Lysere tider for storørreten i Bandak

Storørreten i Bandak og Tokkeåi er en av de siste stammene som er igjen i Norge. Den er utryddingstruet på lik linje som villaksen. I dag samles partene som har noe med storørreten i Bandak å gjøre, for å diskutere hvordan den skal få best mulig levevilkår.

Gytende storørret i Tokkeåi. Fotograf er Arnt Mollan

Unike bilder av storørret i Tokkåi som parer seg. Fotograf er Arnt Molland på oppdrag for Bandak Fiskelag.

Jarand Felland, ordfører i Tokke kommune

Jarand Felland, ordfører i Tokke kommune, vil ta vare på storørreten i Bandak

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ordfører i Tokke kommune, Jarand Felland, mener det er svært viktig å ta vare på storørreten.

– Dette møtet handler om levevilkårene for Bandak-auren i elva Tokkeåi. Her har vi fortsatt en liten, men veldig, veldig viktig storaure-stamme. Miljødirektoratet har sagt at storaure-stammen her i Tokke kommune, er i samme kategori som villaksen, sier Felland.

Unik stamme

Flere av vassdragskonsesjonene er nå under revidering, blant annet den for Lio kraftverk som forsyner elven Tokkeåi med vann. Da konsesjonene kom på slutten av 50-tallet, ble det ikke tatt hensyn til miljøet. Blant annet var det ikke krav til minstevannføring i elvene. Etter som kunnskapen har økt om hva storørreten trenger, har Statkraft sluppet mer vann, og for det meste hatt en minstevannføring i elvene. Men nå er det signalisert at miljøhensyn kommer til å bli tatt sterkere hensyn til.

– Miljøverndirektoratet og NVE sa i en felles rapport fra 2012, at Tokkeåi er det høyest prioriterte vassdraget i Norge. Det sier litt om hvor unik denne Bandak-auren er, sier ordføreren.

Alle rundt samme bord

Marianne Kanstad, rådgiver hos Fylkesmannen i Telemark

Marianne Kanstad, rådgiver hos Fylkesmannen i Telemark sier en stor arbeidsgruppe skal jobbe med saken.

Foto: Jostein Øveraasen

Det er Fylkesmannen i Telemark som har fått i stand denne arbeidsgruppa. Og i dag skal ledere fra det offentlige og private, være med, forteller rådgiver Marianne Kanstad.

– Arbeidsgruppa består av representanter fra Tokke kommune, Statkraft, NVE, Grunneierlaget, Jeger og Fisk i Dalen og Fylkesmannen. Både ordfører, rådmann, miljøverndirektør og ledelsesnivå i Statkraft, sier Marianne Kanstad, rådgiver hos fylkesmannen i Telemark.

For å sikre at tiltakene som blir gjort er riktige, har Fylkesmannen hyret et firma fra Bergen som har erfaring fra tilsvarende prosjekter andre steder i landet.

– Uni-miljø skal være en inspirasjon og støtte til det faglige vurderingene. Og komme med forslag til hvordan vi skal komme videre, sier Kanstad.

Økt kunnskap

De tiltakene som skal sees på nå, er fjerning av gjengrodde områder, sørge for at elvebunnen er riktig, forbedre terskler, legge ut gytegrus og vurdere om det er andre tiltak som er nødvendige.

– Vi må nå sette opp en plan på hvordan vi skal gå frem og hva som vi tenker er mest effektivt basert på den kunnskapen som vi sitter på nå, sier Kanstad.

Det har vært gjort mange undersøkelser av Bandak og Tokkeåi gjennom årene. En av de siste har vært radiomerking av storørret.

– Samlet nå så begynner vi å ha et veldig godt kunnskapsnivå på å kunne å begynne å gjøre målretta tiltak som vi håper vil gi en økt rekruttering og økt overlevelse av storørreten, sier Kanstad.