Ber helseministeren gripe inn

Likestillingsombudet mener reservasjonslegene i Bø bryter loven. Hun sender nå bekymringsmelding til helseministeren og ber ham om å rydde opp.

Sunniva Ørstavik og Bent Høie

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener helseminister Bent Høie må ordne opp.

Foto: LDO/Scanpix

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik liker ikke ordningen som praktiseres i Bø i Telemark der tre fastleger ved legekontoret har reservert seg mot å henvise til abort eller sette inn spiral.

– Fastlegene har ikke lov til å reservere seg på denne måten. Dette handler om kvinners grunnleggende rett til et likeverdig helsetilbud over hele landet. Jeg håper helseministeren vil rydde opp i denne lovstridige og forvirrende praksisen, sier hun.

Hun mener ministeren har en overordnet ansvar i denne saken, og hun avventer lovendringene som er varslet på dette feltet.

– Helseministeren har ansvar for at alle får et likeverdig og godt helsetilbud, og jeg vil sende ham en sterk bekymringsmelding, sier hun.

Les også:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bø legesenter

Tre fastleger ved legesenteret i Bø har reservert seg mot å henvise til abort og sette inn spiral.

Foto: Petter Melosm

– Ingen reservasjonsrett

Helseminister Bent Høie (H) sier regjeringen vil rydde opp i uklarhetene i denne saken, og at situasjonen i Bø nå er fylkeslegens hender.

– Dette skal Fylkeslegen i Telemark nå se på. Den reservasjonsmuligheten vi har tenkt å innføre vil ikke omfatte prevensjon eller assistert befruktning. Den vil være begrenset til abort, og være strengt regulert. Den ordningen som praktiseres i Bø er ikke i tråd med den vi har tenkt å innføre.

– Så slik ordningen er i dag, så er det ulovlig for fastleger å reservere seg?

– Det er ingen reservasjonsrett for fastleger i dag, hverken når det gjelder prevensjon, abort eller andre spørsmål.

– Så hvor alvorlig er denne saken?

– Jeg er opptatt av at pasienter får den hjelpen og det tilbudet de har krav på når de er hos fastlegen. Og derfor skal vi foreslå en ordning som sikrer pasientenes rettigheter i møte med helsevesenet, og som ansvarliggjør kommunene slik at de ikke kan gå inn på ordninger som svekker pasientenes rettigheter, sier han.

– Men eksempelet fra Bø viser jo at dette skjer i dag?

– Dagens lovverk fungerer ikke. Derfor skal vi komme med et lovverk som er tydelig på dette området, og som ansvarliggjør kommunene, sier han.

Les også:

– Strengt regulert

Høie sier at det ikke vil innføres en reservasjonsrett, men en reservasjonsmulighet i det nye lovverket.

– Dette vil være strengt regulert, og vil blant annet innebære at dersom kommuner inngår avtaler som gir fastleger en mulighet til å reservere seg, så skal pasientens rettigheter ivaretas med alternative tilbud og informasjon. I tillegg skal fylkeslegen gå inn og kontrollere at avtalen som er inngått er i tråd med forskriftene, sier han.

Ketil Kjenseth

Venstres helsepolitiske talsmann, Ketil Kjenseth, vil ikke være med på å åpne for reservasjonsmulighet for fastleger.

Foto: Torvild Sveen / NRK

– Likestillingsombudet uttrykker bekymring i denne saken. Vil kvinner få de samme rettighetene på alle legekontorer over hele landet dersom dere innfører reservasjonsmulighet?

– Ja, det er nettopp det vi skal sikre. Kvinnene skal ikke oppleve å møte dette på fastlegens kontor, men ha mulighet til å bytte fastlege dersom de ikke vil ha en lege som benytter seg av reservasjonsmuligheten, sier han.

Vil ikke åpne for reservasjonsrett

Venstres helsepolitiske talsmann, Ketil Kjenseth, sier han ikke vil være med på gi fastleger reservasjonsmulighet.

– Jeg er veldig bekymret for at vi vikler oss i en reservasjonsspiral hvor henvisning til abort kan bli en utfordring. Dette vil skape kapasitetsutfordringer, og jeg frykter at flere leger vil kreve reservasjon av ulike grunner. Det har vi ikke kapasitet til i norsk helsevesen. Derfor mener jeg vi ikke bør åpne for reservasjonsrett, sier han.

Han mener at det blir vanskeligere for pasientene dersom reservasjonsrett skulle bli innført.

– Helsevesenet skal stille opp for pasientene, bortimot betingelsesløst, sier han.

– Hva vil Venstre gjøre når dette forslaget kommer opp?

Reservasjonsrett for leger.

Kommuneoverlege i Bø, Kristin Sekse Vikane, er én av dem som nå er klaget inn for fylkeslegen.

Foto: Lars Hansen

– Vi har sagt nei til å åpne for reservasjonsmulighet, så vi ønsker ikke å samarbeide med KrF og regjeringspartiene om å finne en løsning på dette. Vi vil at det skal forbli slik det er i dag, og vil kjempe for det, sier han.

Klager inn kommuneoverleger

I forrige uke sendte blogger Susanne Kaluza et varsel til Fylkeslegen i Telemark om de tre reservasjonslegene i Bø, og i dag sendte Ådne Naper (SV) og lege Therese Utgård et brev der både den nåværende og den tidligere kommuneoverlegen i Bø blir klaget inn for å ha latt de tre fastlegene reservere seg mot å henvise kvinner til abort og sette inn spiral.

– Her har ikke kommuneoverlegene reagert på at tre leger ved samme legesenter reserverer seg. Det gjør reservasjonsmuligheten svært farlig for pasientene, sier Utgård.

I et skriv fra regjeringen i 2011 ble det presisert at:

«Allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Dette gjelder for eksempel oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging samt henvisning til assistert befruktning eller abort.»

Utgård og Naper mener kommunelegene ikke har tatt presiseringene fra Helsedepartementet på alvor.

– Det er svært problematisk at kommunenes øverste faglige rådgiver ser forbi reservasjon, både ved tilsettinger og opprettholdelse av engasjement, til tross for gjentatte presiseringer fra Helsedepartementet, sier Naper.

Kommuneoverlege i Bø, Kristin Sekse Vikane, som er én av de to kommuneoverlegene som nå er klaget inn, sier hun ser frem til å få en avklaring.

– Det er helt i orden for meg å få satt søkelyset på det. Jeg vil også påpeke at man ikke bevist har gått inn for å bryte loven her i Bø, men man har hatt fokus på å skaffe befolkningen god medisinsk og faglig oppfølgning, sier Sekse Vikane til NRK.

Hun hevder at hun hele tiden har trodd at praksisen de har ført i Bø har vært lovlig.

– Jeg tar ansvar for at innbyggerne i Bø får det helsetilbudet de har krav på. Hvorvidt det skal gis sanksjoner eller andre tiltak med tanke på om dette er et lovbrudd eller ikke, må fylkeslegen vurdere, sier hun.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase i Telemark tar saken svært alvorlig.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

– Konsekvensene kan bli alvorlige

Fylkeslege Steinar Aase i Telemark sier at saken har høy prioritet.

– Vi jobber aktivt med denne saken. Vi har en pågående tilsynssak mot kommunen og legene, og vi innhenter nå uttalelser fra alle parter, inkludert reservasjonslegene. Det er en del av vår plikt i henhold til forvaltningsloven for å få en sak grundig belyst før det fattes en avgjørelse, sier han.

Aase mener at den nye klagen ikke endrer noe.

– Kommuneoverlegenes funksjon er allerede en del av den saken vi arbeider med, sier han.

Han forteller videre at han ser alvorlig på denne saken.

– Konsekvensene kan bli alvorlige, og derfor er det viktig at vi belyser saken tilstrekkelig. Saken har mange sider, ikke bare reservasjonen i seg selv, men også hvordan kommunen har inngått avtaler med legene, og om de har sikret at alle pasienter får nødvendig helsehjelp. Vi gjør derfor en grundig saksbehandling, og ivaretar de involvertes rett til tilstrekkelig tid til å svare på dette, sier han.

Han håper at saken vil være ferdig behandlet i midten av februar.

– Dette er en litt spesiell sak. Det er mange synspunkter på den, og den berører mange interesser. Det kommer synspunkter fra politisk hold, og det er religiøse sider ved saken. Men selv om saken er spesiell, så gjør vi som vi pleier. Vi forsøker å belyse saken bredt og være mest mulig korrekte, sier Aase.