Bergensselskap vrakes av norske sykehus

Helseforetakenes innkjøpsservice mener vikarbyrået Orange Helse har brutt avtalen på en rekke punkter, fra lønnsbetingelser til arbeids- og hviletid.

Orange Helse AS

MISTER KONTRAKT: Helse Vest har sagt opp rammeavtalen med Orange Helse AS. Bakgrunnen er at man gjennom internkontroller har avdekket en rekke tilfeller av ulovlig vikarbruk.

Foto: Orange Helse AS

Helse-Norge har sagt opp rammeavtalen med Orange Helse AS. Bakgrunnen er at man gjennom internkontroller har avdekket flere alvorlige brudd på avtalen.

I oppsigelsesbrevet som NRK har fått tilgang til står det:

«Samlet er bruddene av en slik karakter at det er uforenlig med kravene som stilles for å være en kompetent og kvalifisert leverandør av helsepersonellvikarer.»

Lang liste overtramp

Ni Orange-vikarer ble frem til årsskiftet brukt til 83 oppdrag fordelt på 93 vakter. Her fant Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) disse overtrampene:

  • Brudd ved samtlige sykepleiere for kveldstillegg.
  • Flere brudd på arbeids- og hviletid.
  • Brudd på reglene om lik lønn som faste ansatte.
  • Ikke utbetalt lønn for innmeldte timer.

«Det er avdekket flere brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid for 5 av vikarene, hvor flere av bruddene anses som svært alvorlige», står det videre i brevet.

Orange Helse AS

STOR PRIVAT AKTØR: Tjenester fra Orange Helse benyttes av sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, bofellesskap, praktisk bistand, BPA og private helseinstitusjoner over hele landet.

Foto: Orange Helse AS

Orange: – Vi er overrasket

Driftsleder Karen Kvam i Orange Helse AS bekrefter overfor NRK at oppsigelsen fra HINAS er mottatt, men stiller seg på vegne av det private selskapet undrende til beslutningen.

– Vi er overrasket over at avtalen blir oppsagt uten at vi får sjansen til å forbedre oss, sier Kvam.

Hun viser at det er avtalt et møte mellom partene 7. april der beslutningen for oppsigelsen skal gjennomgås.

– Avtalen er sagt opp, og det forholder vi oss til. Det er ingen forhold som som tilsier at vi kommer til å ta en annen beslutning eller gjøre noen ny vurdering, sier personal- og organisasjonsdirektør Hilde Brit Christiansen som leder styringsgruppen for rammeavtaler for vikartjenester i Helse Vest RHF.

Kan kreve kompensasjon

HINAS har inngått rammeavtale med Orange for tre av de fire regionale helseforetakene, altså alle utenom Helse Vest. Rammeavtalen gir en generell oppsigelsesrett innen seks måneder fra avtalestart.

HINAS konkluderer i oppsigelsesbrevet med at flere av avvikene er så alvorlige at man om nødvendig vil kreve dekning for kostnadene som er påløpt for revisjonen.

– Vi har redegjort for det som blir avdekket i denne revisjonen, også forstår jeg at Orange Helse har nyanser som stusser på dette. Vi er trygge på den vurderingen som er lagt til grunn i revisjonsrapporten, som vi igjen har lagt til grunn for den beslutningen vi har tatt, sier Christiansen.

Hun vil ikke gå mer i detalj på dette på det nåværende tidspunkt, men mener de har et solid grunnlag for beslutningen de har tatt.