Dette får Telemark

Regjeringen satser på Eidangertunnel og E18.

E18
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tunneler

Samferdselsdepartementet vurderer det som aktuelt å prioritere statlige midler til å starte bygging av nye tunneler på E13 over Haukelifjell og forbi Røldal i Hordaland.

Deler av strekningen har dårlig standard med smal og svingete veg og store høydeforskjeller. Bygging av nye tuneller vil dessuten føre til en vesentlig innkorting av dette viktige sambandet for nyttetrafikken mellom Østlandet og Sør-Vestlandet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Trafikksikkerhetstiltak på E 134

I perioden 2010-2013 legges det opp til å starte byggingen av ny E134 på strekningen Gvammen – Århus.

Det er lagt opp til en ramme på 1310 millioner kroner til en rekke investeringstiltak på E134 Drammen – Haugesund for årene 2009-2010. Av dette skal 420 millioner kroner brukes i første fireårsperiode. Innenfor denne rammen prioriteres blant annet trafikksikkerhetstiltak som bygging av midtrekkeverk eller bredt midtfelt på E134 mellom Drammen og Kongsberg.

Firefelts veg på E18

Arbeidene på E18-strekningen Sky i Vestfold – Langangen forutsettes startet i løpet av 2009. Arbeidene på de gjenstående E18-strekningene Gulli - Langangen og Bommestad Sky forutsettes å starte i løpet av perioden 2010-2019.

I perioden 2014-219 er det lagt opp til å prioritere statlige midler til oppstart for utbyggingen av E18 til firefelts veg videre vestover fra Langangen på strekningen Langangen – Dørdal. Dette er en strekning med trafikksikkerhets- og kapasitetsutfordringer. Prioriteringen av utbyggingen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Kortere togtid

Ny bane mellom Farriseidet og Porsgrunn (Eidangerforbindelsen) vil gi en kjøretidsbesparelse på 22 minutter. Prosjektet, som har et kostnadsanslag på 3 691 millioner kroner, er viktig for å binde sammen områder med stor befolkningstetthet.

Eidangerforbindelsen er i utgangspunktet planlagt som enkeltsporet strekning med kryssingsspor. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å vurdere om det er mer hensiktsmessig å bygge hele eller deler av strekningen som dobbeltspor som ledd i framtidige planer om å kople sammen Vestfold og Sørlandsbanen.