FLEIRE STUDENTBUSTADER:

Regjeringa føreslår i statsbudsjettet for neste år å bygge 1.500 nye studentbustader. Samstundes vil ein auke basisstøtta til studentar med 30 millionar kroner utover venta prisvekst.