Hopp til innhold

Enige om hvordan «dødsveien» skal bli tryggere

Åtte nye tunneler på hovedveien E16 fra Oslo til Bergen og helt ny jernbane til Voss får overveldende støtte. – Uvanlig stor enighet, sier Statens vegvesen.

Dødsulykke E16

DØDSVEI: E16 mellom Voss og Bergen har i snitt rundt to trafikkdrepte i året. Nå har arbeidet med en helt ny vei kommet et steg videre. Bildet viser ulykken i oktober 2009 da tre personer ble drept i en ulykke.

Foto: Arnstein Karlsen

Alt tyder på at ferden på ras- og ulykkesutsatte E16 skal byttes ut med mange og lange tunneler mellom Bergen og Voss.

Nesten alle viktige kommuner, instanser og næringsliv sier ja til prislappen på 33 milliarder for utbyggingen av en ny E16, en av landets mest utsatte veistrekninger.

Det var uvanlig samstemmig tilslutning for en slik utredning å være.

Prosjektleder Kjell Kvåle i Statens vegvesen.

Alternativet «alle» samler seg rundt betyr åtte nye felles tunneler for jernbane og vei, innkorting på reisetiden mellom Voss og Bergen på 46 minutter med bil og en togtur som blir 24 minutter kortere.

– Det er veldig gledelig at det er så bred oppslutning om dette alternativet. Nå er det ikke lenger noen tvil om at dette er det beste alternativet, sier Vaksdal-ordfører Eirik Haga.

Lite dagslys mellom Bergen og Voss

E16 stengd etter ras

STENGT I 12 DAGER: I 2013 opplevde en den lengste stengningen siden E16 åpnet. Veien var stengt i tolv dager på grunn av et ras over Stanghelletunnelen i Vaksdal.

Eirik Haga og Hans-Erik Ringkjøb

ENIGE: Vaksdal-ordfører Eirik Haga (til venstre) og Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb er begge sterke tilhengere av alternativet med åtte nye tunneler.

Foto: Sølve Rydland / NRK

I høst ble det gjennomført en stor høringsrunde om hvordan fremtidens E16 skal se ut. NRK har gått gjennom alle høringene etter at fristen gikk ut i desember.

BAKGRUNN: Dødsvegen E16 har kostet milliarder

Kommuner, næringsliv, fylkeskommune, pendlere og miljøvennen har alle sagt sitt. Totalt 17 instanser har kommet med uttalelser – og responsen er tydelig. Det såkalte K5-alternativet med parallelle tunneler til ny vei og ny jernbane får bred oppslutning:

  • 14 støtter K5-alternativet.
  • To innspill fra Hardanger gir støtte til K5-alternativet, men mener et alternativ
  • Ett utspill fra Naturvernforbundet sier nei til K5, og vil heller ha et alternativ der det kun satses på jernbane.

Statens vegvesen og Jernbaneverket har selv anbefalt å gå for K5-alternativet. De får dermed bred støtte for det nest dyreste alternativet, som har hovedfokus på å bygge ny jernbane og bilvei samtidig.

– Det var uvanlig samstemmig tilslutning for en slik utredning å være, sier prosjektleder Kjell Kvåle i Statens vegvesen.

Vi er sterkt kritisk til KVU-rapporten ignorerer fylkesveg 7 som beredskapsvei og omkjøringsvei for E16

Hardangerrådet
E16 og Bergensbanen side om side

SIDE OM SIDE: Mellom Evanger og Bolstadøyri passerer Bergensbanen og E16 side om side, men det er liten plass til å utvide vei eller bane. Her kan tog og biler kjøre gjennom en lang tunnel

Foto: Jernbaneverket

Foreslo verdens lengste tunnel

Det er over ett år siden Statens vegvesen la frem fem forslag til å bygge ut E16 og Bergensbanen. Det var enorme prisforskjeller på konseptene, som varierte i pris fra 2,8 milliarder kroner til 55 milliarder kroner.

Her fantes både forslag til verdens største veitunnel til 55 milliarder og planer om kun å flikke på dagens veier (se faktaboks).

Det populære K5-alternativet sparer inn mye reisetid både for togpassasjerer og bilister – og kutter tallet på tunneler på E16 mellom Bergen og Voss fra 39 til ni.

Her er K5-alternativet kort oppsummert:

  • Stor innkorting av både vei og jernbane, i hovedsak langs dagens trasé.
  • Kutter reisetiden med bil Bergen-Voss fra 72 til 46 minutter (forutsatt fart på 90 km/t).
  • Mer enn halverer reisetiden med tog Bergen-Voss fra 63 til 24 minutter.
  • Prioriterer åtte lange nye tunneler for både bil og tog.
  • Ny firefelts møtefri bilvei mellom Arna og Trengereid, og tofelts vei videre til Voss. I dagen vil veien ha midtrekkverk, i tunnelen vil det være midtfelt.
  • Nytt dobbeltspor for Bergensbanen på hele strekningen mellom Bergen og Voss, med seks stasjoner: Voss-Bolstad-Dale-Stanghelle-Vaksdal-Arna.
  • Tunnelene til tog og bil skal fungere som rømningsveier for hverandre.
Kart over ny E16 K5-alternativet

FREMTIDEN? Slik ser K5-alternativet ut. Blå rute er togtrasé, rød rute er veitrasé.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen og Jernbaneverket mener helt klart selv dette er det beste alternativet.

– Vi kan jobbe videre med felles organisering og finansiering. Alternativet sparer store investeringsvolum, særlig ved at vi slipper å bygge separate rømningsveier, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger da de la frem den såkalte konseptvalgutredning (KVU) i fjor vår.

– Viktig strekning lokalt, men også nasjonalt

Kommuner, næringsliv og pendlere gir alle uforbeholden støtte til 33-milliardersløsningen. NHO, Bergen kommune og NVE er bare noen av dem som stiller seg positive til K5-alternativet (se faktaboks).

Det gjør også alle kommunene langs E16.

Midt i E16-traseen sitter Vaksdal-ordfører Erik Haga (Ap). Han håper at han i fremtiden kjører til Bergen gjennom to nye tunneler på 13 minutter og til Voss på 33 minutter gjennom seks helt nye tunneler.

– For Vaksdal sikrer det god vei til alle våre sentrale tettsteder og ny, god jernbane som stopper på stasjonene i vår kommune. Det har vært viktig for oss.

Slik er det å kjøra E16 frå Trengereid til Voss. Sjå video av heile strekninga.

SE VIDEO: Slik er det å kjøre hele E16 fra Trengereid til Voss. NRK tok turen i 2011.

Vaksdal-ordføreren har måtte bli vant til en hverdag med stengte veier, alvorlige ulykker og ras. De korte strekkene mellom de mange tunnelene i Vaksdal har vært spesielt ulykkesutsatt.

Det er ikke mer enn en uke siden et steinras stengte Bergensbanen i mange dager.

– Det verste har vært ulykkene, men så har det også vært mange ras. Det er ganske betegnende at Bergensbanen var stengt siste dagen i 2014 og første dag i 2015. Sånn kan vi ikke ha det. Det er en viktig strekning for oss lokalt, men også nasjonalt.

Den lengste stengeperioden opplevde reisende på E16 våren 2013. Da var veien stengt i hele tolv døgn da et ras ødela en tunnelmunning.

– Det er hovedveien mellom Norges to største byer. I fjor var den stengt i tolv døgn. Det går ikke an. Det blir uforutsigbart for de reisende, men også for reiselivet.

Like etter raset ble vi med drosjesjåfør Ingvild Karin Vikøren på E16. Se reportasjen her:

På E16 mellom Bergen og Voss har det gått over 200 ras de siste ti årene, viser ferske tall fra Statens vegvesen. Drosjesjåfør Ingvild Karin Vikøren er redd når hun kjører på det som er hovedveien mellom Norges to største byer.

SE VIDEO: Se reportasjen fra da vi ble med drosjesjåfør Ingvild Karin Vikøren på hovedveien mellom Oslo og Bergen etter det store raset våren 2013.

Sier nei til vei

Men ikke alle er enige i at det er riktig å. Den mest kritiske røsten står Naturvernforbundet for.

«Vi går sterkt imot enhver bygging av firefelts vei. En viktig forutsetning for løsningen som velges må være at den ikke gir vekst i veitrafikk, men fører til betydelig reduksjon av CO2-utslipp», skriver de i sin uttalelse.

De vil i stedet ha alternativ K3, som satser alt på jernbanen. Sivert Straume i Naturvernforbundet i Hordaland utdyper:

– Det alternativet Statens vegvesen og Jernbaneverket vil ha, øker klimagassutslippene totalt sett i en tid der vi trenger å redusere dem. Et bedre alternativ er å bygge jernbane med dobbeltspor og la være å bygge vei,

Han mener all satsing på biltrafikken blir feil.

– Det kan hende det blir mindre god forhold for dem som kjører bil, men det er nettopp det som gjør at biltrafikken ikke går opp. Om en bedrer forholdene for biltrafikk, går den opp. Det er bra for mange ting, men ikke for klimaet.

– Når en skal bygge både vei og bane, så øker klimagassutslippene selv om man også utvider kollektivkapasiteten, sier Straume.

Hva med Hardanger?

Andre skeptikere møter Statens vegvesen og Jernbaneverket i Hardanger. Kvam herad og Hardangerrådet er ikke negative til E16, men vil holde dørene åpen for nye stamveier gjennom Hardanger.

Kvam herad peker på at det pågår et større arbeid med å velge hva som skal være fremtidens hovedvei. En ny vei gjennom Kvam og Hardanger har vært ett alternativ.

LES MER: Hvor mange fjelloverganger skal vi satse på?

Kø på riksveg 7

PEKER PÅ RV 7: Slik kan det se ut på riksveg 7 i Øystese når E16 stenger. Flere innspill fra Hardanger mener at utbedring av denne veien som reserveiei må inn i prosjektet.

Foto: Tipsbilde

– Dette setter arbeidet med Voss-Arna inn i en større sammenheng inn i en ny og større sammenheng, skriver Kvam herad i sin uttalelse.

Hardangerrådet ønsker seg en kraftig opprusting av fylkesveg 7 gjennom Hardanger, blant annet med en ny «Hardangertunnelen» og oppgradering av andre tunneler.

– Hardangerrådet støtter ny E16 Voss-Bergen med alternativet K5. Vi ber om at en i kalkylane skal ha med kostnader til utbedring av fylkesveg 7 som beredskapsvei, skriver daglig leder Leiv Vambheim i Hardangerrådet til NRK.

De setter også søkelys på E16 omkjøringsvei. Når E16 stenges i dag blir fylkesvei 7 gjennom Hardanger hovedveien til Bergen. Denne veien må inn i prosjektet, mener både Kvam og Hardangerrådet.

– Vi er sterkt kritisk til KVU-rapporten ignorerer fylkesveg 7 som beredskapsvei og omkjøringsvei for E16. Fylkesvei 7 er ikke dimensjonert for den doblede trafikkmengden som kommer når E16 er stengt, skriver Hardangerrådet.

Trafikken går sakte på omkjøringsveien på sørsiden av Vangsvatnet, etter at E16 er stengt.

Avgjøres i 2015?

Nå begynner jobben med å få regjeringen til å vedta byggingen av E16 – og få penger til prosjektet. Statens vegvesen skal nå sende sin endelige KVU-rapport til Samferdselsdepartementet i løpet av våren.

– Nå har vi et tydelig signal inn til neste Nasjonal transportplan. En prislapp på 33 milliarder er ikke noe ikke vanligvis kan finansiere uten videre. Den politiske behandlingen videre blir viktig, sier prosjektleder Kvåle.

I Vaksdal håper de på en statlig satsing på den viktige E16 i Hordaland.

– Jeg er glad for at det er samstemt. Men det blir en jobb å gjøre fremover. Jeg forventer nå at regjeringen vedtar det rette trasévalget, at de kommer med en fremtidsrettet løsning, setter av midler til planlegging og får inn midlene på den neste Nasjonal Transportplan, sier ordfører Eirik Haga.

Statens vegvesen håper i beste fall på oppstart av arbeidet i 2018. 2015 blir uansett et viktig år for Bergensbanen og E16, tror prosjektlederen.

– Vi har et håp om å få en beslutning hvilket alternativ vi skal velge nå i 2015. Men når pengene kommer er umulig for oss å svare på. Vårt mål er å være startklar i NTP-perioden som starter i 2018, sier Kvåle.

Iført gule vester, banner og norske flagg «feiret» bygdefolket at E16 i Hordaland åpnet igjen mandag kveld. – Vi er fortsatt redde når vi kjører her, sier de.

SE VIDEO: Våren 2013 var E16 stengt i hele tolv døgn. Bygdefolket holdt en ironisk feiring da veien til slutt åpnet.