Hopp til innhold

Barnehagestyrer sa hun mistenkte vold eller overgrep – varslet aldri barnevernet

BERGEN (NRK): Foreldreparet mener barnehagen sendte bekymringsmelding om barna deres for å hevne seg, og etterpå fremmet alvorlige falske anklager. Politiet undersøker saken.

Sissel Gjendem

– IKKE VOLD ELLER OVERGREP: – Jeg har gjennomgått sakspapirene og dobbeltsjekket med saksbehandleren, og det har aldri vært snakk om vold eller overgrep i denne saken. Det er ikke skrevet eller sagt noe om det fra barnehagens side, sier barnevernssjef i Fyllingsdalen og Laksevåg, Sissel Gjendem.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Dette er et grovt overgrep mot familien vår, sier faren til to barnehagegutter i Bergen.

19. februar i år sender styreren i en privat barnehage en bekymringsmelding til barnevernet om brødreparet.

Hun skriver at guttene har manglet klær, at den yngste har hatt dårlig språk, og at de begge kan være aggressive og voldelige, men samtidig innesluttede.

Foreldrene aner ingenting om bekymringsmeldingen før de en måned senere plutselig innkalles til førstegangssamtale med barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg.

I tillegg til førstegangssamtalen innbefattet barnevernets undersøkelsesplan innhenting av informasjon fra helsestasjon, lege og tidligere og nåværende barnehage. De skulle også på hjemmebesøk med samspillsobservasjon og ha enkeltsamtaler med både mor, far og hver av de to guttene.

Men etter førstegangssamtalen og et besøk hos familien, der de også snakket med barna, konkluderer barnevernet raskt og tydelig:

Det «foreligger ikke forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter loven».

Barnevernssjef: – Ingen barnevernssak

– Det ble ikke nødvendig med en omfattende undersøkelse. Vurderingen var at «her er det ikke noe å gjøre for oss», forteller barnevernssjef i Fyllingsdalen og Laksevåg, Sissel Gjendem.

Hun er tydelig på at familien på ingen måte trengte bistand fra barnevernet.

– Det kan alltids være ting det trengs å jobbes litt med, men som ikke har noe hos oss å gjøre. Jeg sier ikke at det var noe for foreldrene å jobbe med i denne saken. Men hvis det var det, så var det i så fall ting foreldrene kan ordne selv, eller få hjelp til andre steder, sier Gjendem.

Mistenker «hevnaksjon» for kritikk mot eieren

Etter førstegangssamtalen med barnevernet, der foreldrene fikk se innholdet i bekymringsmeldingen, begynte de å mistenke at den kunne ha blitt sendt som en «hevnaksjon».

Bare noen uker før bekymringsmeldingen ble sendt, hadde foreldrene nemlig, både i møter og e-poster, ytret seg kritisk om eieren av den private barnehagen.

Styreren som signerte bekymringsmeldingen, var svært fersk i rollen, og foreldrene mistenker at det i realiteten er eieren som står bak.

– Teksten bærer preg av at styreren er blitt bedt om å skrive en bekymringsmelding. Den er vag og inneholder usannheter, og helt vanlige ting er omgjort til noe «bekymringsverdig», mener faren.

Les innholdet i bekymringsmeldingen og foreldrenes kommentarer:

Klaget til Fylkesmannen

Eieren er utdannet psykolog, men mangler pedagogutdannelsen som kreves av en barnehagestyrer. Likevel har hun fungert som styrer i barnehagen i lange perioder, og også vært sterkt involvert i den daglige driften, selv når andre har hatt styrerjobben.

Flere foreldre har over flere år klaget på måten barna deres ble behandlet på under eierens ledelse og innflytelse, og misnøyen med eieren var årsaken til at brødreparets foreldre i mars i år sa opp guttenes plasser i barnehagen.

I ettertid fikk de fra andre foreldre høre historier om at barn skulle ha blitt utsatt for straffemetoder og hardhendt behandling av eieren i den private barnehagen.

– Vår eldste sønn hadde tidligere fortalt oss at han hadde blitt knepet av eieren. Men vi ville ikke tro det, og unnskyldte det med at han har en tendens til å overdrive. Men da andre fortalte lignende historier, ble vi overbevist om at hun faktisk drev fysisk mishandling, sier faren.

Da bestemte foreldrene seg for å varsle Fylkesmannen i Hordaland – både om eierens oppførsel mot barna, og om det de mente var en falsk bekymringsmelding til barnevernet sendt fra styreren på oppdrag fra eieren.

Fylkesmannen tok klagen «svært alvorlig», ifølge brevet som ble sendt til Bergen kommunes barnehageseksjon, der kommunen ble bedt om straks å undersøke saken.

Barnevernet avslutter saken

INGEN SAK FOR BARNEVERNET: Foreldrene fikk raskt svart på hvitt at barnevernet ikke så noen grunn til å gripe inn.

Foto: Privat

– Jeg mistenkte vold og/eller overgrep

18. april, allerede ni dager etter at de fikk brevet fra Fylkesmannen, drar to personer fra Bergen kommunes barnehageseksjon på tilsyn i barnehagen.

Da tar saken brått en ny vending.

I barnehagen møter de styreren og eieren, og under tilsynsmøtet gjør styreren plutselig bekymringsmeldingen om brødreparet langt mer alvorlig:

Hun forteller kommunens representanter at hun mistenker at de to guttene er utsatt for «vold og/eller overgrep» hjemme, ifølge tilsynsrapporten.

Styreren forklarer at det var disse alvorlige bekymringene som gjorde at hun ikke hadde varslet foreldrene før hun kontaktet barnevernet. I saker med mistanke om vold eller overgrep snakker barnevernet nemlig som regel med barna først, uten at foreldrene vet om det.

Men det var altså aldri tema i denne barnevernssaken.

– Vold og overgrep har aldri vært tema

Tre uker etter at kommunens barnehageseksjon fra styreren mottar opplysningene om vold eller overgrep i tilsynsmøtet, avslutter barnevernet saken.

I vedtaket slår de altså fast at det ikke er nødvendig med tiltak overfor familien.

Men anklagene om vold eller overgrep hører barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg ingenting om, før NRK nå i juli forteller dem om innholdet i tilsynsrapporten.

– Jeg har gjennomgått sakspapirene og dobbeltsjekket med saksbehandleren, og det har aldri vært snakk om vold eller overgrep i denne saken. Det er ikke skrevet eller sagt noe om det fra barnehagens side, det har ikke kommet informasjon om det underveis, og under hjemmebesøket hos familien var det ingenting som tydet på grenseoverskridende atferd, sier barnevernssjef Sissel Gjendem, og fastslår:

– Vold og overgrep har aldri vært tema.

Sissel Gjendem

– FORELDRENE BURDE VÆRT INFORMERT: – Jeg kan ikke se at det er noe i denne bekymringsmeldingen som skulle tilsi at foreldrene ikke kunne fått en melding om det på forhånd, sier barnevernssjef i Fyllingsdalen og Laksevåg Sissel Gjendem.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Styreren vil ikke kommentere saken

– Hvilke tanker gjør du deg om at en barnehagestyrer lar være å melde fra til barnevernet hvis hun mistenker vold eller overgrep?

– Det er veldig viktig å melde mistanker om vold og overgrep til barneverntjenesten, sier Gjendem.

NRK har over flere dager vært i kontakt med styreren og spurt henne blant annet om hvorfor bekymringsmeldingen ble sendt, og hvorfor mistanken om vold og/eller overgrep ble tatt opp i tilsynsmøtet.

Men styreren vil ikke kommentere saken. I en tekstmelding ber hun NRK om ikke å kontakte henne igjen.

Eieren, som altså beskyldes for å ha iscenesatt bekymringsmeldingen etter å ha blitt kritisert av foreldrene, har ikke besvart våre henvendelser i denne saken.

Hun har tidligere uttalt til NRK at det ikke er riktig at barna i barnehagen er blitt utsatt for sanksjoner og hardhendt behandling.

– Et grovt overgrep mot familien vår

Da tilsynsrapporten fra kommunens barnehageseksjon var klar 28. mai, slo den ned som et nytt sjokk for foreldrene.

I likhet med barnevernet visste heller ikke de noe om styrerens uttalelser i tilsynsmøtet. Før de svart på hvitt i rapporten kunne lese at de ble mistenkt for å utøve vold mot og/eller å misbruke sine egne barn.

Foreldrene sier de opplevde det som fullstendig hensynsløst av styreren.

– Hun diktet opp at vi hadde begått seksuelle overgrep mot barna våre. Jeg hadde aldri kunnet forestille meg at en barnehageansatt kunne gjøre noe sånt – komme med slike anklager, uten tanke på hva det kan gjøre med folk, sier faren.

Anklagene gikk sterkt inn på foreldrene. Da de dessuten opplevde tilsynsrapporten som uriktig og mangelfull, og saken ikke så ut til å få konsekvenser verken for barnehageeieren eller -styreren, bestemte de seg etter hvert for å gå til politiet.

Med bakgrunn i opplysningene de har fått fra andre foreldre i barnehagen, anmelder de eieren for vold og psykisk terror mot barn og dessuten styreren for falsk forklaring.

Tilsynsrapport

VOLD ELLER OVERGREP: I tilsynsrapporten kritiseres styreren for ikke å ha kalt foreldrene inn til samtale. Hun forklarer at hun ikke varslet dem fordi hun mistenkte vold eller overgrep.

Foto: Skjermdump

Kommunen: – Foreldrene skulle vært informert

Til politiet skriver foreldrene at de tror eieren står bak bekymringsmeldingen, og at styreren trakk frem vold eller overgrep for å forsvare at hun sendte bekymringsmeldingen uten å kontakte dem først.

– Hun hadde ikke noen reell grunn til å gå bak ryggene våre og til barnevernet med dette, så da diktet hun opp en forklaring på hvorfor hun hadde gjort det, mener faren.

I mindre alvorlige saker, som denne bekymringsmeldingen var, skal foreldrene etter loven få beskjed.

– Jeg kan ikke se at det er noe i denne bekymringsmeldingen som skulle tilsi at foreldrene ikke kunne fått en melding om det på forhånd, sier barnevernssjef Sissel Gjendem.

– Hvis man har en bekymring av mer generell karakter, der det ikke mistenkes vold eller overgrep, skal foreldrene informeres før bekymringsmeldingen sendes til barnevernet, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg, som har ansvaret for Bergen kommunes barnehageseksjon og tilsynet de gjennomførte.

Trine Samuelsberg

– VIKTIG FOR BARNA: – Enhver barnehagestyrer og -ansatt plikter å melde fra hvis de mistenker at barn blir utsatt for vold eller overgrep. Det er viktig for barna at den plikten tas på alvor, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Vil undersøke på nytt

I tilsynsrapporten sier styreren at «det var hennes initiativ å melde bekymring til barnevernet». Fordi også andre i personalet oppga bekymring for brødreparet, mener kommunens barnehageseksjon bekymringen var «godt dokumentert».

Men med opplysningene NRK nå presenterer for kommunaldirektøren, om at vold eller overgrep aldri var tema hos barnevernet, sier hun at de trolig vil undersøke saken på nytt.

I tilsynsrapporten konkluderte kommunen dessuten med at brødreparets foreldre begynte å kritisere barnehagen først etter at de ble kjent med bekymringsmeldingen. Det stemmer ikke, ifølge dokumentasjon både politiet og NRK har mottatt.

– Hvis vi får opplysninger om at tilsynsrapporten er bygget på feilaktig grunnlag, må vi se på det på nytt og vurdere å gjennomføre et nytt tilsyn, sier Samuelsberg.

Hun understreker at bekymringer som meldes til barnevernet, må være reelle, og hun påpeker viktigheten av at alvorlige opplysninger inkluderes.

– Enhver barnehagestyrer og -ansatt plikter å melde fra hvis de mistenker at barn blir utsatt for vold eller overgrep. Det er viktig for barna at den plikten tas på alvor, sier kommunaldirektøren.

Politiet har satt i gang undersøkelser

Kommunen påla i sin tilsynsrapport eieren om å holde seg unna den daglige driften av den private barnehagen og krevde dessuten umiddelbar stans i sanksjoneringen av barna.

Barnehagen skal legges ned i løpet av sommeren, og det kommer derfor neppe flere reaksjoner fra kommunen. Men politiet undersøker nå om det er grunnlag for straffeforfølging av eieren og styreren.

Etter anmeldelsen har Bergen sør politistasjon startet innledende undersøkelser, forteller politistasjonssjef Bård-Tore Norheim.

– Vi har behov for å gjøre noen forundersøkelser, og har blant annet kontaktet andre offentlige institusjoner for å få dokumentasjon i saken. Grunnet ferieavvikling der vil det nok gå noe tid før juristen på saken får avgjort om vi skal igangsette etterforskning, sier Norheim.

  • Les mer: