Her får flest bygge i strandsonen

Hordaland gir flest tillatelser til bygging i strandsonen. Kommuner gir ofte dispensasjoner i strid med regelverket, mener Fylkesmannen i Vestland.

Spermhval

FOR STRENGT: Ordfører i Øygarden kommune, Børge Haugetun, mener det er for strenge regler som regulerer strandsonen. Her er det bygget to naust i strandsonen i Øygarden kommune.

Foto: Ane Monsen

Hordaland har siden 2013 vært det fylket i landet med flest igangsettingstillatelser til bygging i strandsonen per år, viser tall fra SSB. Men hadde kommunene hatt siste ordet, hadde det gjerne blitt bygget mer.

– Det er litt for strenge regler som regulerer strandsonen. Politikerne er mer positivt innstilt enn saksbehandlerne hos Fylkesmannen som forholder seg strengt til regelverket, sier Børge Haugetun, ordfører i Øygarden kommune.

I 2008 ble det lovfestet et strengere vern av strandsonen. På landsbasis er det derfor en nedgang i tillatelser som blir gitt til bygging i strandsonen.

Haugetun mener erfaringene i Oslofjorden, som er langt mer nedbygget enn andre deler av landet, resulterer i at regelverket blir strengt praktisert også i distriktene.

– En ville ikke hatt mye igjen av kystkulturen om en skulle tenkt slik tidligere.

På grunn av etterslep i registreringen i matrikkelen er tallene for 2018 foreløpige.

Mange bygger ulovlig

Om lag 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er fortsatt tilgjengelig for opphold og ferdsel. Hordaland er på fjerdeplass av fylker med mest tilgjengelig strandsoneareal.

– En skal ha respekt for å ikke bygge ned strandsonen. Men det er mye ledig strandsone her som likevel ville fremstått uberørt med en mindre restriktiv tilnærming til regelverket, sier Haugetun.

Han mener mange innbyggere ikke forstår den strenge praksisen når de ser så mye tilgjengelig areal.

Mange gjør dermed inngrep som skulle vært søkt om tillatelse for, uten å søke.

– Det er hundrevis av ulovlige tiltak, og vi har ikke mulighet til å avdekke alt. Omfanget er så stort at mye er bare blitt værende. Det er litt av baksiden av at alt er så strengt regulert.

Haugetun

– FOR STRENGE REGLER: Det er mye ledig strandsone som likevel ville fremstå uberørt selv med en mindre restriktiv tilnærming til regelverket, sier ordfører i Øygarden kommune, Børge Haugetun.

Foto: SØLVE RYDLAND / NRK

– Sammenheng med politiske holdninger

– I Hordaland har det i mange år vært veldig stor aktivitet og press på strandsonen. Spesielt i Bergen og kommunene rundt, sier Nils Erling Yndesdal, kommunaldirektør hos Fylkesmannen i Vestland.

– En del av kommunene har også vært veldig åpne for å gi dispensasjoner i strid med regelverket.

Fylkesmannen i Vestland klager årlig på opp mot 100 saker, av totalt flere tusen saker fra Hordaland.

– En stor del av disse er saker som gjelder bygging i strandsonen. Men klageprosenten er lav og ligger på rundt 5-6 prosent, sier Yndesdal.

Skuleneset, Klokkarvik

SKULENESET: Dette leilighetskomplekset på Skuleneset er bygget helt nede i strandsonen. Byggingen av komplekset startet i 2016.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Mener kommunene bør bestemme

– Strandsonen er under press, og det skal vi ta på alvor. Men Indre Oslofjord er noe annet enn Vestlandet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Hun mener det er viktig at kommunene, som kjenner de lokale forholdene best, bestemmer.

– Jeg har stor tiltro til at kommunene gjør en grundig vurdering, og at de veier behovet for utbygging opp mot hensynet til landskap, naturmangfold, friluftsliv og kulturmiljø i hver enkelt sak.