reise kollektivt i nærområdet som god, mens bare fem av ti vestlendinger vurderer kollektivtrafikken nasjonalt på samme måte.

NSB er nordmenn heller ikke fornøyde med. 33 prosent av landets befolkning er ikke tilfredse med Norges Statsbaner. Bare 39 prosent var tilfredse med togtilbudet.

Kommunale tjenestetilbud

Undersøkelsene viser også at det er flere som er misfornøyde med NAV, enn de som er fornøyde. Det viser seg at misnøyen er størst blant folk fra større byer, enn blant folk i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere.

Sosialtjenesten i kommunene, som er en del av NAVs virksomhet, kommer noe bedre ut enn NAV generelt. Bare 23 prosent sier de er tilfredse med sosialtjenesten i kommunen. Men dette er den tjenesten flest har svart "vet ikke" i sin vurdering av. 61 prosent svart at de ikke vet, mens 13 prosent vurderte tjenesten som dårlig.

Bare 37 og 36 prosent er fornøyde med tilbudet av aldershjem/omsorgsbolig og hjemmehjelp. Akkurat resultatene på disse områdene tar Sigrun Våveng med en viss skepsis.

- Innenfor pleie og omsorg har det vært en utvikling fra omsorg i sykehjem til hjemmebasert omsorg og i omsorgsbolig. Det kan synes som om innbyggerundersøkelsen ikke fanger opp denne utviklingen, sier Vågeng.

Nesten perfekt

Nordmenn kan være misfornøyde med enkeltting innen offentlige tjenester og tilbud, men nærmere ni av ti nordmenn synes Norge er nært ved å være det perfekte land å bo i. Ni av ti mener også at de ville anbefale venner og bekjente i fra utlandet å flytte til Norge. Syv av ti vurderer kommunen sin på samme måte.

Dette er første gang regjeringen gjennomfører en slik nasjonal undersøkelse av innbyggernes oppfatninger og erfaringer med offentlige tjenester. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet . Formålet med undersøkelsen er å avdekke fornyingsbehov og styrke kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med å forbedre tjenester.

Vågeng påpeker at det er viktig at kommunene også selv foretar denne type undersøkelser.
– Slike undersøkelser er viktig. Kommunene kan foreta presise målinger hvor de ser om de tiltak de gjør for å utvikle tjenestene virker, påpeker Vågeng.