Opphever arresten av Nerdum-gården

Larvik tingrett har opphevet arresten av kunstneren Odd Nerdrums gård i Stavern. – I dag er det stor glede i familien Nerdrum, sier advokaten til kunsteren.

Odd Nerdrums gård i Stavern

Røvik Gård i Stavern, som tilhører Odd Nerdrum og hans kone, Turid Spildo, er ikke lenger tatt i arrest.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Odd Nerdrum på vei til retten

Odd Nerdrum på vei til Larvik tingrett.

Foto: Per Foss / NRK

Tidligere avga retten en kjennelse om at inntil 13 millioner av Nerdrums formue, herunder Røvik Gård i Stavern, skulle bli tatt i arrest. I dag ble denne arresten opphevet.

I slutningen av Larvik tingrett heter det også at the Nerdrum Institute må betale 90.000 kroner i saksomkostninger til Nerdum.

– Glede i Nerdrum-familien

Bakgrunnen for at gården ble tatt i arrest er at kunstneren Nerdrum sa opp en kontrakt med Nerdrum Institute om salg og formidling av hans bilder. Selskapet mente at dette var et kontraktsbrudd. Kontrakten var på ti år fram til 2019, men ble sagt opp i fjor. Nerdrum Institute fremmet derfor et erstatningskrav.

Larvik tingrett avsa kjennelse 23. februar i år. Av retten fikk Nerdrum Institute medhold i sin frykt for at Nerdrum kunne komme til å unndra seg å betale erstatning dersom han ble dømt til det. Partene hadde rett til muntlig behandling av saken, og 19. april i år møtte Nerdrum personlig opp i retten.

Hans advokat, Stein Erik Hove, uttalte da at Nerdum er en mann som er usedvanlig opptatt av å gjøre opp for seg.

– I dag er det stor glede i familien Nerdrum. De er lettet og fornøyde med dette, sier Hove til NRK i dag.

Hove mener at kjennelsen fra tingretten betyr at negative påstander om Nerdrums adferd når det gjelder å gjøre opp for seg, nå er tilbake vist.

– Han opplever dette som en full frifinnelse fra de påstandene om at han ikke gjør opp for seg, sier Hove.

«Liker ikke telefoner og lange e-poster»

I kjennelsen fra tingretten heter det at retten ikke mener at erstatningssummen som Nerdrum Institute krever sikret, 13 millioner kroner, er sanssynliggjort. I kjennelsen står det at arrest er «et ekstraordinært sikringsmiddel hvoretter skyldneren hindres i å disponere over de aktuelle formuesgodene».

Retten mener at Nerdum, gjennom sin kone - fordi kunstneren «i motsetning til partene i Nerdrum Institute verken er glad i telefoner eller lange e-poster,», har forsøkt å komme i dialog med partene.

Nerdrum er folkeregistrert med adresse Røvik Gård i Stavern, men har postadresse i Frankrike hvor han for det meste har oppholdt seg siden juli 2011. Nerdrum Institute har fryktet at gården skulle bli solgt og at Nerdrum skulle ta med seg pengene til Frankrike.

I retten ble det sagt at Nerdrum kommer til å beholde både gården i Stavern og huset i Frankrike, og at familien vil oppholde seg begge steder.

Opphever kjennelsen om arrest

«Etter en helhetsvurdering - på bakgrunn av fremlagte saksdokumenter samt opplysninger fremkommet under rettsmøtet - har retten kommet til at det ikke er sannsynliggjort at Nerdrums adferd gir grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort eller må skje utenfor riket,» står det i kjennelsen fra retten.

I slutningen fra retten heter det derfor at «sikringsgrunn er ikke sannsynliggjort, og arrest kan ikke besluttes. Kjennelsen av 23. februar 2012 må oppheves».

Nerdrum har etter dette vunnet saken og har krav på full erstatning for sine sakskostnader etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd.