Grønt lys for Fjord1-sal

Konkurransetilsynet har gitt grønt lys for handelen der Per Sæviks selskap Havilafjord AS kjøper Sogn og Fjordane fylkeskommune sine aksjar i Fjord1 gjennom ein trinnvis prosess, skriv Firda. I godkjenninga viser Konkurransetilsynet til meldinga om føretakssamanslutninga, der Havilafjord AS får einekontroll over Fjord1. Konkurransetilsynet stadfestar at saka er avslutta frå deira side, og at transaksjonen dermed kan gjennomførast.