Reduserer produksjonen, men aukar lønsemda

Endra planar for Vigdøla kraftverk vil føre til noko lågare produksjon, men også betre økonomi. Søknaden er no inne til behandling.

Vigdøla

ENDRAR PLANAR: Statkraft endrar sine planer for Vigdøla kraftverk. – No blir det å vente på ny handsaming i NVE, som skal vurdere denne saka på nytt, med dei endringane vi har gjort i prosjektet, seier informasjonssjef Normann Kjærvik i Statkraft.

Foto: Statkraft

Endringane vil hovudsakleg føre til høgare restvassføring i Vigdøla, med dei positive følgjer dette har for landskap og naturmiljø.

Planendringane vil også føre til ein noko lågare produksjon i kraftverket.

– I søknaden vår er maskininstallasjonen i kraftverket redusert frå 16 til 8,5 MW. Det vil mellom anna imøtekomme kravet om større restvassføring i Vigdøla nedanfor inntaket, seier Norman Kjærvik, informasjonssjef hos Statkraft.

Betre økonomi

Statkraft har planar om å utnytte vasskreftene i elva Vigdøla, men fylkesmiljøvernavdelinga retta ein peikefinger mot miljømessige negative følgjer ved redusert vassføring nedanfor inntaket.

Vigdøla

VIGDØLA: Elva Vigdøla er ei sideelv frå aust til Jostedøla i Luster, og renn kring 12 kilometer frå utløpet i Gaupnefjorden.

Foto: Statkraft

Auka kostnader og reduserte energiprisar har også gjeve prosjektet ein merkbar svakare økonomi. Dette betrar seg med dei planlagde endringane.

– Økonomien i prosjektet blir òg betre fordi grunnrenteskatten fell bort, slik regjeringa har lagt opp til i statsbudsjettet for 2015, seier Kjærvik.

Redusert produksjon

Restvassføringa aukar, då slukeevna i kraftverket går ned frå 3,2 kubikkmeter i sekundet, til 1,7 kubikkmeter i sekundet.

– Vi held oppe nivået på minstevassføring vår og haust, slik vi opphavleg søkte om. Det vil seie 0,3 kubikkmeter i sekundet i periodane 1. mai til 30. juni og 16. august til 30. september, seier Kjærvik.

Vigdøla

MINSTEVASSFØRING: NVE sitt framlegg til minstevassføring har vore sentralt i planendringa.

Foto: Statkraft

Statkraft søkte opphavleg om å produsere kring 49 GWh i året. NVE sitt krav om auka minstevassføring vår og haust reduserte dette til kring 47 GWh i året.

Små naturinngrep

I det nye alternativet det no blir søkt om vil kraftproduksjonen ligge på om lag 35 GWh/år.

– Så produksjonen blir ein god del mindre enn opphavleg omsøkt, seier Kjærvik.

Planane har vore omstridd og naturvernarar har prøvd å stogge utbygginga. Kjærvik meiner kraftutbygginga medfører relativt små naturinngrep.

– Det blir etablert eit lite inntak i om lag 600 meters høgde i Vigdalen, vatn blir ført gjennom tunnel og trykksjakt ned til ein ny stasjonshall like ved Jostedal kraftstasjon, og avløpsvatnet blir ført i eksisterande undervasstunnel til Gaupnefjorden. Vi vil også nytte eksisterande kraftliner ut frå kraftstasjonen, seier Kjærvik.