Hopp til innhold

KrFUs nestleiar inspirert av USA – ønsker abortforbod i Noreg

Kvinner kan miste retten til sjølvbestemt abort i USA. Joel Ystebø håpar det same vil skje i Noreg.

Joel Ystebø

INSPIRERT: KrF-politikar Joel Ystebø håpar innskrenking av abortrettar i USA vil påverka norsk abortpolitikk i same retning.

Foto: Lene Tronrud

– Eg ser føre meg at det ikkje skal vere lovleg med abort i Noreg, med mindre det er enkelte tilfelle med valdtekt, incest eller fare for mors liv.

Det seier avtroppande politisk nestleiar i Kristeleg Folkepartis Ungdom, Joel Ystebø.

Han håpar den harde abortstriden i USA vil auka motstanden mot å utvida retten til sjølvbestemt abort i Noreg.

Ystebø vil ha eit generelt abortforbod.

– Om grensa er i veke seks eller veke null, har litt med den politiske dynamikken å gjera, men prinsipielt meiner eg livet startar ved befruktning.

Ystebø får ikkje støtte frå leiaren i KrfU, Hadle Rasmus Bjuland.

– Dette er ikkje KrfU sin politikk. Debatten no handlar om abortlova skal utvidast eller ikkje. Det er der KrfU skal bruka kreftene no, seier Bjuland til NRK.

Nei til å fjerna nemndene

I dag kan kvar enkelt norske kvinne sjølv bestemma om ho vil ta abort fram til veke 12 i svangerskapet. Etter det – fram til veke 18 – må abort bli godkjent av ei nemnd.

Etter veke 18 kan ikkje svangerskap avbrytast viss ikkje det er spesielle grunnar for det.

– Tida er moden for å fjerna nemndene, meiner Venstres stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Men i juni er det venta at Stortinget seier nei til å fjerna ordninga med abortnemnder, sjølv om eit fleirtal av partia har programfesta det.

Det ville i praksis gitt norske kvinner seks fleire veker med høve til sjølvbestemt abort.

Også Arbeidarpartiet ønsker å fjerna abortnemndene og heller gi kvinner utvida rett til sjølve å ta avgjerda om abort. Likevel kjem regjeringa denne våren til å stemma ned eit likelydande forslag frå Venstre.

– Det er veldig synd. Situasjonen me ser i USA og andre stader i Europa viser at dette er rettar me må kjempa for å behalda og styrka, meiner Thorsvik.

Ingvild Wetrhus Thorsvik i Stortinget

BEKYMRA: Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre er uroa over abortstriden i USA og skuffa over at Stortinget ikkje utvidar retten til sjølvbestemt abort.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Arbeidarpartiets Ingvild Kjerkol har lenge kjempa for å legga ned abortnemndene. I fjor fekk ho partiet med på dette.

Men no er ho helse- og omsorgsminister. Ho skriv til NRK at ho står fast på regjeringas politikk om å først utnemna eit utval før sommaren. Utvalet skal gjennomgå heile abortlova og vurdera alternativ til nemndene.

– Dermed må kvinner fortsetta å gå til nemnder i endå lengre tid. Det er både paradoksalt og veldig uheldig, meiner Thorsvik.

Inspirert av USA

Joel Ystebø følger nøye med på abortstriden i USA. Den har blussa kraftig opp denne månaden. Grunnen er avsløringa av at USAs høgsterett ligg an til å fjerna retten til sjølvbestemt abort som kvinner har hatt sidan 1973.

– Eit ufødd barn i veke null, seks, 18 eller 40 har i prinsippet den same verdien. Derfor ønsker eg at avgjerda frå 1973 blir oppheva, seier Ystebø.

Han peikar på at retten til sjølvbestemt abort er langt meir omfattande i USA enn i Noreg.

– Det er generell tilgang i heile landet til abort fram til levedyktigheit, altså rundt veke 23. Det er meir liberalt enn i Noreg, og enkelte statar har gått endå lenger.

Abortmotstandere demonstrerer

AUKANDE ABORTMOTSTAND: Kvinner i USA har generelt større rett til abort enn norske kvinner, men ei rekke delstatar innskrenkar rettane.

Foto: SAUL LOEB / AFP

Han seier seg inspirert av abortmotstanden i USA, og meiner den liberale praksisen forklarer kvifor abortmotstanden veks i USA.

– Ting har gått veldig langt. Du får ein motreaksjon.

Den avtroppande nestleiaren i KrFU er også KrF-politikar i Bergen bystyre, men sluttar til hausten med partipolitikk.

Dersom USA fjernar retten til sjølvbestemt abort, meiner han noko tilsvarande bør skje i Noreg.

– Eg ønsker og håpar det. Det hadde vore rett retning for norsk abortpolitikk.

– Skummelt

Venstres Wetrhus Thorsvik ser med heilt andre auge på den harde abortstriden i USA.

– Det er frykteleg skummelt og skuffande at ein snart 50 år gammal rett står i fare for å forsvinna.

– Kan oppblussinga i USA påverka høyringa om nemnd eller ikkje i Noreg?

– Eg trur det er ei kraftig påminning om at dette er rettar me ikkje kan ta for gitt, seier Thorsvik.

Les også: Oklahoma forbyr abort etter seks veker