Byggegrensen på Vestfoldkysten diskuteres

Fylkeskommunen arbeider med en ny plan for kystsonen. Men Fylkesmannen har innvendinger mot fastsettingen av byggegrensen.

Svalerødkilen, Halden

I denne strandsone-saken i Halden kommune var løgner, trusler og seksuell trakassering tilfellet. Det viser at det er viktig med et solid regelverk. Det er det Vestfold jobber med det.

Foto: Privat

Vestfold fylkeskommune har satt ned en arbeidsgruppe, inkludert berørte kommuner, for å sette opp en ny regional plan for kystsonen.

Den handlingen skjedde på bakgrunn av at plan- og bygningsloven har skjerpet kravene til bygging i 100-metersbeltet og de nye statlige planretningslinjene for strandsonen.

Planen sier noe om hvordan arealbruken skal være i Vestfold. Hvor byggegrenser, lovlig størrelse og høyde for hytter og boliger, og hvor man foreta ombygging.

Elisabeth Rui

Fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen Elisabet Rui har gitt gode og konkrete tilbakemeldinger på den nye regionale planen for kystsonen i Vestfold. Byggegrensen er punktet fylkeskommunen må jobbe mest med, sier hun.

Foto: Rune Jensen / NRK
Riktig fremstilling av byggegrense

Arbeidsgruppen leverte ut en plan med høringsfrist 7. juli. Og Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen har noen innvendinger. Den mest alvorlige er fastsetting av byggegrensen.

I planen har fylkeskommunen skrevet at byggegrensen ikke kan settes nærmere sjøen enn 15 meter.

– I mange tilfeller er 15 meter veldig lite. Noen steder bør grensen gå lenger inn på land enn det. Vi må åpne for at 100 meter også kan gjelde her. Det er en presisering av regelverket, sier Fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen Elisabet Rui.

Mange steder langs Vestfold-kysten er preget av svaberg og strender, og hvor endring i bebyggelse kan ha stor innvirkning på landskapsbilde. Da må det legges opp til at man må bygge bak det eksiterende bygget, ifølge Fylkesmannen.

Les også:

Presisering og veiledning

Bygging i strandsonen (illustrasjonsfoto)

Bygging i strandsonen har vært kilde til mange konflikter. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Videre er det mindre og enklere punkter fylkeskommunen må se nærmere på. Blant annet har de brukt upresist kart, de må endre og presisere konkrete ord og uttrykk, og understreke at utvikling av eksisterende bebyggelse ikke bare skal ta hensyn til ferdsel, men også natur, miljø og landskap.

– Det skal være klare skiller mellom hva som er bindende bestemmelser og hva som er retningslinjer som kommunene skal forholde seg til. Dette er for å gjøre det lettere for den enkelte kommune, fortsetter Rui.

Generelt er allikevel Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen fornøyd med arbeidet som fylkeskommunen gjør.

Skal ta dette videre

Per-Eivind Johansen

Fylkesordfører Per Eivind Johansen er positiv til de presiseringer Fylkesmannen i Vestfold kommer med.

Foto: John-André Samuelsen

Vestfold fylkeskommune er positive til de tilbakemeldingene Fylkesmannen har kommet med, samt at de har gått så grundig inn i planen. Fylkesordfører Per-Eivind Johansen mener det er slik en høring skal gjennomføres.

– Kan dere si noe om hvorfor disse feilene har skjedd?

– Det er ikke feil, men det er presiseringer, oppsettinger og ting som bør gjøres mer presist. Det er innspill til å lage en bedre plan, sier fylkesordfører.

Nå skal planen bearbeides etter tilbakemeldingene fra høringsrunden. Deretter skal den til politisk behandling, der endelig vedtak i Fylkestinget er ventet 6. november.