Domstolene må spare – brukerne blir taperne

Lenger reisevei, merutgifter og lenger saksbehandlingstid gjør at folk som bruker domstolene får svi når lagmannsrettene nå må spare inn på reisebudsjettene.

Norges lover og klubbe

DU FÅR SVI: Det er først og fremst brukerne av domstolene som merker konsekvensene av dårlig økonomi.

Foto: Illustrasjon / NRK

Skal du møte i lagmannsretten i tiden fremover må du være forberedt på å måtte reise langt.

Tinghuset i Tønsberg

I Agder lagmannsrett skal nå flere saker behandles i Skien, istedenfor Tønsberg, Arendal og Kristiansand.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

Lagmannsrettene må nemlig spare to millioner kroner på reisebudsjettene sine i år. Det fører til at flere saker må behandles sentralt.

Innsparingene kommer som et resultat av at domstolene totalt må spare 18 millioner kroner på driftsbudsjettet.

Må spare 300.000 kroner

Førstelagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Nordén, syns situasjonen er beklagelig.

– Det reduserer lagmannsrettens service, velter merutgift over på partene og skaper bryderi forbundet med å reise lenger.

Dag Bugge Nordén

Nordén tror ulemper som lenger reisevei og ekstra kostnader vil oppleves som vanskelig for parter som skal møte i domstolene.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Agder lagmannsrett er pålagt å spare 300.000 kroner i sitt reisebudsjett. Forsvarere og bistandsadvokater, vitner i straffesaker, og politi og påtalemyndighet vil i mange tilfeller få lenger reisevei.

Merkostnadene for dem dekkes likevel inn av andre poster på statsbudsjettet, og derfor er det grunn til å stille spørsmål om hva den egentlige innsparingen blir, sier Nordén:

– Det må reises spørsmål ved om merutgiftene som veltes over på andre kan tenkes å overskride innsparingen på domstolens budsjett. Det er ikke foretatt noen beregning over hva de samlede konsekvensene vil bli, sier han.

Landsdekkene problem

Situasjonen er lik over hele landet og ifølge kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen, Erling Moe, er årsaken underfinansiering.

Erling Moe Domstoladministrasjonen

Kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen, Erling Moe, sier det er beklagelig budsjettkuttene går ut over brukerne.

Foto: domstol.no

– Vi beklager det sterkt, men det er i bunn og grunn et resultat av Stortingets budsjettvedtak, sier han.

Er det riktig at ulempene skal påføres domstolenes brukere?

– Fra vår side er vi tvunget av det budsjettvedtaket Stortinget har fattet, som helt klart gir domstolene mindre ressurser i 2016 enn det vi har bruk for.

For å spare er det også innført stillingsstopp inntil videre. Ifølge Domstoladministrasjonen er det grunn til å tro at domstolene må nedbemannes med dagens budsjettsituasjon.

Ved bristepunktet

I Skien er Agder lagmannsrett bekymret for situasjonen og Nordén peker på at nedbemanning vil bety lenger saksbehandlingstid. Han sier de allerede har strukket strikken til bristepunktet.

Vi vil ikke ha kapasitet til å avvikle de sakene som kommer inn hvis saksmengden forblir uforandret.

Nordén sier han håper de som rammes av situasjonen vil legge press på politikerne i tiden fremover.