Hopp til innhold

Burde vært fikset for 6,5 milliarder

Etterslepet på vegnettet i Hordaland er 6,5 milliarder kroner, viser en ny rapport som ble lagt frem i dag.

Fylkesveg 391 i Lindås kommune

GÅTT I OPPLØSNING: Vegdekke som er gått i fullstendig oppløsning. Fylkesvei 391 i Lindås kommune.

Foto: Statens vegvesen

Ifølge en oversikt fra Statens vegvesen er etterslepet på vedlikehold av fylkesvegene i Hordaland på rundt 6,5 milliarder kroner.

Hordaland er sammen med Nordland de fylkene som har størst forfall på fylkesveiene. Fylkesvegnettet i Norge er på totalt 44 200 kilometer.

Det vil koste 45–75 milliard kroner å fjerne forfallet på disse fylkesvegene. Det viser kartleggingen Statens vegvesen har gjort i samarbeid med fylkeskommunene.

– Staten må ta ansvar

Tom-Christer Nilsen

FORVENTER LØSNING: Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen vil at staten skal løse problemet.

Foto: NRK

I 2010 overtok fylkeskommunene ansvaret for mange tusen kilometer med veier fra staten.

Fylkesordfører i Hordaland Tom-Christer Nilsen (H) sier dette er en kjempeutfordring.

– Da staten i 2010 overførte de øvrige riksvegene til fylkene var disse sterkt underfinansiert. Den operasjonen staten foretok i forbindelse med regionreformen var rett og slett dypt urettferdig overfor trafikantene og oss som skal forsøke å finne penger til dette.

Nilsen sier at det er viktig at veiene våre er sikre, og uten mer penger fra staten tror han at fylket kommer til å få enda større utfordringer med vedlikeholdet i årene som kommer.

– Jeg forventer at regjeringen og staten i Nasjonal transportplan kommer med en løsning på dette problemet. Vi har ikke tilstrekkelig ressurser til å kunne løse dette problemet som staten har skapt, sier Nilsen.

Størst etterslep på tunnelene

Rapporten er knyttet til forfallet og det samlede vedlikeholdsetterslepet på bruer, fergekaier, tunneler og bærende konstruksjoner på vegnettet i Hordaland.

Det er 121 fylkesvegtunneler i Hordaland, med et samlet registrert behov på om lag 2,5 mrd. kroner for å fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering.

Det er kun i 14 av tunnelene det ikke er registrert behov for tiltak. Behovene i disse to tunnelene alene utgjør i overkant av 20 prosent av det totale kostnadene for fjerning av forfall og oppgradering av fylkesvegtunnelene i Hordaland.

  • Om lag 290 millioner kroner til fylkesvei 551 Folgefonntunnelen.
  • Om lag 240 millioner kroner til fylkesvei 569 Modaltunnelen.

Lokalbefolkningen har etterlyst rasutbedring og ny vei i mange år

Ferjekaier og bruer må oppgraderes

Bruvikvegen på Osterøy

RASUTSATT: Bruvikveien er kjent på Osterøy for sine mange ras, og lokalbefolkningen har etterlyst rasutbedring og ny vei i mange år.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Selv om behovet knyttet til tunneler er dominerende i Hordaland er det også et betydelig behov knyttet til vegdekke, vegfundament og drenering.

  • Registrert behov for fjerning av forfall og tilhørende oppgradering av bruer og ferjekaier på fylkesveger i Hordaland er om lag 1,6 mrd. kroner, hvorav om lag 140 mill. kroner gjelder ferjekaier.
  • Askøybrua på fylkesvei 562 har det største behovet, om lag 100 mill. kroner. Flere bruer har behov for oppgradering. Det er i tillegg en rekke bruer som har behov i størrelsesorden 10–30 mill. kroner.
  • Ferjekaiene med størst behov er ombygging av Klokkarvik ferjekai på fylkesvei 555 og Hjellestad ferjekai på fylkesvei 556, som hver har behov på om lag 30 mill. kroner.
  • Det er også behov for ombygging av fire andre ferjekaier. For øvrig er det behov for mindre utbedringer og reparasjoner på 24 andre ferjekaier i fylket.

Les hele rapporten her. For Hordaland gå til side 60.