Avgift på landbasert vindkraft

Det blir føreslått ei avgift på landbasert vindkraft med eitt øre per kWh produsert elektrisk kraft.

På grunn av behov for EØS-rettslege avklaringar blir det føreslått at avgifta trer i kraft frå den tid departementet bestemmer. Det er lagt opp til at avgifta skjer i 2023. Inntekta går til til staten, men blir fordelt til vertskommunar.