Hopp til innhold

Det grøne skiftet på sjøen har stagnert

Ein ny rapport viser at omstillingstempoet har falle, og at Noreg er langt bak målet om å halvere utsleppa frå skipsfarten innan 2030.

North Sea Giant

ETTER SKJEMA: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide fekk fredag ein rapport frå Miljødirektoratet som seier at tre av dei viktigaste tiltaka for å nå klimamålet, handlar om sjøfarten.

Foto: North Sea Shipping AS

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Noreg har sett som mål å halvere utsleppa frå skipsfarten innan 2030. For å nå målet er det berekna at Noreg treng 1100 nye lågutslepps- og nullutsleppsskip.

Årets utgåve av «Barometer for grøn omstilling av skipsfarten» viser at Noreg er langt bak skjema og justerer ned omstillingstrykket frå «lågt» til «svært lågt».

Ifølge rapporten er utviklinga i ordreboka fallande – frå 46 skip 2021 til 18 skip i 2022.

Passasjerbåt på hydrogen

I handlingsplanen for grøn skipsfart frå 2019 seier regjeringa at ho «vil vurdere å stille krav om låg- og nullutsleppsløysingar i offentlege hurtigbåtanbod». Sidan har det gått ut ei lang rekkje anbod utan slike krav.

Foto: Illustrasjon / Brødrene Aa

Dette er langt unna 2030-målet

I reine tal viser oversikta at Noreg har 200 låg- og nullutsleppsskip skip ved utgangen av 2022.

Dette er langt unna 2030-målet, og viser at vi enno ikkje ser teikn til nokon «andre bølgje» i det grøne skiftet på sjøen, seier Magnus Eide, prosjektleiar i Grønt Skipsfartsprogram (GSP).

Den første bølgja er «ferjerevolusjonen» som starta i 2015. I dag er det batterielektriske ferjer på 49 av 131 bilferjesamband.

Å få ned utsleppa på større fartøy og på lengre distansar har vist seg å vere meir krevjande.

Per i dag har ti skip fått støtte frå staten (via Enova) for å teste grønt drivstoff (hydrogen og ammoniakk).

Då tildelinga vart offentleggjord i fjor, var kravet at avgjerd om byggjestart skulle vere gjennomført innan jonsok i år, og at produksjon skulle starte opp innan utgangen av 2024.

Så langt har investeringane late vente på seg, og fristen har vorte utsett.

Hovudforklaringa er at hydrogenbasert drivstoff er to til fire gonger så dyrt som fossilt drivstoff, og at meirkostnaden gjer at reiarar og eigarar vegrar seg for å ta det siste steget.

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter
Kilde:
Gå til NRKs Klimastatus

Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes.

Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, de neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn.

Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to:

Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre.

Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes.

Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig».

For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver.

Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU.

Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

Prosessane stoppar opp i styreromma

Eide i Grønt Skipsfartsprogram håpar den neste bølgja kjem innan dei gamle «travarane» eller «arbeidshestane» langs kysten, altså lasteskipa.

Her har vi gryteklare prosjekt som kan resultere i 39 nullutsleppsskip. Dessverre ser vi at prosessane stoppar opp i styreromma. Risikoen blir for stor utan differansekontraktar for grønt drivstoff, seier han.

Differansekontraktar inneber at staten finansierer mellomlegget (differansen) mellom fossile og grøne løysingar.

Les også: Vil krevje nullutslepp for hurtigbåtar innan to år

Hurtigbåten Nørvøy på veg frå Langevåg over til Ålesund. Hurtigbåten går sakte på eit roleg hav, og skodde dekkar delvis dei snødekka sunnmørsfjella i bakgrunnen.
Hurtigbåten Nørvøy på veg frå Langevåg over til Ålesund. Hurtigbåten går sakte på eit roleg hav, og skodde dekkar delvis dei snødekka sunnmørsfjella i bakgrunnen.

Før jul vedtok Stortinget eit oppmodingsvedtak om at regjeringa «må komme med ein plan om å innføre eit system for differansekontraktar for hydrogen i løpet av 2023».

Den som leitar etter «differansekontraktar» i revidert statsbudsjett, som vart lagt fram i mai, vil likevel ikkje finne noko.

NRK har vore i kontakt med krefter i og rundt bransjen, som uttrykkjer at slike kontraktar er avgjerande for å få liv i verdikjedene for hydrogen (sjå under).

medstraum

I 2022 vart den første heilelektriske hurtigbåten i verda, «Medstraum», sett i rutetrafikk i Rogaland.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Ikkje i nærleiken av rett tempo

Vi har stagnert i utrullinga av nullutsleppsteknologi, seier Liv-Elisif Queseth Kalland i miljøstiftinga Zero.

Ho seier meirkostnaden for hydrogenbaserte drivstoff er «ein avgjerande barriere som hindrar at gryteklare prosjekt kan gå i gang», og etterlyser subsidiar og andre tiltak.

Vi må få på plass rammevilkår som reduserer prisrisikoen, seier ho.

I mai var dei nordiske klima- og miljøministrane samla på Island for å få fortgang i arbeidet med å etablere grøne korridorar for skipsfarten.

Innan 23. juni skal Colorline svare på om det er mogleg å segle fossilfritt mellom Noreg og Danmark ved å oppgradere M/S Superspeed 1.

Les også: Ny rapport: Klimamålet er utanfor rekkevidde

Lyshorntunnelen
Lyshorntunnelen

Kirsten Å. Øystese er prosjektleiar i Norsk klimastifting.

Ho meiner situasjonen er verre enn det omstillingsbarometeret gir inntrykk av, og viser til at barometeret kategoriserer skip på gass (LNG) som grøne.

Det er misvisande. Om desse blir fjerna frå barometeret, slik dei bør gjere, ser tala endå dårlegare ut.

Ho legg til at «det handlar ikkje berre om å telje skip, men også om å sjå på kor mykje fossil energi skipsfarten bruker».

Det viser at forbruket ikkje er i nærleiken av å gå ned i det tempoet det bør for at vi skal nå klimamåla.

Aurora Class skal seile karbonfritt (ammoniakk)

Utgreiinga «samanhengande verdikjeder for hydrogen» seier at differansekontraktar kan akselerere hydrogenbruken. Aurora Class (bilete) skal seile på ammoniakk når ho er klar.

Foto: Höegh Autoliners ASA

Desse skipa bruker enormt mykje energi

Sigvald Sveinbjørnsson er dagleg leiar i Maritime Bergen, som representer maritime bedrifter i Noregs «shipping capital», som dei sjølv kallar det (altså Bergen).

Han seier det er naturleg at eigarane av store tankbåtar skundar seg langsamt, og at subsidiar og differansekontraktar slår begge vegar:

Dei kjem godt med så lenge dei varer, men skaper avhengnad og uvisse over tid.

Hugs at dette er ei lagnadstid og eit paradigmeskifte med ekstremt høg uvisse, seier Sveinbjørnsson.

Han legg til:

Det einaste som er sikkert er at desse skipa bruker enormt mykje energi og før eller sidan vil gå på noko anna enn diesel eller bunkersolje.

Det norske reiarlaget Höegh Autoliners er blant selskapa som tek spranget.

Les også: Noreg klarer ikkje halvere CO₂-utsleppa innan 2030

North Sea Giant
North Sea Giant

I alt har dei bestilt skip for meir enn 8 milliardar kroner, og vurderer ifølgje direktør Anders Enger å investere ytterlegare 4 milliardar kroner i skip som kan nytte karbonfritt drivstoff.

Enger meiner låg- og nullkarbonteknoligi i skipsfart «er i ferd med å bli tilgjengeleg» og oppmodar norske styresmakter til å vise internasjonal leiarskap.

– Vi ser stadig sterkare leiarskap frå EU, samtidig som Noreg verkar ganske introvert, seier han.

Han legg til:

For å ta steget frå elektrifisering av lokale ferjesamband til å dekarbonisere heile skipsfarten krevst mekanismar som fungerer i ein global marknadsøkonomi. Då held det ikkje med store subsidiesjekkar.