En pleier matet fire pasienter samtidig

Statens helsetilsyn er ikke i tvil. Tinn kommune bryter loven når lav bemanning går ut over pasientene.

Rjukan sykehjem
Foto: Alexandra Amdal / Foto

Tilsynet ble gjennomført ved Rjukan sykehjem fra slutten av februar til slutten av juni.

Konklusjonen fra Helsetilsynet er at Tinn kommune bryter loven ved at pasientene ved sykehjemmet ikke får forsvarlige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet.

Her er noen av observasjonene som kom frem i forbindelse med tilsynet:

  • Sykepleierandelen av bemanningen i avdelingene er lav. Dette har ført til at det ved sykehjemmet ikke er på vakt på noen av ettermiddagsvaktene.
  • To ansatte (hjelpepleiere eller eventuelt assistent) på kveldsvakt har ansvar for 15 pasienter.
  • Pasienter unnlater å be om hjelp under kveldsvakten fordi de observerer travelheten i avdelingen.
  • I hektiske perioder hender det at urolige pasienter får medisin, i stedet for å roe pasientene og gi dem individuell omsorg.
  • Mange av pasientene må legge seg tidlig på kvelden selv om de ikke ønsker det.
  • Pasienter får ikke hjelp til å utføre alle nødvendige gjøremål på kvelden. For eksempel utelates tannpuss.
  • Det hender at urolige pasienter blir sittende og rope uten å få hjelp.
  • Det skjer at urolige pasienter trilles bort fra fellesarealet mot sin vilje for å skåne andre pasienter.
  • Pleier mater fire pasienter samtidig.
  • Pasienter får delta på aktiviteter i den grad det er mulig ut fra bemanningen, og ikke ut fra vurdering av pasientenes behov.

Varsling fra ansatte

Rune Lødøen

Rådmannen i Tinn kommune, Rune Lødøen, sier at han har det overordna ansvaret for situasjonen.

Foto: NRK

Rådmann Rune Lødøen sier at Tinn kommune over lengre tid har vært klar over at bemanningen og sammensetningen av fagpersoner ved Rjukan sykehjem ikke har vært god nok.

Han begrunner det med økonomiske rammer med for få stillingshjemler, samt at det har vært vanskelig å få rekruttere sykepleiere. Lødøen sier at han ikke var klar over konsekvensene av den lave bemanningen.

Jeg var ikke klar over at situasjonen har vært så vanskelig for enkelte pasienter. Det er veldig beklagelig at det har blitt sånn.

Rune Lødøen, rådmann i Tinn kommune

Kommunen har faste møter med ledelsen ved sykehjemmet, men Lødøen sier at det ikke har vært god nok opplæring og kontroll av kommunens prosedyrer.

Han mener det har vært for dårlig kommunikasjon mellom ansatte på gulvet og kommuneledelsen med politikerne. Ved årsskiftet mottok rådmannen en varsling fra ansatte ved sykehjemmet.

– Enkelte ansatte varslet om det var ting vi burde se nærmere på.

Kommunen har nå økt bemanningen ved sykehjemmet, og det er lyst ut fire stillinger som sykepleiere med søknadsfrist i august.

Fylkeslegen: – For lav bemanning

Fylkeslegen i Telemark, Steinar Aase, sier at det har vært for få folk på jobb ved sykehjemmet. Fylkeslegen påpeker også at problemene ikke har blitt meldt videre til de ansvarlige i kommunen.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase ser alvorlig på situasjonen ved Rjukan sykehjem.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

– Pasienter fikk ikke tilstrekkelig hjelp når de bad om det.

Aase sier at loven om kommunale helse og omsorgstjenester er klar:

– En egen paragraf sier at kommunen må innrette sin økonomi slik at den oppfyller sine plikter etter loven.

Fylkeslegen har ikke mottatt klager fra pårørende eller pasienter ved Rjukan sykehjem.

Han roser de ansatte ved sykehjemmet for å ta tak i problemene. Han er også glad for at kommunen har satt i gang forbedringer.

– Vi følge aktivt med og har gitt kommunen frist til 15. september med å presentere en plan for forbedringene, sier han.