Hopp til innhold

Akasia-barnehager betalte dobbel husleie – mottaker var Akasia Eiendom

FANA/YTREBYGDA (NRK): Tre Akasia-barnehager i utkanten av Bergen har i årevis betalt dobbelt så høy husleie som private barnehager i Oslo sentrum. Pengene har gått til Akasias eiendomsselskap, som så har overført millioner til morselskapet Akasia AS.

Akasia Fana barnehage

HØY HUSLEIE, LAV BEMANNING: Akasia Fana barnehage er blant Akasia-barnehagene Bergen kommune mener har betalt for høy husleie til eget konsern, og samtidig hatt for lav bemanning.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Bergen kommune har gjennomført et omfattende økonomisk tilsyn med Akasias 18 barnehager i Bergen. Konklusjonen deres er at kjeden står bak «flere brudd på barnehageloven, som i sum utgjør svært store beløp».

Det er barnehagelovens paragraf om krav til bruk av offentlige tilskudd tilsynsmyndigheten mener er brutt på flere punkter. I den står det at offentlige tilskudd og foreldrebetaling «skal komme barna i barnehagen til gode».

De 18 barnehagene har samlet mottatt 919 millioner kroner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tilsynsperioden 2014-2017.

I tilsynsrapporten fastslår kommunen at «en stor andel av offentlige tilskudd og foreldrebetaling ikke er kommet barna til gode slik som det er tiltenkt gjennom tilskuddet».

– Loven er veldig tydelig på at midlene skal komme barna til gode, og sikre barna god kvalitet i barnehagene, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Trine Samuelsberg

KREVER MILLIONER: Kommunaldirektør Trine Samuelsberg i Bergen kommune mener Akasia-barnehagene i Sædalen, Fana, Paradis, Skranesvingen, Råtun, Litlafjell, Ramstad og Bjerknesparken har hatt for lav bemanning.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Lav bemanning – høye overskudd

Bergen kommunes barnehager bruker i snitt 76 prosent av offentlige tilskudd og foreldrebetaling på lønnskostnader. Flere Akasia-barnehager har ligget på under 60 prosent, og enkelte «har også høye overskudd i perioden», ifølge rapporten.

At barnehagene har vært underbemannet er «helt klart det alvorligste», skriver kommunen, som krever tilbakebetalt 28 millioner tilskuddskroner.

Akasia har frist til utgangen av august med å svare for seg, før den endelige rapporten ferdigstilles og det endelige kravet fra Bergen kommune fremmes.

Konsernledelsen omtaler på sin side rapporten som overraskende. De mener barnehagene har hatt rett bemanning, og sier de må bruke tid på å gjennomgå de kommunale økonomiekspertenes funn.

For mye til administrasjon og regnskap

Kravet på 28 millioner kroner knytter seg til at åtte av Akasia-barnehagene ifølge kommunen samlet har hatt 60 årsverk for lite totalt i årene 2014-2017.

I tilsynsrapporten åpner kommunen også for at flere Akasia-barnehager kan ha hatt et lovstridig lavt antall ansatte per barn, og at tilbakebetalingskravet slik sett kunne vært enda høyere.

Men hva har tilskuddsmillionene fra kommunen blitt brukt på, om de ikke har gått til lovfestet bemanning?

Kommunens økonomiavdeling har funnet flere ting i Akasia-konsernets regnskaper de reagerer på.

Akasia AS eies av de 25 soknene i Bergen kirkelige fellesråd, med fire prosents andel hver. Under Akasia AS ligger Akasia Barnehager AS.

Men Akasia AS eier også selskapene Akasia Regnskaper AS, Akasia Eiendom AS og Akasia Eiendomsforvaltning AS.

Barnehageloven fastslår at barnehagens midler ikke kan brukes til annet enn barnehagedrift.

Dessuten kan ikke tjenester som regnskap, vedlikehold og renhold koste mer om barnehagen kjøper dem fra et selskap i samme konsern, enn om man kjøper tjenestene fra andre.

Bergen kommune konkluderer med at Akasia-barnehagene har betalt ut for mye penger til administrasjonskostnader til andre selskaper i Akasia-konsernet og at de har «vesentlig høyere» regnskapskostnader enn normalt.

Akasia Råtun barnehage

DYRT: Akasia Råtun barnehage er blant de tre barnehagene som er eid av Akasia Eiendom, og som kommunen mener har betalt altfor høy leiepris.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Høy husleie – totalt 39,1 millioner

Dessuten har tre av barnehagene betalt husleie langt over både markedspris og det som sto i kontraktene. Mottakeren av disse pengene var Akasia Eiendom AS – som i 2014-2017 har overført 22 millioner kroner i konsernbidrag til morselskapet Akasia AS.

NRKs utregninger viser at Bergen kommune totalt sett mener Akasia-barnehagene har brukt 39,1 millioner tilskuddskroner på ting de etter barnehageloven ikke skulle brukt dem på.

Kommunaldirektør Samuelsberg svarer slik på hvorfor de «kun» krever tilbakebetalt 28 millioner, og ikke 39,1:

– Vi ser at lovverket er noe utydelig på dette. Det er rom for skjønn, og at den enkelte barnehageeier kan gjøre vurderinger innenfor sin drift. Vi har kommet frem til dette beløpet etter å ha vurdert tidligere avgjørelser hos fylkesmannen og tidligere tilsynssaker vi har hatt.

Dobbelt så høy leiepris som i Oslo

Kommunen mener altså de egentlig skulle hatt mer penger tilbake. Dette knytter seg til omtrent 26 millioner i administrasjonskostnader – og 13,1 millioner i husleie.

Akasia Eiendom AS eier byggene barnehagene Akasia Fana, Akasia Råtun og Akasia Skranesvingen drives i.

Fra disse tre barnehagene, som alle er blant de åtte med for lav bemanning, har Akasia Eiendom AS krevd mellom 3 og 4 millioner kroner i husleie årlig.

Dette er for det første rundt en million kroner mer enn hva som står i leieavtalen. Men det kommunen reagerer mest på, er at det gir en kvadratmeterpris på nærmere 4000 kroner.

– Vi mener det ligger høyt i forhold til markedspris, sier Samuelsberg.

I rapporten forklarer kommunens økonomieksperter hvorfor: En gjennomgang gjort av private barnehager i Oslo i 2014 viste nemlig en kvadratmeterpris på 1939 kroner – i sentrumsbydelene.

De tre barnehagene eid av Akasia Eiendom AS ligger i bydelene Fana og Ytrebygda, mellom 11 og 15 kilometer fra Bergen sentrum – og koster altså dobbelt så mye å leie.

«Det er forventet at leiemarkedet i sentrumsnære bydeler er betydelig høyere i Oslo enn i Bergen, og dermed er nivået man sammenligner med i alle fall ikke for lavt for de aktuelle barnehagene i Bergen», heter det i tilsynsrapporten.

Akasia Skranesvingen barnehagen

DYRT: Akasia Skranesvingen barnehage er blant de tre barnehagene som er eid av Akasia Eiendom, og som kommunen mener har betalt altfor høy leiepris.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Langt over takstpris

Dermed mener kommunen at penger fra kommunen og foreldre som skulle gått til barnas tilbud i barnehagen, i stedet har gått til Akasias eiendomsselskap, og videre til morselskapet.

De har bestemt seg for å regne med en kvadratmeterpris på 2000 kroner, og slik kommet frem til at det dreier seg om 13,1 millioner kroner.

«Det kan indirekte bety at for høy husleie til konsernselskaper har bidratt til at midlene ikke har kommet barna til gode», skriver kommunen.

Tilsynsrapporten konstaterer også at husleiepris i taksering av barnehagebygg normalt beregnes til 5-15 prosent av omsetningen. De tre Akasia-barnehagene lå mellom 19 og 34 prosent i 2014-2017.

– Vi stiller spørsmål ved dette i rapporten, og avventer Akasias tilbakemelding, sier Samuelsberg.

Kjøpte barnehager: «mulig å generere mer i overføring»

De 18 Akasia-barnehagene har bokført et samlet overskudd på 14,4 millioner kroner i de fire undersøkte årene. Kommunen mener det reelle beløpet er langt høyere, når man regner inn pengene som har gått til administrasjonskostnader og husleie til andre selskaper i Akasia-konsernet.

Akasia har de siste årene kjøpt opp flere barnehager, blant annet fra Bergenshagene AS.

I 2013-årsmeldingen skrev Akasia at «Kjøp av Bergenshagene gir en økonomisk styrking som gjør det mulig å generere mer i overføring til BKF fra 2014».

BKF er forkortelsen for Bergen kirkelige fellesråd, som altså eier morselskapet Akasia AS.

Styreleder i Akasia AS, Jan Dagfinn Midtun, sier på spørsmål fra NRK at barnehagene «definitivt ikke» brukes som noen melkeku for Akasia-konsernet.

I hvor stor grad er formålet med Akasia sine barnehager å tjene inn penger til konsernet?

– I veldig liten grad. Vi har vel sagt at man ikke kan regne med at man skal tjene penger på barnehagene – det skal føres tilbake til drift, bemanning og barna. Fra Akasia sitt styre er det ingen planer om å verken ta utbytte eller ha fremtidig utbytte, sier Midtun.

Akasia Fana barnehage

DYRT: Akasia Fana barnehage er blant de tre barnehagene som er eid av Akasia Eiendom, og som kommunen mener har betalt altfor høy leiepris.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

– Mener vi har hatt rett bemanning

Midtun forteller at konsernet fikk tilsynsrapporten tirsdag ettermiddag. Akasia har bestemt seg for, og kommunisert ut i organisasjonen, at det kun er han som skal uttale seg.

– Innholdet var ganske overraskende for oss, for vi mener vi har hatt rett bemanning i barnehagene hele tiden, og at vi har rapportert på det, sier Midtun.

– Vi mener det må være noen misforståelser her. Samtidig skal vi etterkomme det som måtte finnes av krav fra kommunen som følge av feil og mangler, sier han.

Styrelederen sier Akasia nå skal bruke tid på å gjennomgå rapporten i detalj, «få fakta på bordet», og diskutere saken med kommunen.

– Vet ikke om det er rett

Midtun sier han derfor ikke kan kommentere de lave beløpene som har blitt brukt på bemanning.

– Kan du forklare de høye leieprisene i de tre barnehagene Akasia Eiendom AS eier?

– Jeg har ingen kommentar til det nå, for vi vet ikke om det er et rett bilde. Det må vi komme tilbake til, sier Midtun.

Han sier likevel at han ikke kan forstå at dette er riktig, samtidig som han uttrykker respekt for det økonomiske tilsynet.

– Kommunen peker på at dette er penger som skulle blitt brukt på bedre tilbud til barnehagebarna. Hva er din kommentar til det?

– Ingen kommentar, for jeg vet ikke om det er rett. Vi må først gå gjennom dette, sier Akasia-styrelederen.