Har ikke gode nok planer for omkjøring

Vegtilsynet er langt ifra fornøyd med det arbeidet Statens vegvesen region sør, har gjort for å sikre gode omkjøringsruter ved ras, flom og trafikkulykker.

Kø på E 18 i Stokke

AVVIK: Statens vegvesen region sør har ikke gode nok planer for omkjøringsveier hvis det skjer ulykker eller naturkatastrofer.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Vegtilsynet førte tidligere i år tilsyn med Statens vegvesen region sør, sin planlegging av omkjøringsruter i regionen. Omkjøringsruter er ofte nødvendig når veier blir stengt ved for eksempel ras, flom og ulykker.

Les også: – Lenge til det andre bruløpet kan åpnes

Direktør i Vegtilsynet, Trude Tronerud Andersen, forteller at de ønsket å sjekke hvordan region sør styrer og følger opp arbeidet med å sikre gode omkjøringsruter. Men de var langt fra fornøyde med det de fant.

– Generelt i region sør var det ikke klart hvem som skulle utarbeide planene og hvordan arbeidet skulle følges opp. Vi fant mange avvik på enkeltplaner, det fantes for eksempel ikke gode kart som viste hvor veien skulle stenges, hvor det skulle skiltes og om veiene var gjennomgått for å se om de hadde svake punkter, sier Andersen.

Kan skape farlige situasjoner

Andersen forteller at stenging av veier ofte fører til stor pågang på veier som vanligvis ikke er utsatt for så mye trafikk.

– Det blir en helt annet type trafikk på veien, og dermed kan det bli farlige situasjoner, sier hun.

Hun forteller om et eksempel fra regionen, der en vei var skiltet med "ikke egnet for vogntog", men manglet en plan for hvordan dette skulle løses, hvis veien ble utsatt for tungtrafikk.

Frist til 15. oktober

Nå har Statens vegvesen region sør frist til 15. oktober for å legge frem en plan som viser at arbeidet blir gjort bedre i fremtiden.

– Vi forventer innen den tid at ting er grundig gjennomgått, og at det er gjort rede for hvilke tiltak som må gjøres for å sikre at arbeidet blir gjort ordentlig fremover, sier Andersen.