Millionar skal stoppe fråflytting

Regjeringa føreslår å setje av 50 mill. kroner av skjønnsmidlane i 2008 til fråflyttingskommunar.

Regjeringa gjer dette for å kompensere kommunar som tapar på oppdateringa av forventa folketal i inntektssystemet.

Som i 2007 vil pengane bli fordelt til kommunar med nedgang i folketalet og som taper på oppdateringa av folketalet.