Hopp til innhold

Får pengar til vegplanlegging

Fjaler og Gaular kommunar får forskottert pengar av fylket for å planlegge vegen mellom Dale og Storehaug. Hovudutval for samferdsel vil setje av 2 millionar kroner til dette. Fylkessamferdselsdirektøren ville avvise søknaden frå kommunane, sidan den er i strid med retningslinene for forskottering. Det såg politikarane vekk frå, og gjekk inn for at pengane skulle kome. Saka går vidare til endeleg handsaming i fylkestinget.