Hopp til innhold

Her er prosjekta Vegvesenet vil bruka 105 milliardar på

I dag fekk me vita korleis og kvar det skal brukast pengar på å bygga vegar dei neste seks åra. Sjå fylkesoversikta.

Modell av Hordfastbrua over Bjørnafjorden.

«ENDRAR SPELET»: Ny E39 Bergen-Stavanger blir ein «game changer», seier utbyggingsdirektøren i Vegvesenet.

Illustrasjon: Statens vegvesen/Dissing+Weitling

203 milliardar kroner. Altså 203 tusen millionar. Det har Stortinget vedtatt at Statens vegvesen kan bruka dei neste seks åra.

Tysdag presenterer Vegvesenet korleis og kvar dei vil prioritera å nytta desse pengane. 105 milliardar skal gå til investeringar.

Dei peikar ut totalt 429 prosjekt.

Det kallar dei «gjennomføringsplanen for perioden 2022-2027».

Dette er Vegvesenet si praktiske oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) for åra 2022–2033.

Stortinget vedtok NTP i mars i fjor. Vegvesenet har ein viss fridom til å prioritera innanfor den ramma.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

PLANEN: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la tysdag fram vegvesenets planar for investeringar dei neste seks åra.

Foto: Knut Opeide

Dei 13 viktigaste

Vegvesenet prioriterer følgande lange strekningar (les meir her):

 • E39 Stavanger–Bergen inkl. Ringveg øst
 • E134 Kongsberg–Haugesund
 • E16 Hønefoss–Arna
 • Rv. 4 Oslo–Gjøvik
 • E39 Ørsta/Volda–Kristiansund
 • E6 Steinkjer–Nordland grense
 • Rv. 80/E6/E8 Bodø–Tromsø
 • E16/rv. 350 Eggemoen–Hønefoss–Hokksund
 • Rv. 52 Gol–Lærdal (Borlaug)
 • Rv. 3 Elverum–Ulsberg
 • E6 Dombås–Ulsberg
 • E10 Tjeldsund–Å
 • Rv. 94/E6/E45 Hammerfest – Riksgrense Finland

Sjekk fylket ditt

Her er Vegvesenet sin fylkesvise oversikt over deira tiltak i perioden 2022-2027:

Det som skal brukast pengar på dei neste seks åra, inkluderer prosjekt som:

 • er under bygging
 • startar opp i perioden 2022–2027
 • planleggast for perioden 2028–2033

Hovland viser til at dei siste tjue åra har personbiltrafikken i Noreg auka 23 prosent. Tungbiltrafikken har auka 60 prosent. Riksvegferjene har fått 65 prosent fleire køyretøy.

Trekker fram Rogfast og Hordfast

Utbyggingsdirektør i Vegvesenet, Kjell Inge Davik, karakteriserer det øvste prosjektet på prioriteringslista slik:

Ny E39 mellom Stavanger og Bergen er «vår Bergensbane».

Han samanliknar det dermed med jernbaneutbygginga på byrjinga av 1900-talet, som kosta «eit heilt års statsbudsjett» på den tida.

Kjell Inge Davik.

BEGEISTRA: – Dette prosjektet er ein «game changer», seier utbyggingsdirektøren i Vegvesenet om ferjefriprosjekta mellom Stavanger og Bergen.

Foto: Jo Vegard Aardal/Statens vegvesen

Davik viser til at utvida bu- og arbeidsregionar vil betra utviklingsmoglegheitene kraftig.

Rogfast er under bygging, medan det er sett av 1 milliard kroner til Hordfast i seksårsperioden.

For heile strekninga Stavanger-Bergen skriv Vegvesenet at ein «kan ha bygd ut strekninga innan 2040, men då med usikkerheit hefta til Bokn-Hope og Bømlafjordtunnelen.»

Samanlikninga med bygginga av Bergensbanen får SV til å sjå raudt.

– Det blir heilt feil å kalla Hordfast «vår Bergensbane». Det nye stortingsfleirtalet etter valet i haust prioriterer ny og rassikker Bergensbane og E16 mellom Arna og Voss høgast.

Det seier Marthe Hammer i SV. Ho viser til at Senterpartiet seinast i går tok til orde mot å prioritera Hordfast.

Dei viktigaste

Davik trekker fram at ny E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) er eit like viktig og positivt prosjekt som Rog- og Hordfast.

– Dette er ein utruleg verdiskapande region, der ny veg vil skapa svært god dynamikk.

Han nemner også riksveg 4 Oslo-Gjøvik, og at utbygginga på Alnabru er eit nav som blir ekstremt viktig for Austlandsregionen.

For Nord-Noreg er i dag E6 einaste transportåra på land til landsdelen. Me jobbar systematisk med å utbetra den, seier utbyggingsdirektøren.

Utset Nordhordlandstunnelen

Derimot har Vegvesenet ikkje prioritert å starta første byggetrinn av Ringveg Aust i Bergen. Dermed blir det ikkje oppstart for ny E39 nord i Bergen i denne seksårsperioden.

Planen er tunnel mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbrua. Dette er ein av 13 prioriterte nasjonale vegstrekningar. Og Vegvesenet har tidlegare lova byggjestart i 2026–2027.

No skriv dei at byggjestart kan bli utsett heilt til 2040.

«For Ringveg øst har ein for Vågsbotn-Klauvaneset og Arna-Vågsbotn ein kommunedelplan til godkjenning i Bergen kommune, og byggjestart i perioden 2028–2033 eller 2033–2040 vil vere mogleg.»

– Utsetjinga er heilt uakseptabel. Me kjem til å trappa opp aksjonane.

Det seier aksjonsleiar for Nordhordlandstunnelen, Jørund Vandvik.

Jørund Vandvik (t.v.) og Roy Heggelund

TRAPPAR OPP: – No byter me silkehanskane ut med boksehanskar, seier aksjonsleiar for Nordhordlandstunnelen, Jørund Vandvik (til venstre).

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Glede og uro

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård deltok i framlegginga av gjennomføringsplanen.

Han understrekar det som også den førre regjeringa slo fast: Eit styrande mål er å få «meir for pengane».

– Lista me får sjå i dag vil gleda mange og sikkert gi uro for andre, seier statsråden.